Ktl-icon-tai-lieu

Giải tích toán học Tập 1 Lê Văn Trực

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 304 trang   |   Lượt xem: 10714 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1

Giải tích toán học
Tập 1
Lê Văn Trực
NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007.
Từ khoá: Giải tích toán học, giải tích, tập hợp, số thực, ánh xạ, Hàm liên tục, Điểm
gián đoạn, liên tục, liên tục đều, hàm sơ cấp, Giới hạn, giới hạn dãy số, giới hạn hàm
số, dãy số, hàm số, nguyên lý Cantor, nguyên lý Cauchy, giới hạn trên, giới hạn dưới,
vô cùng bé, vô cùng lớn, hàm số hợp, hàm số ngược, Phép tích vi phân, Đạo hàm, vi
phân, Công thức Taylor, Khai triển Maclaurin, Quy tắc L’hospital, tích phân không
xác định, tích phân, nguyên hàm, Phép thế Euler, Điều kiện khả tích, Hàm khả tích,
Diện tích, thể tích, Tích phân suy rộng, Nguyên lí Canto, Tập compact, Hàm nhiều
biến, Liên tục, giới hạn, liên tục đều, Đạo hàm, cực trị hàm nhiều biến, Phép tích vi
phân, Sự hội tụ.
Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục
đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục
vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.

Mục lục
Chương 1 Tập hợp và số thực ............................................................................................... 7
1.1
1.2
1.3
1.4

Khái niệm về tập hợp ................................................................................................. 7
Số thực........................................................................................................................ 9
Ánh xạ ...................................................................................................................... 14
Bài tập chương 1 ...................................................................................................... 16

2

Chương 2 Giới hạn của dãy số và hàm số .......................................................................... 19
2.1
Giới hạn của dãy số .................................................................................................. 19
2.1.1 Định nghĩa dãy số................................................................................................. 19
2.1.2 Các tính chất của dãy hội tụ ................................................................................. 21
2.1.3 Giới hạn vô hạn .................................................................................................... 24
2.2
Tiêu chuẩn hội tụ...................................................................................................... 25
2.2.1 Các định lý ................................................................................
1
NXB Đại hc quc gia Hà Ni 2007.
T khoá: Gii tích toán hc, gii tích, tp hp, s thc, ánh x, Hàm liên tc, Đim
gián đon, liên tc, liên tc đều, hàm sơ cp, Gii hn, gii hn dãy s, gii hn hàm
s, dãy s, hàm s, nguyên lý Cantor, nguyên lý Cauchy, gii hn trên, gii hn dưới,
vô cùng bé, vô cùng ln, hàm s hp, hàm s ngược, Phép tích vi phân, Đạo hàm, vi
phân, Công thc Taylor, Khai trin Maclaurin, Quy tc L’hospital, tích phân không
xác định, tích phân, nguyên hàm, Phép thế Euler, Điu ki
n kh tích, Hàm kh tích,
Din tích, th tích, Tích phân suy rng, Nguyên lí Canto, Tp compact, Hàm nhiu
biến, Liên tc, gii hn, liên tc đều, Đạo hàm, cc tr hàm nhiu biến, Phép tích vi
phân, S hi t.
Tài liu trong Thư vin đin t ĐH Khoa hc T nhiên có th đưc s dng cho mc
đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n phc
v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và tác gi.
Mc lc
Chương 1 Tp hp và s thc ............................................................................................... 7
1.1 Khái nim v tp hp ................................................................................................. 7
1.2 S thc........................................................................................................................ 9
1.3 Ánh x ...................................................................................................................... 14
1.4 Bài tp chương 1 ...................................................................................................... 16
Gii tích toán hc
Tp 1
Lê Văn Trc
Giải tích toán học Tập 1 Lê Văn Trực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải tích toán học Tập 1 Lê Văn Trực - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
304 Vietnamese
Giải tích toán học Tập 1 Lê Văn Trực 9 10 675