Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH

Được đăng lên bởi lehuyentrang0803
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 2055 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
KHOA NÔNG LÂM

LÊ HUYỀN TRANG

GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN CÓ LIÊN
QUAN ĐẾN MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT NHẰM
TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH: SƯ PHẠM HÓA SINH
Hệ đào tạo: Chính quy
Khóa học: 2008 - 2012

NINH BÌNH, NĂM 2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
KHOA NÔNG LÂM

LÊ HUYỀN TRANG

GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN CÓ LIÊN
QUAN ĐẾN MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT NHẰM
TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH: SƯ PHẠM HÓA SINH
Hệ đào tạo: Chính quy
Khóa học: 2008 - 2012

Người hướng dẫn: Th.s PHÙNG THỊ THANH HƯƠNG

NINH BÌNH, NĂM 2012

LỜI CAM ĐOAN
Tác giả xin cam đoan: bản khóa luận tốt nghiệp đại học này là kết quả
nghiên cứu thực sự của cá nhân, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lí
thuyết, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn và dưới sự hướng dẫn khoa
học của Thạc sĩ Phùng Thị Thanh Hương.
Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong khóa luận là hoàn toàn trung
thực.
Một lần nữa tác giả xin khẳng định về sự trung thực của lời cam đoan
trên.
Ninh Bình, ngày 10 tháng 05 năm 2012
Sinh viên

Lê Huyền Trang

BẢNG CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
CTHHCB
CTHHNC
GV
HS
KLTN
t0
tnc
THPT
VD

Chương trình hóa học cơ bản.
Chương trình hóa học nâng cao.
Giáo viên.
Học sinh.
Khóa luận tốt nghiệp.
Nhiệt độ.
Nhiệt độ nóng chảy.
Trung học phổ thông.
Ví dụ.

MỤC LỤC
Phần mở đầu......................................................................................................1

Phần nội dung....................................................................................................4
Chương 1. Cơ sở khoa học của đề tài...............................................................4
1.1. Cơ sở lí luận...............................................................................................4
1.1.1. Một số vấn đề về hứng thú học tập..........................................................4
1.1.2 Một số biện pháp gây hứng thú trong nội dung bài dạy hóa học.............8
1.2. Cơ sở thực tiễn..........................................................................................14
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...........................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ
KHOA NÔNG LÂM
LÊ HUYỀN TRANG
GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN CÓ LIÊN
QUAN ĐẾN MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT NHẰM
TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH: SƯ PHẠM HÓA SINH
Hệ đào tạo: Chính quy
Khóa học: 2008 - 2012
NINH BÌNH, NĂM 2012
GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH - Người đăng: lehuyentrang0803
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH 9 10 792