Ktl-icon-tai-lieu

Giảm phân

Được đăng lên bởi Rùa Con Đeo Kính
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2635 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN GIẢNG DẠY
GVHD: Phan Thị Mai Khuê
Tên SV: Nguyễn Hoàng Hôn
Lê Thanh Quang

MSSV: 3072332
MSSV: 3072357

Chương IV: PHÂN BÀO
Lớp 10
Bài dạy: Bài 19: GIẢM PHÂN
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY.
1. Kiến thức:
Qua bài này học sinh có thể:
- Mô tả được đặc điểm các kì trong giảm phân.
- Giải thích được diễn biến chính ở kì đầu của giảm phân 1.
- Nêu được ý nghĩa của quá trình giảm phân.
- Chỉ ra được sự khác biệt giữa quá trình giảm phân và nguyên phân.
- Hiểu được thế nào là Nhiễm Sắc thể kép
2. Kĩ năng:
Rèn luyện cho học sinh một số kỹ năng
- Quan sát hình ảnh và nhận biết nội dung kiến thức.
- Hoạt động nhóm.
- Phân tích so sánh, tổng hợp, khái quát hóa.
3. Thái độ:
- Tinh thần tập thể, hoạt động nhóm.
- Kích thích lòng say mê yêu thích khoa học.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN.
1. Phương pháp:
- Hỏi đáp.
- Diễn giảng.
- Trực quan sinh động.
2. Phương tiện:
- Sách giáo khoa, bảng viết.
- Hình ảnh minh họa có liên quan
III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
1. Đầu giờ:
- Ổn định lớp.
- Cũng cố kiến thức cũ.
2. Vào bài mới:
Giáo án sinh học 10 cơ bản, bài 19 Giảm phân

trang

1

Dùng phương pháp hỏi đáp để dẫn dắt học sinh vào bài.
Trong nguyên phân từ một tế bào ban đầu qua 1 lần phân bào có bao nhiêu
tế bào con được tạo ra?
Có 2 tế bào con được tạo ra.
Số lượng NST trong mỗi tế bào con như thế nào so với tế bào mẹ?
Số lượng NST trong mỗi tế bào con bằng nhau và bằng tế bào mẹ.
Quá trình nguyên phân xảy ra ở loại tế bào nào trong cơ thể?
Nguyên phân xảy ra ở tế bào sinh dưỡng.
Vậy: ở tế bào sinh dục có quá trình nguyên phân không?

Bài 19: Giảm Phân
Nội dung lưu bảng

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

- Giảm phân gồm 2 lần
phân bào liên tiếp và xảy ra ở
tế bào sinh dục. nhưng AND
nhân đôi 1 lần.

- Hỏi: giảm phân xảy ở loại tế - Trả lời: có 2 lần phân
bào liên tiếp. 1 lần
bào nào?
- Trả lời: xảy ra ở tế bào
- Hỏi: giảm phân có mấy lần sinh dục.
phân bào? Và mấy lần nhân đôi?

I. Giảm phân 1
1. Kì đầu 1
- Bước vào kì đầu 1, các NST
kép bắt đôi với nhau tạo
thành cặp tương đồng.
- trung thể tách về 2 cực
của tế bào
- hình thành thoi phân bào
+ NST bắt đầu co xoắn.
2. Kì giữa 1
- Màng và nhân con biến mất.

- Trả lời: Là cặp NST
giống nhau về hình dạng
và kích thước.
- Quan sát hình.
- trả lời:
+ trung thể tách về 2
cực của tế bào
+ NST bắt đầu co xoắn.
- lắng nghe.
- Quan sát hình

- Các cặp NST kép tương
đồng di chuyển về mặt phẳng
xích đạo và tập chung thành 2
hàng.
- Dây tơ phân bào chỉ đính
vào 1 phía của mỗi NST kép
của cặp tương đồng.
3. Kì sau 1
...
GIÁO ÁN GIẢNG DẠY
GVHD: Phan Thị Mai Khuê
Tên SV: Nguyễn Hoàng Hôn MSSV: 3072332
Lê Thanh Quang MSSV: 3072357
Chương IV: PHÂN BÀO Lớp 10
Bài dạy: Bài 19: GIẢM PHÂN
I. MỤC TIÊU BÀI DẠY.
1. Kiến thức:
Qua bài này học sinh có thể:
- Mô tả được đặc điểm các kì trong giảm phân.
- Giải thích được diễn biến chính ở kì đầu của giảm phân 1.
- Nêu được ý nghĩa của quá trình giảm phân.
- Chỉ ra được sự khác biệt giữa quá trình giảm phân và nguyên phân.
- Hiểu được thế nào là Nhiễm Sắc thể kép
2. Kĩ năng:
Rèn luyện cho học sinh một số kỹ năng
- Quan sát hình ảnh và nhận biết nội dung kiến thức.
- Hoạt động nhóm.
- Phân tích so sánh, tổng hợp, khái quát hóa.
3. Thái độ:
- Tinh thần tập thể, hoạt động nhóm.
- Kích thích lòng say mê yêu thích khoa học.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN.
1. Phương pháp:
- Hỏi đáp.
- Diễn giảng.
- Trực quan sinh động.
2. Phương tiện:
- Sách giáo khoa, bảng viết.
- Hình ảnh minh họa có liên quan
III. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.
1. Đầu giờ:
- Ổn định lớp.
- Cũng cố kiến thức cũ.
2. Vào bài mới:
Giáo án sinh học 10 cơ bản, bài 19 Giảm phân trang
1
Giảm phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giảm phân - Người đăng: Rùa Con Đeo Kính
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giảm phân 9 10 828