Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN

Được đăng lên bởi leminhnhong
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUAÀN 35
Thöù hai

ngaøy 12 / 5 /2008
Taäp ñoïc
ANH HUØNG BIEÅN CAÛ

A/ Muïc tieâu :
- Giuùp hs ñoïc trôn caû baøi , luyeän ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ khoù : thaät nhanh ,
saên luøng , bôø bieån , nhaûy duø – Luyeän ñoïc ngaét , nghæ hôi khi gaëp daáu
caâu
+ OÂn caùc vaàn uaân – aân , tìm tieáng noùi caâu chöùa tieáng coù vaàn uaân – aân
- HS hieåu ñöôïc caùc töø ngöõ trong baøi : saên luøng
+ Hieåu ñöôïc noäi dung baøi : Caù heo laø sinh vaät thoâng minh , laø baïn cuûa
con ngöôøi . Caù heo ñaõ nhieàu laàn giuùp ngöôøi thoaùt naïn treân bieån .
- Giaùo duïc hs yù thöùc veà vieäc baûo veä sinh vaät bieån
B/ Ñoà duøng hoïc taäp :
- GV : Tranh veõ SGK – SGK – Baøi vieát saün
- HS : SGK
C/ Leân lôùp :
Tg
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Tieát 1
- HS chuaån bò SGK
1’ I/ OÅn ñònh toå chöùc :
4’ II/ Kieåm tra baøi cuõ :
- 2 em(k,tb) – lôùp nhaän
- GV goïi hs hs ñoïc baøi “Ngöôøi troàng na ”
xeùt
+ Vì sao cuï giaø vaãn troàng na duø ngöôøi
haøng xoùm can ngaên ?
+ Tìm tieáng trong baøi coù vaàn oai ?
35’ III/ Giaûng baøi môùi :
1/ Giôùi thieäu ghi ñeà :
1
2/ Baøi môùi :
16 a- Höôùng daãn luyeän ñoïc :
- GV ñoïc maãu laàn 1 ( chæ baûng )
- HS theo doõi
* Luyeän ñoïc tieáng
- GV chæ baûng hs ñoïc phaân tích caùc tieáng
- Vaøi CN (tb,y)
khoù :
Thaät, , saên , bieån
- GV goïi hs ñoïc thöù töï , khoâng thöù töï
-CN(k,tb,y,kt)- Lôùp
* Luyeän ñoïc töø
Thaät nhanh , saên luøng , bôø bieån , nhaûy duø

-GV chæ hs ñoïc laàn löôït töøng töø thöù töï
khoâng thöù töï
- GV keát hôïp giaûng töø : saên luøng
* Luyeän ñoïc caâu
- GV chæ hs ñoïc töøng caâu , ñoïc noái tieáp caùc
caâu
* Ñoïc ñoaïn :
5
- GV cho hs ñoïc töøng ñoaïn vaø noái tieáp caùc
12 ñoaïn
* Luyeän ñoïc baøi
- GV goïi hs ñoïc toaøn baøi
* Giaûi lao : Chôi “ Laéc lö ” – Haùt
b- OÂn vaàn aân – uaân
* Tìm tieáng trong baøi coù vaàn uaân
- GVyeâu caàu hs tìm tieáng trong baøi coù vaàn
uaân
3
- GV chæ hs ñoïc tieáng
* Noùi caâu chöùa tieáng coù vaàn aân – uaân
- GV goïi hs ñoïc yeâu caàu
39’ - GV cho hs thaûo luaän noùi caâu
15 - GV cho hs noùi caâu
3/ Cuûng coá :
- GV goïi hs thi ñoïc baøi
Tieát 2
IV/ Luyeän taäp :
1/ Tìm hieåu baøi :
- GV cho hs ñoïc toaøn baøi vaøi löôït
* Caù heo bôi gioûi nhö theá naøo ?
- GV goïi hs ñoïc caâu hoûi 1
- GV goïi hs ñoïc ñoaïn 1
- GV cho hs thaûo luaän traû lôøi
- GV goïi hs traû lôøi
10 * Ngöôøi ta coù theå daïy caù heo laøm nhöõng
vieäc gì ?
- GV goïi hs ñoïc caâu hoûi 2
5
- GV goïi hs ñoïc ñoaïn 2
5
-GV cho hs thaûo luaän

-CN(k,tb)- nhoùm – lôùp

- CN – nhoùm – lôùp
- CN(t...
TUAÀN 35
Thöù hai ngaøy 12 / 5 /2008
Taäp ñoïc
ANH HUØNG BIEÅN CAÛ
A/ Muïc tieâu :
- Giuùp hs ñoïc trôn caû baøi , luyeän ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ khoù : thaät nhanh ,
saên luøng , bôø bieån , nhaûy duø – Luyeän ñoïc ngaét , nghæ hôi khi gaëp daáu
caâu
+ OÂn caùc vaàn uaân – aân , tìm tieáng noùi caâu chöùa tieáng coù vaàn uaân – aân
- HS hieåu ñöôïc caùc töø ngöõ trong baøi : saên luøng
+ Hieåu ñöôïc noäi dung baøi : Caù heo laø sinh vaät thoâng minh , laø baïn cuûa
con ngöôøi . Caù heo ñaõ nhieàu laàn giuùp ngöôøi thoaùt naïn treân bieån .
- Giaùo duïc hs yù thöùc veà vieäc baûo veä sinh vaät bieån
B/ Ñoà duøng hoïc taäp :
- GV : Tranh veõ SGK – SGK – Baøi vieát saün
- HS : SGK
C/ Leân lôùp :
Tg Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
1’
4’
35’
1
16
Tieát 1
I/ OÅn ñònh toå chöùc :
II/ Kieåm tra baøi cuõ :
- GV goïi hs hs ñoïc baøi “Ngöôøi troàng na ”
+ Vì sao cuï giaø vaãn troàng na duø ngöôøi
haøng xoùm can ngaên ?
+ Tìm tieáng trong baøi coù vaàn oai ?
III/ Giaûng baøi môùi :
1/ Giôùi thieäu ghi ñeà :
2/ Baøi môùi :
a- Höôùng daãn luyeän ñoïc :
- GV ñoïc maãu laàn 1 ( chæ baûng )
* Luyeän ñoïc tieáng
- GV chæ baûng hs ñoïc phaân tích caùc tieáng
khoù :
Thaät, , saên , bieån
- GV goïi hs ñoïc thöù töï , khoâng thöù töï
* Luyeän ñoïc töø
Thaät nhanh , saên luøng , bôø bieån , nhaûy duø
- HS chuaån bò SGK
- 2 em(k,tb) – lôùp nhaän
xeùt
- HS theo doõi
- Vaøi CN (tb,y)
-CN(k,tb,y,kt)- Lôùp
GIÁO ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN - Người đăng: leminhnhong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
GIÁO ÁN 9 10 55