Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN

Được đăng lên bởi leminhnhong
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1067 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TUẦN 34
Thứ hai ngày 5 / 5 /2008
Tập đọc
BÁC ĐƯA THƯ
A/ Mục tiêu :
- Giúp hs đọc trơn cả bài , luyện đọc đúng các từ ngữ khó : mừng quýnh ,
nhễ nhại ,mát lạnh ,lễ phép – Luyện ngắt , nghỉ hơi khi gặp dấu câu
+ Ôn các vần inh – uynh , tìm tiếng có vần inh – uynh
- HS hiểu được các từ ngữ trong bài : mừng quýnh , nhễ nhại
+ Hiểu được nội dung bài : Bác đưa thư vất vả trong việc đưa thư tới mọi
nhà . Các em cần yêu mến và chăm sóc bác cũng như những người lao động
khác .
- Giáo dục hs biết yêu thương người lao động .
B/ Đồ dùng học tập :
- GV : Tranh vẽ SGK – SGK – Bài viết sẵn
- HS : SGK
C/ Lên lớp :
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Tiết 1
1’ I/ Ổn định tổ chức :
- HS chuẩn bị SGK
4’ II/ Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi hs hs đọc bài “Nói dối hại thân ”
- 2 em(k,tb) – lớp nhận
+Khi sói đến thật,chú kêu cứu có ai đến
xét
không ?
35’ + Sự việc kết thúc như thế nào ?
1
III/ Giảng bài mới :
1/ Giới thiệu ghi đề :
16 2/ Bài mới :
a- Hướng dẫn luyện đọc :
- GV đọc mẫu lần 1 ( chỉ bảng )
- HS theo dõi
* Luyện đọc tiếng
- GV chỉ bảng hs đọc phân tích các tiếng
- Vài CN (tb,y)
khó :
Quýnh , khoe , uống
-CN(k,tb,y,kt)- Lớp
- GV gọi hs đọc thứ tự , không thứ tự
* Luyện đọc từ
Mừng quýnh , nhễ nhại , mát lạnh , lễ
-CN(k,tb)- nhóm – lớp
phép
-GV chỉ hs đọc lần lượt từng từ thứ tự
không thứ tự
- CN – nhóm – lớp
- GV kết hợp giảng từ : mừng quýnh , nhễ
nhại
- CN(tb,y) – Nhóm

* Luyện đọc câu
5
- GV chỉ hs đọc từng câu , đọc nối tiếp các
12 câu
* Đọc đoạn :
- GV cho hs đọc từng đoạn và nối tiếp các
đoạn
* Luyện đọc bài
- GV gọi hs đọc toàn bài
* Giải lao : Chơi “ Lắc lư ” – Hát
b- Ôn vần inh – uynh
3
* Tìm tiếng trong bài có vần inh
- GV gọi hs đọc yêu cầu
- GVyêu cầu hs tìm tiếng trong bài có vần
39’ inh
15 - GV chỉ hs đọc tiếng
* Tìm tiếng ngoài bài có vần inh – uynh
- GV cho hs thảo luận tìm tiếng
- GV cho hs nói tiếng
3/ Củng cố :
- GV gọi hs thi đọc bài
Tiết 2
IV/ Luyện tập :
1/ Tìm hiểu bài :
- GV cho hs đọc toàn bài vài lượt
* Nhận được thư bố , Minh muốn làm gì
- GV gọi hs đọc câu hỏi 1
10 - GV gọi hs đọc đoạn 1
- GV cho hs thảo luận trả lời
5
- GV gọi hs trả lời
5
* Thấy bác đưa thư mồ hôi nhễ nhại Minh
làm gì ?
- GV gọi hs đọc câu hỏi 2
- GV gọi hs đọc đoạn 2
-GV cho hs thảo luận
4
- GV gọi hs trả lời
2/ Đọc SGK
- GV đọc mẫu bài lần 2 – gọi hs đọc
* Giải lao : Chơi “ Thổi bóng bay ” – Hát
1’ 3/ Luyện nói :
“ Nói lời chào của Minh với bác đưa thư
”
- GV gọi hs đọc yêu cầu

- 2 em (g,k)- lớp

- 1 em
+ Minh
- Vài CN – Lớp
- HS thảo luận nhóm
- Thi đua theo tổ
- Vài CN...
TUẦN 34
Thứ hai ngày 5 / 5 /2008
Tập đọc
BÁC ĐƯA THƯ
A/ Mục tiêu :
- Giúp hs đọc trơn cả bài , luyện đọc đúng các từ ngữ khó : mừng quýnh ,
nhễ nhại ,mát lạnh ,lễ phép – Luyện ngắt , nghỉ hơi khi gặp dấu câu
+ Ôn các vần inh – uynh , tìm tiếng có vần inh – uynh
- HS hiểu được các từ ngữ trong bài : mừng quýnh , nhễ nhại
+ Hiểu được nội dung bài : Bác đưa thư vất vả trong việc đưa thư tới mọi
nhà . Các em cần yêu mến và chăm sóc bác cũng như những người lao động
khác .
- Giáo dục hs biết yêu thương người lao động .
B/ Đồ dùng học tập :
- GV : Tranh vẽ SGK – SGK – Bài viết sẵn
- HS : SGK
C/ Lên lớp :
Tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1’
4’
35’
1
16
Tiết 1
I/ Ổn định tổ chức :
II/ Kiểm tra bài cũ :
- GV gọi hs hs đọc bài “Nói dối hại thân ”
+Khi sói đến thật,chú kêu cứu có ai đến
không ?
+ Sự việc kết thúc như thế nào ?
III/ Giảng bài mới :
1/ Giới thiệu ghi đề :
2/ Bài mới :
a- Hướng dẫn luyện đọc :
- GV đọc mẫu lần 1 ( chỉ bảng )
* Luyện đọc tiếng
- GV chỉ bảng hs đọc phân tích các tiếng
khó :
Quýnh , khoe , uống
- GV gọi hs đọc thứ tự , không thứ tự
* Luyện đọc từ
Mừng quýnh , nhễ nhại , mát lạnh , lễ
phép
-GV chỉ hs đọc lần lượt từng từ thứ tự
không thứ tự
- GV kết hợp giảng từ : mừng quýnh , nhễ
nhại
- HS chuẩn bị SGK
- 2 em(k,tb) – lớp nhận
xét
- HS theo dõi
- Vài CN (tb,y)
-CN(k,tb,y,kt)- Lớp
-CN(k,tb)- nhóm – lớp
- CN – nhóm – lớp
- CN(tb,y) – Nhóm
GIÁO ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN - Người đăng: leminhnhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
GIÁO ÁN 9 10 571