Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Được đăng lên bởi Antony Hoangtan
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2911 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Kênh thông tin -Học tập - Giải trí

Chương IV

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ
HỆ PHƯƠNG TRÌNH

I GIẢI PHƯƠNG TRÌNH
Trong mục này chúng ta sẽ nghiên cứu các phương pháp tìm nghiệm thực
của phương trình đại số.
Để giải phương trình một ẩn:
f(x) = 0

(4.1)

thường người ta dùng phương pháp gần đúng. Phương pháp này chia làm 2
bước.
Bước giải sơ bộ. Trong bước này ta xem xét các vấn đề sau:
1 Phương trình có nghiệm hay không? nếu có thì thuộc miền nào?
2 Trong miền nào (đủ bé) chắc chắn có nghiệm hoặc có duy nhất
nghiệm?
3 Tìm xấp xỉ ban đầu x0 của nghiệm, nhờ đó sẽ giải chính xác ở bước
sau.
Bước giải hoàn thiện: tìm nghiệm với sai số cho trước.
1.1 Giải sơ bộ
Trừ khi f(x) là đa thức nói chung ngời ta không có phương pháp rõ ràng nào
để giải sơ bộ một phương trình. Việc giải sơ bộ chủ yếu nhờ vào việc vận
dụng linh hoạt các kiến thức của giải tích toán. Thường người ta thường
dùng một số cách sau đây:
1) Định lý 1 Nếu f là một hàm liên tục trên đoạn [a,b] và f(a).f(b)<0 thì
(3.) có nghiệm thực thuộc [a,b].
2) Định lý 2 Nếu f ’(x) không đổi dấu trên đoạn [a,b] thì (4.1) có nhiều
nhất một nghiệm trên [a,b].

1

 - Kênh thông tin -Học tập - Giải trí

3) Khi hàm f(x) là một đa thức thì ta có thể xác định được miền nghiệm
của phương trình:
f(x) = pn(x) = a0xn + a1xn-1 + … + an-1x+an = 0

(4.2)

Giả sử: a0 > 0 và phương trình có thể có nghiệm dương, tức là I={k | ak <0}
. Chúng ta sẽ tìm miền D sao cho nếu (4.2) có nghiệm thì nghiệm phải
thuộc miền D này.
a) Miền nghiệm dương.
Đặt A=max {|a k|} với k I, và p là bậc lớn nhất của đa thức mà a p<0 (p<n)
Định lý: Nếu x là nghiệm dương của (4.2) thì x thỏa mãn:
x 1 

n p

A
a0

(4.3)

A
a0

(4.4)

Chứng minh:
Chúng ta sẽ chứng minh nếu
x 1 

n p

thì giá trị của đa thức p(x) >0 tức là đa thức nếu có nghiệm thì nghiệm phải
thỏa mãn (4.3). Thật vậy với x thỏa mãn (4.4) ta có;
A ( x p 1 1)
x 1
p 1
n p
x [ a 0 ( x  1)
 A]

0
x 1

p ( x )  a 0 x n  A ( x p  ..  x 1)  a 0 x n 


a 0 x n ( x  1)  Ax p 1
x 1

(đpcm)
b) Miền nghiệm âm.
Để tìm nghiệm âm ta đặt x =-t trong pn(x) ta nhận được: qn(t) = pn(-t)
Chúng ta có mệnh đề sau:
Nếu miền nghiệm dương của phương trình qn(t) = 0 là 0  t  thì miền
nghiệm âm của phương trình (4.1) là -  t  0 .
Ví dụ: Xét phương trình
2x5 -4x4 +x3 -5x2 -3x +7 = 0

(4.5)

Khi đó n=5, a0 =2, p=4, A= max{|-4|, |-5|} =5. Nghiệm dương nếu có thì

2

 - Kênh thông tin -Học tập - Giải trí

x < 1+ 5/2 =3,5
Để tìm nghiệm âm...
wWw.kenhdaihoc.com - nh thông tin -Học tập - Giải trí
1
Chương IV
GIẢI PHƯƠNG TNH VÀ
HỆ PHƯƠNG TNH
I GIẢI PHƯƠNG TRÌNH
Trong mục này chúng ta sẽ nghiên cứu các phương pháp tìm nghiệm thực
của phương trình đại số.
Để giải phương trình một ẩn:
f(x) = 0 (4.1)
thường người ta dùng phương pháp gần đúng. Phương pháp y chia làm 2
bước.
Bước giải bộ. Trong bước này ta xem xét các vấn đề sau:
1 Phương trình có nghiệm hay không? nếu thì thuộc miền nào?
2 Trong miền nào (đủ bé) chắc chắn có nghiệm hoặc duy nhất
nghiệm?
3 Tìm xấp xỉ ban đầu x
0
của nghiệm, nhờ đó sẽ giải chính xác bước
sau.
Bước giải hoàn thiện: m nghiệm với sai số cho trước.
1.1 Giải sơ bộ
Trừ khi f(x)đa thức nói chung ngi ta không phương pháp rõ ràng nào
để giải sơ bộ một phương trình. Việc gii bộ chủ yếu nhờ vào việc vận
dụng linh hoạt các kiến thức của giải tích toán. Thường người ta tờng
dùng một số cách sau đây:
1) Định lý 1 Nếu f là một hàm liên tục trên đoạn [a,b] và f(a).f(b)<0 thì
(3.) có nghiệm thực thuộc [a,b].
2) Định 2 Nếu f ’(x) không đổi dấu trên đoạn [a,b] thì (4.1) nhiều
nhất một nghiệm trên [a,b].
GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH - Người đăng: Antony Hoangtan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH 9 10 249