Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI TÍCH (CƠ SỞ) Chuyên ngành: Giải Tích, PPDH Toán Phần 2. Không gian định chuẩn Ánh xạ tuyến tính liên tục

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢI TÍCH (CƠ SỞ)
Chuyên ngành: Giải Tích, PPDH Toán

Phần 2. Không gian định chuẩn
Ánh xạ tuyến tính liên tục
§1. Không gian định chuẩn
(Phiên bản đã chỉnh sửa)

PGS TS Nguyễn Bích Huy
Ngày 25 tháng 2 năm 2005

Lý thuyết
1

Chuẩn

Giả sử X là một không gian vectơ (k.g.v.t) trên trường số K (K = R hoặc K = C). Một ánh
xạ p : X → R được gọi là một chuẩn trên X nếu thỏa mãn các điều kiện sau cho mọi x, y ∈ X,
mọi λ ∈ K:
i) p(x) ≥ 0
p(x) = 0 ⇐⇒ x = θ (θ chỉ phần tử không trong X)
ii) p(λx) = |λ|p(x)
iii) p(x + y) ≤ p(x) + p(y)
Số p(x) gọi là chuẩn của phần tử x.
Thông thường, ta dùng ký hiệu ||x|| thay cho p(x).
Mệnh đề 1. Nếu p là một chuẩn trên k.g.v.t X thì ta có:
1

1. |p(x) − p(y)| ≤ p(x − y) (hay |||x|| − ||y||| ≤ ||x − y||) ∀x, y ∈ X.
2. d(x, y) := p(x − y) là một mêtric trên X, gọi là mêtric sinh bởi chuẩn p (hay d(x, y) =
||x − y||)
Ví dụ 1. Trên Rn ánh xạ
1/2

n

x2k

x = (x1 , . . . , xn ) → ||x|| =
k=1

là chuẩn, gọi chuẩn Euclide. Mêtric sinh bởi chuẩn này chính là mêtric thông thường của Rn .
Ví dụ 2. Trên C[a, b], ánh xạ x → ||x|| := supa≤t≤b |x(t)| là một chuẩn mêtric sinh bởi chuẩn
này là mêtric hội tụ đều trên C[a, b]

2

Không gian định chuẩn

Định nghĩa 1.
• Không gian vectơ X cùng với chuẩn || · || trong nó, được gọi là một không gian định chuẩn
(kgđc), ký hiệu (X, || · ||).
• Các khái niệm hội tụ, tập mở, đóng, compact, dãy Cauchy, · · · trong (X, || · ||) được hiểu
là các khái niệm tương ứng đối với mêtric sinh bởi chuẩn.
Nói riêng, trong (X, || · ||) ta có
B(x0 , r) = {x ∈ X : ||x − x0 || < r}
||·||

( lim xn = x(cũng viết xn −→ x)) ⇐⇒ lim ||xn − x|| = 0
n→∞

n→∞

({xn } là dãy Cauchy) ⇐⇒ lim ||xn − xm || = 0.
n,m→∞

Định nghĩa 2. Kgđc (X, || · ||) được gọi là không gian Banach nếu X với mêtric sinh bởi || · ||
là không gian đầy đủ.
Vì kgđc là trường hợp đặc biệt của không gian mêtric nên tất cả các kết quả về không gian
mêtric cũng đúng cho kgđc. Ngoài ra, ta có các kết quả sau về kgđc.
Mệnh đề 2. Cho Kgđc (X, . ) trên trường số K và các dãy {xn }, {yn } ⊂ X, {λn } ⊂ K,
lim xn = x, lim yn = y, lim λn = λ. Khi đó :
1. lim xn = x
2. lim(xn + yn ) = x + y,

lim λn xn = λx.

Hệ quả. Các ánh xạ f, g : X → X, f (x) = x + 0 + x, g(x) = λ0 x
phôi.
2

(λ0 ∈ K\{0}) là đồng

3

Chuẩn tương đương

Định nghĩa 3. Hai chuẩn . 1 , .

2

trên kgvt X gọi là tương đương (viết .

1

∼ . 2 ) nếu tồn

tại các hằng số dương a, b sao cho
x

1

Mệnh đề 3. Giả sử . 1 , .

≤a x
2

2

,

x

2

≤b x

∀x ∈ X

1

là hai chuẩn tương đương trên kgvt X. Khi đó:

1. ...
GIẢI TÍCH (CƠ SỞ)
Chuyên ngành: Giải Tích, PPDH Toán
Phần 2. Không gian định chuẩn
Ánh xạ tuyến nh liên tục
§1. Không gian định chuẩn
(Phiên bản đã chỉnh sửa)
PGS TS Nguyễn Bích Huy
Ngày 25 tháng 2 năm 2005
thuyết
1 Chuẩn
Giả sử X một không gian vectơ (k.g.v.t) trên trường số K (K = R hoặc K = C). Một ánh
xạ p : X R được gọi một chuẩn trên X nếu thỏa mãn các điều kiện sau cho mọi x, y X,
mọi λ K:
i) p(x) 0
p(x) = 0 x = θ (θ chỉ phần tử không trong X)
ii) p(λx) = |λ|p(x)
iii) p(x + y) p(x) + p(y)
Số p(x) gọi chuẩn của phần tử x.
Thông thường, ta dùng hiệu ||x|| thay cho p(x).
Mệnh đề 1. Nếu p một chuẩn trên k.g.v.t X thì ta có:
1
GIẢI TÍCH (CƠ SỞ) Chuyên ngành: Giải Tích, PPDH Toán Phần 2. Không gian định chuẩn Ánh xạ tuyến tính liên tục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI TÍCH (CƠ SỞ) Chuyên ngành: Giải Tích, PPDH Toán Phần 2. Không gian định chuẩn Ánh xạ tuyến tính liên tục - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
GIẢI TÍCH (CƠ SỞ) Chuyên ngành: Giải Tích, PPDH Toán Phần 2. Không gian định chuẩn Ánh xạ tuyến tính liên tục 9 10 68