Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI TÍCH 12 PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ

Được đăng lên bởi Phạm Lê Chấn Phong
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢI TÍCH
12
PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ

tiếp tuyến tại

// Ox

y

O

x
GV: PHAN NHẬT NAM

PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ
PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ
{ giải PT, BPT, HPT _ chứng minh BĐT _ Tính giới hạn hàm số }

I. Chuẩn bị kiến thức :
1. Sự biến thiên :
 Hàm số y  f (x) đồng biến trên (a, b)  x1  x 2  (a, b) ta có f ( x1 )  f ( x1 )
 Hàm số y  f (x) đồng biến trên (a, b)  f ' ( x)  0 , x  (a, b)
 Hàm số y  f (x) nghịch biến trên (a, b)  x1  x2  (a, b) ta có f ( x1 )  f ( x1 )
 Hàm số y  f (x) nghịch biến trên (a, b)  f ' ( x)  0 , x  (a, b)
Chú ý : Dấu “=” xảy ra tại rời rạc điểm
2. Cực trị của hàm số :
tiếp tuyến tại

// Ox

y

O

x

Hàm số y  f (x) đạt cực trị tại x = x0  f’(x) đổi dấu tại x0
Chú ý : Có 2 loại cực trị
 Cực trị đầu tròn : tồn tại f’(x0) = 0 {có tiếp tuyến // Ox}
 Cực trị đầu nhọn : không tồn tại f’(x0) {không có tiếp tuyến hoặc có 2 tiếp tuyến một bên.}
3. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số :


Min f ( x)  Min{ f ( xi ), f (a) , f (b)}

x[ a ,b ]

 Max f ( x)  Max{ f ( xi ), f (a) , f (b)}
x[ a ,b ]

( Trong đó f(xi) là các giá trị cực trị )

Chú ý : Trường hợp đặc biệt




 Min f ( x) 
 x[ a ,b ]
 
Max f ( x) 

 x[ a ,b ]
 Min f ( x) 
 x[ a , b ]
Nếu f(x) nghịch biến trên [a , b]  
Max f ( x) 

 x[ a , b ]

Nếu f(x) đồng biến trên [a , b]

GV:PHAN NHẬT NAM – 0935 334 225

2

f (a)
f (b)

f (b)
f (a)PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ

II. Các kỹ năng cơ bản :

1. Nghiệm của PT : f(x) = g(x) lá hoành độ giao điểm của 2 đường y = f(x) và y = g(x) .
2. Nghiệm của BPT : f(x)  g(x) là phần hoành độ tương ứng với phần đồ thị của hàm
f(x) nằm trên g(x) tính cả giao điểm.
3. Nếu y = f(x) đơn điệu (đạo hàm không đổi dấu trên ĐK) thì f ( x1 )  f ( x 2 )  x1  x 2
4. Xét phương trình f(x) = c

 f ( x ) đon đieu
Thì f ( x)  c  f ( x)  f ( x0 )  x  x0
f
(
x
)

c
0


Nếu 

5. Xét bất phương trình : f(x) > c

 f ( x) : 
Nếu 
Thì  f ( x)  c  f ( x)  f ( x0 )  x  x0 
f
(
x
)

c
0

 f ( x) : 
 Nếu 
Thì  f ( x)  c  f ( x)  f ( x0 )  x  x0 
f
(
x
)

c
0

6. Các kỹ năng với bài toán chứa tham số :




f ( x)  m có nghiệm đúng x  (a , b)  Min f ( x)  m
x( a , b )



f ( x)  m có nghiệm đúng x  (a , b)  Max f ( x)  m
x( a , b )



f ( x)  m có nghiệm x  (a , b)  Max f ( x)  m {có ít nhất 1 nghiệm }



f ( x)  m có nghiệm x  (a , b)  Min f ( x)  m {có ít nhất 1 nghiệm }



f ( x)  m có nghiệm x  (a , b)   Min f ( x)  m  Max f ( x)


x( a , b )

x(...
GII TÍCH
12
GV: PHAN NHT NAM
PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ
x
y
O
tiếp tuyến ti
// Ox
GIẢI TÍCH 12 PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI TÍCH 12 PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ - Người đăng: Phạm Lê Chấn Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
GIẢI TÍCH 12 PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ 9 10 556