Ktl-icon-tai-lieu

Giải tích lồi

Được đăng lên bởi nam-tr-k
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1851 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIẢI TÍCH LỒI
Huỳnh Thế Phùng - Khoa Toán, Đại học Khoa học Huế
20/10/2005

1

Mục lục
Mục lục
Chương 1

1
Tập lồi

3

1.1. Tập lồi - Đa tạp affine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1.1.1. Đa tạp affine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1.1.2. Tập lồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.1.3. Nón lồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.1.4. Định lý Carathéodory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.2. Định lý tách tập lồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.2.1. Định lý Hahn-Banach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.2.2. Tập lồi hấp thụ - Điểm bọc - Phiếm hàm Minkowskii. . . . . .

7

1.2.3. Định lý tách tập lồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.3. Không gian tôpô lồi địa phương. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

1.3.1. Không gian tôpô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

1.3.2. Không gian tôpô tuyến tính. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.3. Không gian tôpô lồi địa phương. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3.4. Tôpô lồi địa phương mạnh nhất. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3.5. Không gian tích - Phần bù tôpô. . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4. Tập lồi trong không gian tôpô lồi địa phương. . . . . . . . . . . . . . 16
1.4.1. Sự liên tục của phiếm hàm Minkowski - Nửa chuẩn. . . . . . . 16
1.4.2. Các tính chất tôpô. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.4.3. Nón lùi xa của tập lồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Chương 2

Không gian liên hợp - Tôpô yếu

21

2.1. Định lý tách. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.1.1. Phiếm hàm tuyến tính liên tục. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.1.2. Định lý Tách. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.1.3. Định lý Tách mạnh.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2
2.2. Tôpô yếu - Tôpô yếu*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2.1. Tôpô yếu trên X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2.2. Tôpô yếu* trên X ∗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2.3. Cặp đối ngẫu tổng quát. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2.4. Không gian Banach phản xạ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Chương 3

Hàm lồi

28

3.1. Cấu trúc hàm lồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.1.1. Định nghĩa hàm lồi. . . . . . . ...
GIẢI TÍCH LỒI
Huỳnh Thế Phùng - Khoa Toán, Đại học Khoa học Huế
20/10/2005
Giải tích lồi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải tích lồi - Người đăng: nam-tr-k
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Giải tích lồi 9 10 906