Ktl-icon-tai-lieu

Giải thuật sắp xếp thời khóa biểu

Được đăng lên bởi Yeunu Thongminh
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 767 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

TRƯƠNG VĂN HIẾU

KẾT HỢP THUẬT GIẢI DI TRUYỀN PHÂN NHÓM
VÀ TÌM KIẾM CỤC BỘ CHO BÀI TOÁN
XẾP THỜI KHÓA BIỂU
NGÀNH: TRUYỀN DỮ LIỆU VÀ MẠNG MÁY TÍNH
MÃ SỐ: 60.48.15 8

Người hướng dẫn khoa học:
PGS. TS TRẦN ĐÌNH QUẾ

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

HÀ NỘI – 2010

-1-

MỞ ĐẦU
1. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài:
Bài toán lập thời khóa biểu luôn là một bài toán cổ điển thuộc lớp bài toán
tối ưu ràng buộc, khó. Từ lâu đã thu hút được sự quan tâm, nghiên cứu và phát
triển của nhiều tổ chức giáo dục, các nhà khoa học bởi tính ứng dụng cao và độ
phức tạp của nó. Các bài toán lập thời khóa biểu thường rất phong phú, đa dạng
bởi các ràng buộc và yêu cẩu của từng tổ chức.
Trong nhiều thập niên qua đã có rất nhiều các phương pháp giải được đưa ra.
Tuy nhiên, tính hiệu quả của lời giải cho lớp bài toán vẫn còn nhiều bàn cãi.
Trong khi các thuật toán truyền thống tỏ ra kém hiệu quả thì các thuật toán mô
phỏng tự nhiên lại tỏ ra là phương pháp hữu hiệu nhất để giải các bài toán này.
Những năm gần đây, đã có nhiều các phát triển phong phú của Thuật giải di
truyền cổ điển về kiểu gen, kỹ thuật kết hợp tìm kiếm cục bộ và thuật toán di
truyền. Chúng đem lại những Thuật giải mới khá mạnh và linh hoạt để giải
quyết các vấn đề mang tính tổ hợp. Với đề tài ”Kết hợp Thuật giải di truyền
phân nhóm và tìm kiếm cục bộ cho bài toán xếp thời khóa biểu”, khóa luận
mạnh dạn nghiên cứu và giới thiệu một phương pháp mới cho việc giải các bài
toán xếp thời khóa biểu trong trường đại học.
2. Mục tiêu của luận văn
Bài toán xếp Thời khóa biểu đã từ lâu trở thành một bài toán nổi tiếng và thu
hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu, nhiều chuyên gia trong các
lĩnh vực liên quan. Sự "nổi tiếng" của bài toán này không chỉ được đo bởi độ
phức tạp của vấn đề, mà còn ở tính thực tiễn, khả năng áp dụng rất cao trên thực
tế. Do đó mục tiêu của luận văn là: Nghiên cứu kỹ thuật kết hợp thuật toán di
truyền phân nhóm và tìm kiếm cục bộ cho bài toán sắp xếp thời khoá biểu.
Luận văn sẽ xem xét áp dụng kỹ thuật này vào việc xây dựng chương trình xếp
thời khóa biểu cho trường đại học.

-2-

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN XẾP THỜI KHÓA BIỂU VÀ
CÁC CÁCH TIẾP CẬN HIỆN NAY
Bài toán xếp Thời khóa biểu luôn là một bài toán khó, mang tính khoa học
đồng thời tính thực tiễn cũng rất cao. Riêng đối với môi trường Việt Nam, từ
lâu việc xếp thời khóa biểu ...
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
TRƯƠNG VĂN HIẾU
KẾT HỢP THUẬT GIẢI DI TRUYỀN PHÂN NHÓM
VÀ TÌM KIẾM CỤC BỘ CHO BÀI TOÁN
XẾP THỜI KHÓA BIỂU
NGÀNH: TRUYN DỮ LIỆU VÀ MNG MÁY TÍNH
MÃ SỐ: 60.48.15 8
Ngư
i h
ư
ng dẫn khoa học:
PGS. TS TRẦN ĐÌNH QU
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
HÀ NỘI – 2010
Giải thuật sắp xếp thời khóa biểu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải thuật sắp xếp thời khóa biểu - Người đăng: Yeunu Thongminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Giải thuật sắp xếp thời khóa biểu 9 10 4