Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án

Được đăng lên bởi hongnhung93dt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ
Chủ đề: Phương tiện giao thông
Đề tài: Dạy hát “ Đường em đi”
Lứa tuổi: 4-5 tuổi
Thời gian: 20-25 phút
Số trẻ: 16 trẻ
Người dạy: Trần Thị Hồng Nhung

I/ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1/ Kiến thức:
-

Trẻ hát thuộc bài hát và hiểu nội dung bài hát “ Đường em đi”
Biết tên bài hát và tên tác giả.
Biết một số luật giao thông gần gũi

2/ Kĩ năng:
-

Rèn luyện cho trẻ kỹ năng hát rõ lời, đúng giai điệu và thể hiện sắc
thái tình cảm bài hát.
Rèn luyện cho trẻ kỹ năng vận động theo nhịp bài hát.

3/ Thái độ:
-

Giáo dục trẻ về một số luật giao thông.

II/ CHUẨN BỊ:
-

Tranh bé đi xe gắn máy đội mũ bảo hiểm, tranh bé đi trên vĩa hè.
Nhạc không lời bài “ Đường em đi” , “ Đi đường em nh ớ”.
Phách tre, trống lắc.

III/ TIẾN HÀNH:
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
1/ Ổn định – Gây hứng thú
- Cô cho trẻ xem tranh “ Bé đi xe
gắn máy có đội nón bảo
hiểm”
+ Tranh vẽ gì vậy các con?
Các con nhớ khi ngồi trên xe gắn
máy không được ngả nghiêng người
và phải đội mũ bảo hiểm nha các
con.
- Cô cho trẻ xem hình ảnh “ Bé
đi trên vỉa hè”
+ Tranh vẽ gì vậy các con?
Khi đi trên đường các con phải
luôn luôn đi bên phải và đi trên vỉa
hè nha các con.
Cô cũng có một bài hát rất hay nói
về đường đi, đó là bài hát “ Đường
em đi”, nhạc và lời của “ Ngô Quốc
Tính”.
2/ Dạy hát
- Cô hát lần 1: giọng điệu vừa
phải nhịp nhàng, thể hiện cử
chỉ, điệu bộ gương mặt.
+ Cô vừa hát bài hát “ Đường
em đi” Nhạc và lời của Ngô
Quốc Tính”. Bài hát nói lên các
con phải đi bên phía tay phải
của mình, không được đi bên
trái kẻo xe cộ va vào nha các
con. Và các con không được
chơi ngoài đường sẽ rất nguy
hiểm nhớ chưa nào!
- Cô hát lần 2: cô kết hợp với

HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ

-

Trẻ trả lời
Trẻ lắng nghe.

-

Trẻ trả lời

-

Trẻ chú ý lắng nghe

-

Trẻ lắng nghe.

-

Trẻ lắng nghe

-

Trẻ trả lời

-

Trẻ hát



nhạc.
+ Cô vừa hát bài gì? Nhạc và
lời của ai?
Cô luyện tập cho trẻ: tập thể.
Nhóm bạn nam, nhóm bạn nữ
hát.
Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
Các con vừa hát bài hát gì?
Nhạc và lời của ai?

Trẻ hát

-

Trẻ trẻ lời

-

Trẻ thực hiện

Vận động theo nhạc

Hôm nay lớp mình hát rất hay
để hay hơn lớp mình sẽ vận
động nhịp nhàng, minh họa
theo lời bài hát nha các con!
- Mời cả lớp, 2 nhóm thực hiện.
3/ Nghe nhạc
Hôm nay lớp mình hát rất hay và
vận động cũng giỏi nên cô tặng cho
cả lớp một bài hát, đó là bài “ Đi
đường em nhớ”
- Lần 1: cô hát cho trẻ nghe.
- Lần 2: hát kết hợp với nhạc.
4/ Kết thúc:
Cô nhận xét và tuyên dương cả lớp.
-

-

...
GIÁO ÁN
Lĩnh v c: Phát tri n th m mĩ
Ch đ : Ph ng ti n giao thông ươ
Đ tài: D y hát “ Đ ng em đi” ườ
L a tu i: 4-5 tu i
Th i gian: 20-25 phút
S tr : 16 tr
Ng i d y: Tr n Th H ng Nhungườ
I/ M C ĐÍCH – YÊU C U:
1/ Ki n th c:ế
- Tr hát thu c bài hát và hi u n i dung bài hát “ Đ ng em đi” ườ
- Bi t tên bài hát và tên tác gi .ế
- Bi t m t s lu t giao thông g n gũiế
2/ Kĩ năng:
- Rèn luy n cho tr kỹ năng hát rõ l i, đúng giai đi u và th hi n s c
thái tình c m bài hát.
- Rèn luy n cho tr kỹ năng v n đ ng theo nh p bài hát.
3/ Thái đ :
- Giáo d c tr v m t s lu t giao thông.
II/ CHU N B :
- Tranh bé đi xe g ny đ i mũ b o hi m, tranh bé đi trên vĩa hè.
- Nh c không l i bài “ Đ ng em đi” , “ Đi đ ng em nh . ườ ườ
- Phách tre, tr ng l c.
Giáo án - Trang 2
Giáo án - Người đăng: hongnhung93dt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Giáo án 9 10 129