Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Án

Được đăng lên bởi Coffee Prince
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2792 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tröôøng tieåu hoïc Minh Ñöùc

Giaùo aùn lôùp 3 Tuaàn 1

Tuaàn 1
Thöù
Ngaøy

Lòch baùo giaûng lôùp Ba1

Moân

Tieát

Teân baøi

HAI
16/8

Chaøo côø
Taäp ñoïc
TÑ-KC
AÂâm nhaïc
Toaùn

1
1
2
1
1

Caäu beù thoâng minh
Caäu beù thoâng minh
Hoïc haùt: Baøi “Quoác ca Vieät Nam “ (lôøi 1)
Ñoïc, vieát ,so saùnh caùc soá coù ba chöõ soá

BA
17/8

Theå duïc
Toaùn
Chính taû
TN-XH
Taäp vieát

1
2
1
1
1

Giôùi thieäu chöông trình .TC “Nhanh leân baïn ôi”
Coäng tröø caùc soá coù ba chöõ soá (khoâng nhôù)
Taäp cheùp :Caäu beù thoâng minh
Hoaït ñoäng thôû vaø cô quan hoâ haáp
OÂn chöõ hoa :A

TÖ
18/8

Taäp ñoïc
Mó thuaät
Toaùn
Ñaïo ñöùc
TN-XH

3
1
3
1
2

Hai baøn tay em
Thöôøng thöùc mó thuaät: Xem tranh thieáu nhi
Luyeän taäp
Kính yeâu Baùc Hoà (tieát 1)
Neân thôû nhö theá naøo?

NAÊM
19/8

Toaùn
LTVC
Thuû coâng
Chính taû
Phuï ñaïo

4
1
1
2
1

Coäng caùc soá coù ba chöõ soá (coù nhôù moät laàn)
OÂn veà töø chæ söû vaät.So saùnh
Gaáp taøu thuyû hai oáng khoùi(tieát 1)
Nghe- vieát :Chôi chuyeàn

SAÙU
20/8

Theå duïc

2

Toaùn
TLV
Phuï ñaïo
SHTT

5
2
2
1

OÂn moät soá hó naêng ÑHÑN
Troø chôi :”Nhoùm ba, nhoùm baûy “
Luyeän taäp
Noùi veà ñoäi thieáu nieân tieàn phong
Sinh hoaït tuaàn 1

Trang 1

Tröôøng tieåu hoïc Minh Ñöùc

Giaùo aùn lôùp 3 Tuaàn 1

Thöù hai, ngaøy 16 thaùng 8 naêm 2010
Ngaøy soaïn :14/8/2010
Ngaøy daïy : 16/8/2010
TAÄP ÑOÏC- KỂ CHUYỆN
Tieát 1-2:
CAÄU BEÙ THOÂNG MINH

I.Muïc tieâu :
Taäp ñoïc
- Ñoïc duùng ,raønh maïch ,bieát nghæ hôi hôïp lyù sau daáu chaám ,daáu phaåy vaø giöõa caùc cuïm
töø;böôùc ñaàu bieát ñoïc phaân bieät lôøi ngöôøi daãn chuyeän vôùi lôøi caùc nhaân vaät .
- Hieåu noäi dung baøi :Ca ngôïi söï thoâng minh vaø taøi trí cuûa caäu beù .(traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi
trong SGK
- Hoïc sinh bieát khaâm phuïc söï thoâng minh, taøi trí cuûa moät baïn nhoû.
Keå chuyeän:
Keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän döïa theo tranh minh hoïa .
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
1. Giaùo vieân: Tranh minh hoaï baøi ñoïc vaø truyeän keå trong Saùch giaùo khoa.
2. Hoïc sinh: Coi baøi tröôùc khi ñeán lôùp.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc.
TG
Hoaït ñoäng cuûa thaày
1’
1.OÅn ñònh
2.Kieåm tra baøi cuõ
3’
-Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa hoïc sinh.
Nhaän xeùt, nhaéc nhôû nhöõng hoïc sinh chöa
ñaày ñuû.
36’ 3. Baøi môùi.
* Giaûi thích noäi dung töøng chuû ñieåm:
Maêng non (noùi veà thieáu nhi), Maùi aám(noùi
veà gia ñình), Tôùi tröôøng(noùi veà nhaø
tröôøng), Coäng ñoàng( noùi veà xaõ hoäi), Queâ
höông, Baéc- Trung - Nam(noùi veà caùc daân
toäc anh em treân ña...
Tröôøng tieåu hoïc Minh Ñöùc Giaùo aùn lôùp 3 Tuaàn 1
Tuaàn 1 Lòch baùo giaûng lôùp Ba
1
Thöù
Ngaøy
Moân Tieát Teân baøi
HAI
16/8
Chaøo côø
Taäp ñoïc
TÑ-KC
AÂâm nhaïc
Toaùn
1
1
2
1
1
Caäu beù thoâng minh
Caäu beù thoâng minh
Hoïc haùt: Baøi “Quoác ca Vieät Nam “ (lôøi 1)
Ñoïc, vieát ,so saùnh caùc soá coù ba chöõ s
BA
17/8
Theå duïc
Toaùn
Chính taû
TN-XH
Taäp vieát
1
2
1
1
1
Giôùi thieäu chöông trình .TC “Nhanh leân baïn ôi”
Coäng tröø caùc soá coù ba chöõ soá (khoâng nhôù)
Taäp cheùp :Caäu beù thoâng minh
Hoaït ñoäng thôû vaø cô quan hoâ haáp
OÂn chöõ hoa :A
18/8
Taäp ñoïc
Mó thuaät
Toaùn
Ñaïo ñöùc
TN-XH
3
1
3
1
2
Hai baøn tay em
Thöôøng thöùc mó thuaät: Xem tranh thieáu nhi
Luyeän taäp
Kính yeâu Baùc Hoà (tieát 1)
Neân thôû nhö theá naøo?
NAÊM
19/8
Toaùn
LTVC
Thuû coâng
Chính taû
Phuï ñaïo
4
1
1
2
1
Coäng caùc soá coù ba chöõ soá (coù nhôù moät laàn)
OÂn veà töø chæ söû vaät.So saùnh
Gaáp taøu thuyû hai oáng khoùi(tieát 1)
Nghe- vieát :Chôi chuyeàn
SAÙU
20/8
Theå duïc
Toaùn
TLV
Phuï ñaïo
SHTT
2
5
2
2
1
OÂn moät soá hó naêng ÑHÑN
Troø chôi :”Nhoùm ba, nhoùm baûy “
Luyeän taäp
Noùi veà ñoäi thieáu nieân tieàn phong
Sinh hoaït tuaàn 1
Trang 1
Giáo Án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Án - Người đăng: Coffee Prince
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Giáo Án 9 10 590