Ktl-icon-tai-lieu

Giải phẩu học

Được đăng lên bởi Nguyenthao
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4
GIẢI PHẪU HỆ THẦN KINH
ĐẠI CƯƠNG THẦN KINH
Tính chịu kích thích và đáp ứng các kích thích là một trong những đặc tính cơ
bản của chất sống. Nhận kích thích từ môi trường và đáp lại bằng những phản ứng
thích hợp. Mối liên hệ đó ở động vật đa bào cao cấp và ở người được thực hiện nhờ hệ
thần kinh.
Hệ thần kinh cai quản mọi hoạt động, một mặt làm cho các bộ phận bên trong
hoạt động thống nhất và hợp tác chặt chẽ. Mặt khác làm cho cơ thể liên hệ và đồng
nhất được với môi trường, mà cơ thể sống và phát triển. Thần kinh tiếp thu các kích
thích và có các phản ứng thích nghi.
1. CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THẦN KINH
Thần kinh hoạt động do sự nối tiếp giữa neuron này với neuron khác, lập thành
các cung phản xạ.
1.1 Neuron thần kinh

1. Bao Schwann
2. Thắt Ran vier
3. Sợi trục
4. Cục tận cùng
5. Sợi thần kinh
6. Nhánh bên của sợi trục
7. Nhánh gai
8. Thể Nissi
9. Tế bào TK đệm

Hình 4.1. Neuron chính thức
Mỗi neuron gồm một thân tế bào và các sợi thần kinh.
- Thân neuron thần kinh: Tạo lên những thành phần cơ bản của chất xám, thần
kinh trung ương nơi tiếp nhận và phát ra các xung động thần kinh.
- Sợi thần kinh: gồm các nhánh cành (thụ giác) và một nhánh trục (trục giác) dẫn
truyền các xung động thần kinh. Nhánh cành có nhiều tua gai; nhánh trục không có tua
192

gai. Tất cả những sợi có cùng chức phận tạo thành các bó dẫn truyền.
1.2. Cung phản xạ
Theo Setchenov và paplov: cơ sở hoạt động của hệ thần kinh là cung phản xạ,
mỗi hưng phấn thần kinh xuất hiện ở một nơi nào đó, truyền theo các đuôi neuron liên
tiếp từ neuron này đến neuron khác.
Trong sự tiếp nối đó, mỗi neuron là một chặng dẫn truyền, các chặng tiếp nhau
tạo nên các cung phản xạ, có hai loại cung phản xạ thần kinh.
- Cung phản xạ đơn giản: ít nhất có hai neuron. Một neuron nhận kích thích
truyền về trung ương để phân tích và một neuron hiệu ứng, truyền phản ứng thích hợp
tới cơ quan ngoại vi.
- Cung phản xạ phức tạp: trong đời sống con người, thường là những phản xạ
phức tạp, cung này ít nhất có ba neuron. Một neuron cảm thụ nhận cảm giác từ ngoại
vi về theo đường hướng tâm (đường cảm giác), một neuron liên hợp và một neuron
hiệu ứng theo đường li tâm (đường vận động) cho con người những phản ứng thích
hợp trước các kích thích của môi trường sống.

Hình 4.2. Cung phản xạ của tủy
2. PHÔI THAI CỦA HỆ THẦN KINH
2.l. Sự phát triển chủng loại
- Sinh vật đơn bào: amibe chưa có hệ thần kinh.
- Xoang tràng: sứa có thần kinh hình mạng lưới.
- Giun sán: có hạch thần kinh.
- Cá: có ống thần kinh.
- Độn...
192
Chương 4
GII PHU H THN KINH
ĐẠI CƯƠNG THN KINH
Tính chu kích thích và đáp ng các kích thích là mt trong nhng đặc tính cơ
bn ca cht sng. Nhn kích thích t môi trường và đáp li bng nhng phn ng
thích hp. Mi liên h đó động vt đa bào cao cp và người được thc hin nh h
thn kinh.
H thn kinh cai qun mi hot động, mt mt làm cho các b phn bên trong
ho
t động thng nht và hp tác cht ch. Mt khác làm cho cơ th liên hđồng
nht được vi môi trường, mà cơ th sng và phát trin. Thn kinh tiếp thu các kích
thích và có các phn ng thích nghi.
1. CU TO VÀ HOT ĐỘNG CA H THN KINH
Thn kinh hot động do s ni tiếp gia neuron này vi neuron khác, lp thành
các cung phn x.
1.1 Neuron thn kinh
1. Bao Schwann
2. Tht Ran vier
3. Si trc
4. Cc tn cùng
5. Si thn kinh
6. Nhánh bên ca si trc
7. Nhánh gai
8. Th Nissi
9. Tế bào TK đệm
Hình 4.1. Neuron chính thc
Mi neuron gm mt thân tế bào và các si thn kinh.
- Thân neuron thn kinh: To lên nhng thành phn cơ bn ca cht xám, thn
kinh trung ương nơi tiếp nhn và phát ra các xung động thn kinh.
- Si thn kinh: gm các nhánh cành (th giác) và mt nhánh trc (trc giác) dn
truyn các xung động thn kinh. Nhánh cành có nhiu tua gai; nhánh trc không có tua
Giải phẩu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải phẩu học - Người đăng: Nguyenthao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Giải phẩu học 9 10 807