Ktl-icon-tai-lieu

giải tích tổ hợp

Được đăng lên bởi maiphuong1000-gmail-com
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lớp 10 Toán 2

 1 . Quy tắc nhân
Giả định phép chọn  gồm nhiều giai đoạn chọn liên tiếp : A , B , C . . .
 ở giai đoạn A có m cách chọn ;
 ở giai đoạn B có n cách chọn ;
 ở giai đoạn C có p cách chọn . . .
Thế thì có cả thảy
m. n . p . . . .
cách chọn để thực hiẹn phép chọn  .
Ví dụ
379 . a . Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường ; từ thành phố B đến thành phố
C có 4 con đường . Có thể chọn lựa bao nhiêu cách đi từ A đến C ?
b . Từ các số 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 có thể lập được bao nhiêu số có năm chữ số phân biệt ?
c . Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số chia hết cho 4 tạo bởi các số 1 , 2 , 3 , 4 , nếu : các
chữ số có thể trùng nhau ? các chữ số phân biệt ?
GIẢI
a . Có cả thảy 3 . 4 = 12 cách đi từ A đến C .
b . Để ý rằng chữ số đầu tiên phải khác 0 .
 Có 9 cách chọn viết chữ số đầu tiên của số ( trong các số 1 , 2 , . . . , 9) . Sau khi chọn xong
 Có 9 cách chọn viết chữ số thứ hai của số ( trong 8 chữ số còn lại của 1 , 2 , . . . , 9 và 0 ).
 Có 8 cách chọn viết số thứ ba , sau khi viết xong hai chữ số đầu .
 Có 7 cách chọn viết số thứ tư , sau khi viết xong ba chữ số đầu.
 Có 6 cách chọn viết số thứ năm ,, sau khi viết xong bốn chữ số đầu .
Vậy , có cả thảy
9 . 9 . 8 . 7 . 6 = 27 216 cách viết .
c . Một số chia hết cho 4 khi hai chữ số cuối chia hết cho 4 . Do đó hai chữ số tận cùng của
số phải là : 12 , 32 , 24 , 44 .
Nếu các chữ số có thể trùng nhau :
 Có 4 cách viết hai chữ số cuối : 12 , 32 , 24 , 44 .
 Có 4 cách viết chữ số thứ nhất , thứ hai .
Vậy có cả thảy
4 . 4 . 4 = 64 cách viết .
Nếu các chữ số không được trùng nhau :
 Có 3 cách viết hai chữ số cuối : 12 , 32 , 24 .
 Có 2 cách viết chữ số thứ hai .
 Có 1 cách viết chữ số thứ nhất
Vậy có cả thảy
1 . 2 . 3 = 6 cách viết .
Niên khóa 09-11

-1-

Lớp 10 Toán 2
380 . a . Có bao nhiêu số tự nhiên khác nhau , bé hơn 10 000 được tạo thành từ 5 chữ số : 0 ,
1 , 2 , 3 , 4 . ĐH XÂY DỰNG 98
b . Một đội xây dựng gồm 10 công nhân , 3 kỹ sư . Để lập một tổ công tác cần chọn 1 kỹ sư
làm tổ trưởng , 1 công nhân làm tổ phó và 5 công nhân làm tổ viên . Hỏi có bao nhiêu cách
thành lập tổ công tác ?
ĐH KIẾN TRÚC HN 98
GIẢI
a . Vì 10 000 là số tự nhiên bé nhất gồm 5 chữ số , nên các số bé hơn chỉ có 4 chữ số .
 số có 1 chữ số : có 5 số tự nhiên là 0 , 1 , 2 , 3 , 4  5 số .
 số có 2 chữ số : có 4 cách viết chữ số thứ nhất , 5 cách viết chữ số thứ hai  4 . 5 = 20 số .
 số có 3 chữ số : có 4 cách viết chữ số thứ nhất , 5 cách viết chữ số thứ hai , và thứ ba  4 . 5 . 5
= 100 số .
 số c...
Lớp 10 Toán 2
1 . Quy tắc nhân
Giả định phép chọn gồm nhiều giai đoạn chọn liên tiếp : A , B , C . . .
ở giai đoạn A có m cách chọn ;
ở giai đoạn B có n cách chọn ;
ở giai đoạn C có p cách chọn . . .
Thế thì có cả thảy
m. n . p . . . .
cách chọn để thực hiẹn phép chọn .
Ví dụ
379 . a . Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường ; từ thành phố B đến thành phố
C có 4 con đường . Có thể chọn lựa bao nhiêu cách đi từ A đến C ?
b . Từ các số 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 có thể lập được bao nhiêu số có năm chữ số phân biệt ?
c . Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số chia hết cho 4 tạo bởi các số 1 , 2 , 3 , 4 , nếu : các
chữ số có thể trùng nhau ? các chữ số phân biệt ?
GIẢI
a . Có cả thảy 3 . 4 = 12 cách đi từ A đến C .
b . Để ý rằng chữ số đầu tiên phải khác 0 .
9 cách chọn viết chữ số đầu tiên của số ( trong các số 1 , 2 , . . . , 9) . Sau khi chọn xong
9 cách chọn viết chữ số thứ hai của số ( trong 8 chữ số còn lại của 1 , 2 , . . . , 9 0 ).
Có 8 cách chọn viết số thứ ba , sau khi viết xong hai chữ số đầu .
Có 7 cách chọn viết số thứ tư , sau khi viết xong ba chữ số đầu.
Có 6 cách chọn viết số thứ năm ,, sau khi viết xong bốn chữ số đầu .
Vậy , có cả thảy
9 . 9 . 8 . 7 . 6 = 27 216 cách viết .
c . Một số chia hết cho 4 khi hai chữ số cuối chia hết cho 4 . Do đó hai chữ số tận cùng của
số phải là : 12 , 32 , 24 , 44 .
Nếu các chữ số có thể trùng nhau :
4 cách viết hai chữ số cuối : 12 , 32 , 24 , 44 .
4 cách viết chữ số thứ nhất , thứ hai .
Vậy có cả thảy
4 . 4 . 4 = 64 cách viết .
Nếu các chữ số không được trùng nhau :
3 cách viết hai chữ số cuối : 12 , 32 , 24 .
2 cách viết chữ số thứ hai .
1 cách viết chữ số thứ nhất
Vậy có cả thảy
1 . 2 . 3 = 6 cách viết .
Niên khóa 09-11 -1-
giải tích tổ hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải tích tổ hợp - Người đăng: maiphuong1000-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
giải tích tổ hợp 9 10 780