Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI TÍCH (CƠ BẢN) Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - KHÔNG GIAN MÊTRIC (tt)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1273 lần   |   Lượt tải: 18 lần
GIẢI TÍCH (CƠ BẢN)
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa

PGS TS. Lê Hoàn Hóa
Ngày 21 tháng 12 năm 2004

KHÔNG GIAN MÊTRIC (tt)
5
5.1

Không gian mêtric đầy đủ
Định nghĩa

Cho (X, d) là không gian mêtric và (xn )n là dãy trong X.
Dãy (xn )n là dãy cơ bản ⇔ ∀ε > 0, ∃n0 ∈ N : ∀n n0 , ∀p ∈ N thì d(xn+p , xn ) < ε.
Không gian mêtric (X, d) được gọi là không gian mêtric đầy đủ nếu mọi dãy cơ bản đều
hội tụ.
Cho X là tập hợp các hàm số thực liên tục trên [0, 1] với mêtric d(x, y) = max{|x(t) − y(t)| :
t ∈ [0, 1]}. Cho (xn )n định bởi xn (t) = tn , ta có:
0 nếu 0

lim xn (t) =

t<1

1 nếu t = 1

n→∞

Tuy nhiên (xn )n không phải là dãy cơ bản trong X vì d(xn , x2n ) = max{tn − t2n : t ∈ [0, 1]} = 41
với mọi n ∈ N.
Thí dụ:
1) Rn với mêtric d(x, y) = [ ni=1 (xi − yi )2 ]1/2 là không gian mêtric đầy đủ.
2) X là tập hợp các hàm số thực liên tục trên [a, b] với mêtric d(x, y) = max{|x(t) − y(t)| :
t ∈ [a, b]} là không gian mêtric đầy đủ.
p
3) lp = {x = (xn )n : ∞
1, với mêtric định bởi: với x = (xn )n , y = (yn )n
1 |xn | < ∞}, p
trong lp ta định nghĩa
1/p

∞
p

|xn − yn |

d(x, y) =
1

(lp , d) là không gian mêtric đầy đủ.

5.2

Định nghĩa

Cho (X, d) là không gian mêtric, D là tập hợp con khác rỗng của X. Với x, y ∈ D đặt dD (x, y) =
d(x, y). Khi đó dD là mêtric trên D và (D, dD ) là không gian mêtric con của (X, d).
8

Giả sử (X, d) là không gian mêtric đầy đủ và D ⊂ X. Khi đó:
D là không gian mêtric đầy đủ ⇔ D là tập đóng
Thật vậy, giả sử (D, dD ) là không gian mêtric đầy đủ, (xn )n là dãy trong D, limn→∞ xn = x.
Ta chứng minh x ∈ D.
Do (xn )n là dãy trong (X, d) hội tụ về x nên (xn )n là dãy cơ bản trong (X, d). Với ε > 0
cho trước, có n0 ∈ N sao cho với mọi n n0 và p ∈ N thì d(xn+p , xn ) < ε.
Do xn ∈ D, ∀n ∈ N nên dD (xn+p , xn ) = d(xn+p , xn ) < ε.
Vậy, (xn )n là dãy cơ bản trong (D, dD ). Do (D, dD ) là không gian mêtric đầy đủ nên (xn )n
hội tụ trong (D, dD ) và do giới hạn duy nhất nên limn→∞ xn = x ∈ D. Vậy D là tập đóng.
Ngược lại, giả sử D là tập đóng. Cho (xn )n là dãy cơ bản trong (D, dD ). Do dD (xn+p , xn ) =
d(xn+p , xn ), ∀n, p ∈ N nên (xn )n cũng là dãy cơ bản trong không gian mêtric đầy đủ (X, d),
vậy hội tụ. Đặt x = limn→∞ xn . Do D là tập đóng nên x ∈ D. Suy ra limn→∞ dD (x, xn ) =
limn→∞ d(x, xn ) = 0 hay limn→∞ xn = x trong (D, dD ). Vậy (D, dD ) là không gian mêtric đầy
đủ.
Từ kết quả trên ta có thể thí dụ về không gian mêtric không đầy đủ. Do Rn với mêtric
d(x, y) = [ ni=1 (xi − yi )2 ]1/2 là không gian mêtric đầy đủ, lấy...
GIẢI TÍCH (CƠ BẢN)
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa
PGS TS. Hoàn Hóa
Ngày 21 tháng 12 năm 2004
KHÔNG GIAN MÊTRIC (tt)
5 Không gian mêtric đầy đủ
5.1 Định nghĩa
Cho (X, d) không gian mêtric và (x
n
)
n
y trong X.
y (x
n
)
n
dãy cơ bản ε > 0, n
0
N : n n
0
, p N thì d(x
n+p
, x
n
) < ε.
Không gian mêtric (X, d) được gọi không gian mêtric đầy đủ nếu mọi y bản đều
hội tụ.
Cho X tập hợp các hàm số thực liên tục trên [0, 1] với mêtric d(x, y) = max{|x(t)y(t)| :
t [0, 1]}. Cho (x
n
)
n
định bởi x
n
(t) = t
n
, ta có:
lim
n→∞
x
n
(t) =
0 nếu 0 t < 1
1 nếu t = 1
Tuy nhiên (x
n
)
n
không phải dãy bản trong X d(x
n
, x
2n
) = max{t
n
t
2n
: t [0, 1]} =
1
4
với mọi n N.
Thí dụ:
1) R
n
với mêtric d(x, y) = [
n
i=1
(x
i
y
i
)
2
]
1/2
không g ian mêtric đầy đủ.
2) X tập hợp các hàm số thực liên tục trên [a, b] với mêtric d(x, y) = max{|x(t) y(t)| :
t [a, b]} không gian mêtric đầy đủ.
3) l
p
= {x = (x
n
)
n
:
1
|x
n
|
p
< ∞}, p 1, với mêtric định bởi: với x = (x
n
)
n
, y = (y
n
)
n
trong l
p
ta định nghĩa
d(x, y) =
1
|x
n
y
n
|
p
1/p
(l
p
, d) không gian mêtric đầy đủ.
5.2 Định nghĩa
Cho (X, d) không gian mêtric, D tập hợp con khác rỗng của X. Với x, y D đặt d
D
(x, y) =
d(x, y). Khi đó d
D
mêtric trên D và (D, d
D
) không gian mêtric con của (X, d).
8
GIẢI TÍCH (CƠ BẢN) Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - KHÔNG GIAN MÊTRIC (tt) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI TÍCH (CƠ BẢN) Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - KHÔNG GIAN MÊTRIC (tt) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
GIẢI TÍCH (CƠ BẢN) Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - KHÔNG GIAN MÊTRIC (tt) 9 10 635