Ktl-icon-tai-lieu

Giải phương trình bằng pp đặt ẩn phụ

Được đăng lên bởi kennysnowboy
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Phương pháp dùng ẩn phụ gi ải phương tr ình
Giaùo vieân Leâ Hoàng Sôn

I. Phương pháp dùng ẩ n phụ đưa về dạng tích
1. Dùng một ẩn phụ
Ví dụ 1 : Giải phương trình: x 2  x 
3
2

3 9
 (1)
2 4

3
 t  0 phương trình (1) trở thành :
2
2
t0

9
 2 3
3
 t     t  t t  3t  1  0   3
2
4

t  3t  1  02 

Lời giải : ĐK : x  

Đặt

x

(2) giải được b ằng cách :
1
Đặt x  2 cos t , t  0;   để đưa về dạng : cos 3t  

2

Tổng quát: Giải phương trình: x  x  a  a với a là hắng số cho trước .
2

2

Ví dụ2 :Giải phương trình: x 3  3x 2  2  x  23  6 x1
Lời giải : ĐK : x  2
Viết lại (1) dưới dạng : x 3  3x x  2  2  x  23  02
Đặt t  x  2  0 , Khi đó (2) trở thành :


x0


2
 xt
 x x2
 x2
x x20
2

x 3  3 xt 2  2t 3  0   x  t   x  2t   0  


x0

x  2  2 3
 x  2 x  2
 x  2t
 2
 x  4 x  8  0
Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm : x  2, x  2  2 3

Ví dụ 3: Giải phương trình : x  5  x  1  0
Lời giải : ĐK : x  1;6 (1)
Đặt t  x  1  0 (2) , phương trình đã cho trở thành :
t 2  5  t  5 (3)  t 4  10t 2  t  20  0  t 2  t  4 t 2  t  5  0
Đối chiếu với hai điều kiện (1) và (2) thay vào và giải ra : x 





Ví dụ 4 : Giải phương trình: x  2006  x 1  1  x 
Lời giải : ĐK : x  0;1 (1)

2

11  17
2



Đặt t  1  x  0  t  1 , Khi đó : x  1  t 2 , x  1  t 2  ,phương trình đã cho trở thành :









 1  t  1  t   2007  t 2 1  t   21  t  t 2  t  1003  0
Vì 0  t  1 nên t 2  t  1003  0
Do đó phương trình tương đương với : t  1  0  t  1
Do vậy x  0 (thỏa (1))
2

2

2

2

2

2

h.

2

at

2. Dùng 2 ẩn phụ .

sm

Ví dụ 5 : Giải phương trình: 4 x 2  5 x  1  2 x 2  x  1  9 x  3
Lời giải : Đặt a  4 x 2  5 x  1; b  2 x 2  x  1

w

w
.h

 a 2  b 2  9 x  3  a  b  a 2  b 2  a  b a  b  1  0



1

1


x
x3
3
 a b  0
  a  b  9x  3   x  0



a  b 1  0
56

  2a  9 x  2
x 


65



ne

1  t   2006  1  t 1  t 

t

2

Giaùo vieân Leâ Hoàng Sôn



1
3

Vậy tập nghiệm của pt là S   ;0;

56 

65 

Ví dụ 6 : Giải phương trình: 2x 2  3 x  2   3 x 3  8 (1)
 2  x  1
(*)
 x2

Lời giải : ĐK : 

Đặt u  x 2  2 x  4 , v  x  2 ta có : u 2  v 2  x  3 x  2
Lúc đó (1) trở thành : 2u 2  v 2   3uv  2u  v u  2v   0  u  2v (Do 2u  v  0 )
Tìm x ta giải : x 2  2 x  4  2 x  2  ...
www.hsmath.net
www.hsmath.net
1. Dùng m
ng cách :bải
được
gi
4 :
3:
2
1 :
I. Phương pháp dùng ẩn phụ đưa về dng tích
t n ph
Ví d Giải phương trình:
4
9
2
3
2
xx
(1)
L
i gii :
ĐK :
2
3
x
Đặt
0
2
3
tx
phương trình (1) tr thành :
2013
0
013
4
9
2
3
3
3
2
2
tt
t
ttttt
(2) gi
Đặ
t
;0,cos2 ttx
để đưa về dng :
2
1
3cos
t
Tng quát: Giải phương trình:
22
aaxx
vi
a
là hng số cho trưc .
Ví d
:Giải phương trình:
16223
3
23
xxxx
Li gii : ĐK :
2x
Viết lại (1) dưới dng :
 
202223
3
3
xxxx
Đặt
02 xt
, Khi đó (2) trở thành :
ình
Phương pháp dùngn ph
ải phương tr
22
2
2
02023
2
323
xx
xx
tx
tx
txtxtxtx
322
2
084
0
02
0
2
2
x
x
xx
x
xx
x
Vậy phương trình đã cho có 2 nghim :
322,2 xx
Ví d Giải phương trình :
015 xx
Li gii : ĐK :
6;1x
(1)
Đặt
01 xt
(2) , phương trình đã cho tr thành :
55
2
tt
(3)
05402010
2224
ttttttt
Đối chiếu với hai điều kin (1) và (2) thay vào và gii ra :
2
1711
x
Ví d Giải phương trình:
2
112006
xxx
Li gii : ĐK :
1;0x
(1)
Đặt
101 txt
, Khi đó :
2
22
1,1 txtx
,phương trình đã cho tr thành :
010031212007111120061
2
22
2
222
22
tttttttttt
10 t
nên
01003
2
tt
Do đó phương trình tương đương với :
101 tt
Do vy
0x
(tha (1))
5 :
2. Dùng 2 n ph
.
Ví d
Giải phương trình:
3912154
22
xxxxx
Li gii :
Đặt
12;154
22
xxbxxa
0139
2222
babababaxba
65
56
0
3
1
292
39
3
1
01
0
x
x
x
xa
xba
x
ba
ba
Giaùo vieân Leâ Hoàng Sôn
Giaùo vieân Leâ Hoàng Sôn
Giải phương trình bằng pp đặt ẩn phụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải phương trình bằng pp đặt ẩn phụ - Người đăng: kennysnowboy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giải phương trình bằng pp đặt ẩn phụ 9 10 999