Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án

Được đăng lên bởi Kem Đông
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn: 30/10/2014

Người soạn: Hà Thị Tới

Ngày giảng :
Tiết:

PHÂN SỐ BẰNG NHAU

Mục tiêu
- Giúp học sinh bước đầu nhận biết được tính chất cơ bản của phân số
Bước đầu nhận ra sự bằng nhau của hai phân số.
Đồ dùng dạy học
- GV : kế hoạch bài học , SGK, các băng giấy.
- HS : SGk, vở bài tập, bộ đồ dùng học toán, các băng giấy.
Các hoạt động dạy học chủ yếu.

A.

B.

C.

Hoạt động dạy
ổn định tổ chức: 1 phút
II.
Kiểm tra bài cũ. 4 phút
GV treo bảng phụ ghi đề bài “điền
dấu >, < ,= vào chỗ trống
I.

a.
b.
c.
-

III.
1.
2.

4/4 .......1 ; 3/4 ......1
1 /4 ......1 ; 6/4.......1
5/4.........1 ; 2/4........1
? tại sao con lại làm được kết quả
như vây? Con có thể giải thích
cách làm của con cho cô và cả lớp
nghe được không?
Dạy bài mới
Giới thiệu bài. 1 phút
GV giới thiệu- ghi đầu bài
Hướng dẫn học sinh hoạt động để
nhận biết 3/4= 6/8 và tự nêu được

Hoạt động học
-

Lớp hát

-

Một HS lên bảng
a. 4/4 = 1 ; 3/4 < 1
b. 1/4 < 1 ;
6/4 > 1
c. 5/4 > 1 ; 2/4 <1
Phân số có tử số bằng mẫu số
thì, phân số đó bằng một
Phân số có tử số lớn hơn mẫu số
, phân số đó lớn hơn 1
Phân số có tử số nhỏ hơn mẫu
số thì phân số đó bé hơn 1.

-

-

Nhắc lại đầu bài và ghi đầu bài
vào vở.

tính chất cơ bản của phân số.
- Hướng dẫn HS quan sát 2 băng
giấy.
+ các con quan sát lên bảng cô có hai
băng giấy .? các con quan sát và cho
cô biết 2 băng giấy của cô có đặc
điểm gì nào ?
+ bạn nào nhận xét câu trả lời của
bạn nào? GV nhận xét và trốt lại “
đúng rồi đấy băng giấy của cô đều có
màu trắng và bằng nhau.
- Tiết trước cô đã yêu cầu các con
về nhà chuẩn bị 2 băng giấy bằng
nhau. Con con đã chuẩn bị chưa?
- Các con đặt 2 băng giấy đã chuẩn
bị lên trên bài cô kiểm tra nào?
- Nhận xét sự chuẩn bị của học sinh
-Các con quan sát lên bảng : chỉ vào băng
giấy thứ nhất “ các con chia băng giấy thứ
nhất này thành 4 phần bằng nhau trên băng
giấy của mình nào”. ? bạn nào giỏi cho cô
biết để chia băng giấy này thành 4 phần
bằng nhau thì ta làm thế nào?
- GV cho hs nhận xét câu trả lời của bạn và
nhận xét trốt lại : Để chia băng giấy thứ
nhất thành 4 phần bằng nhau ta gấp đôi
băng giấy lại lần thứ nhất rồi gấp đôi lần
thứ 2 mở ra ta sẽ được 4 phần bằng nhau.
( vừa nói vừa minh họa ) và yêu cầu học
sinh làm theo.
- Các con hãy tô màu vào 3 phần
bằng nhau của các con giúp cô
nào .

-

Quan sát lên bảng
2 băng giấy đều có màu trắng và
bằng nhau.
-nhận xét
- lắng nghe

-

Đưa hai băng giấy đã chuẩn bị
lên bàn cho GV kiêm tra.

-

Lắng nghe
Quan sát lên bảng và tìm cách
chia băng giấy thành 4 phần
bằng...


 !"#$
#% &'()*+
, "-./(0(12+3014(5(6(70(89.:;
,  (12+3<9=0>9+(899.:;%
% ?@ABA/(
, "CD(0/(E"FE(G(0H6%
, "DEIJ03.E0K1@AB/(GE(G(0H6%
L% LG(1KA/((8+%
1KA 1K/(
M% N1N(O(.-
MM% FPQ<90(R%.-
"C<S0.'1T0U1T
A6+VEWEXI(Y<;

9% %%%%%%%Z%%%%%%
0% %%%%%%Z[%%%%%%%
(% \%%%%%%%%%Z%%%%%%%%
, ]9(^^Q14(D_+
I:]L(`Pa(
(G(^Q(89(((bI(^.
S14(Db]
MMM% c0Q
% "d+0%.-
, "Cd+,12+0
% Ae/(1K1P
30X[fI=*+14(
, g.G
, &K^*0
9% XZW
0% WZ[V
(% \VZW
, :;(`h;0>Qe+;
iE.:;1`0>QK
, :;(`h;^7Qe+;
E.:;1`^7
, :;(`h;j7Qe+
;i.:;1`0k7%
, l(^12+0I12+0
IIJ%
Giáo án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án - Người đăng: Kem Đông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo án 9 10 786