Ktl-icon-tai-lieu

giáo án âm nhạc 9

Được đăng lên bởi mainga205
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn : 12/2/2016
Ngày giảng: 15/2/2016
Tiết 6.

- ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 2
- NHẠC LÍ: SƠ LƯỢC VỀ HỢP ÂM

I. MỤC TIÊU.
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 2 , kết hợp gõ đệm.
- HS biết khái niệm về hợp âm, phân biệt được hợp âm ba và hợp âm bảy.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV & HS.
1. Giáo viên.
- Đài và hát thuần thục bài Nghệ sĩ với cây đàn.
2. Học sinh.
- Học bài tiết 5.
- Xem trước bài học tiết 6.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ trong ôn tập.
3. Bài mới.
HĐ của GV
Nội dung
GV ghi nội I. Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 2-Nghệ sĩ với
dung
cây đàn.
GV yêu cầu Hãy giới thiệu và nêu một số đặc điểm riêng
của bài TĐN số 2- Nghệ sĩ với cây đàn ?
Bài TĐN số 2 là đoạn trích của bài hát trong bộ
phim Nga Tiếng hát trái tim. Bản nhạc viết ở
giọng Mi thứ, số chỉ nhịp 3/4.
Bài TĐN gồm 4 câu, mỗi câu ba nhịp, riêng câu
3 có bốn nhịp. Trong câu 1 có sử dụng trường
độ chùm ba nốt móc đơn.
GV khẳng
Khi đọc chùm ba nốt móc đơn, gõ một phách
định
phải đọc đều 3 nốt nhạc.
GV đàn
Nghe lại gam Mi thứ và giai điệu của bài TĐN
GV hướng
Nhận xét, đọc nhạc và hát lời từng câu:
dẫn và chỉ
GV đàn 4 nốt nhạc đầu của từng câu theo thứ
định
tự: câu 3-câu2-câu1-câu4 (đàn 2 lần), HS nghe,
nhận biết, đọc nhạc và hát lời từng câu.
GV đàn
Cả lớp đọc nhạc và hát lời.
1

HĐ của HS
HS ghi bài
HS trình bày

HS cần nhớ
HS nghe
HS nhận biết,
đọc nhạc và
hát lời.
HS thực hiện

GV kiểm tra

Kiểm tra: HS ngồi cùng bàn tập trình bày hoàn HS lên kiểm
chỉnh bài TĐN, một em gõ đệm với 2 âm sắc.
tra
GV ghi bảng II. Nhạc lí: Sơ luợc về hợp âm.
HS ghi bài
GV hỏi bài
Quãng là gì? Lấy một vài ví dụ về các quãng ba HS trả lời
cũ
? Sự khác nhau giữa quãng 3 trưởng và quảng 3
thứ ? (Kiến thức trong tiết 2)
GV nêu khái Khái niệm: Hợp âm là sự kết hợp các nốt nhạc HS ghi bài
niệm
được xếp chồng lên nhau theo các quãng ba.
Hợp âm phải có từ 3 nốt trở lên.
GV giới
Giới thiệu 2 loại hợp âm thường dùng: hợp âm HS theo dõi
thiệu
ba và hợp âm bảy.
Thuyết trình Hợp âm ba có 3 âm: âm 1, âm 3 và âm 5.
và nêu ví dụ Hợp âm bảy có 4 âm: âm 1, âm 3, âm 5 và âm 7.
GV đàn hợp Nghe đàn hợp âm ba, đàn từng âm: 1-3-5 rồi HS nghe.
âm
đàn đồng thời ba âm. Tương tự với hợp âm bảy.
Hợp âm ba có 2 loại thường dùng là hợp âm ba
trưởng và hợp âm ba thứ. Xem ví dụ SGK.
Đàn hợp âm Tìm hiểu về tác dụng của hợp âm.
GV hỏi
Hãy nêu tác dụng của hợp âm theo SGK
HS trả lời
GV minh
GV đệm đàn, đọc nhạc, hát lời bài Nghệ sĩ với HS theo dõi.
hoạ
cây đàn để giới thiệu về tác dụng của ...
Ngày soạn : 12/2/2016
Ngày giảng: 15/2/2016
Tiết 6. - ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 2
- NHẠC LÍ: SƠ LƯỢC VỀ HỢP ÂM
I. MỤC TIÊU.
- HS đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 2 , kết hợp gõ đệm.
- HS biết khái niệm về hợp âm, phân biệt được hợp âm ba và hợp âm bảy.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV & HS.
1. Giáo viên.
- Đài và hát thuần thục bài Nghệ sĩ với cây đàn.
2. Học sinh.
- Học bài tiết 5.
- Xem trước bài học tiết 6.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ trong ôn tập.
3. Bài mới.
HĐ của GV Nội dung HĐ của HS
GV ghi nội
dung
I. Ôn tập tập đọc nhạc: TĐN số 2-Nghệ sĩ với
cây đàn.
HS ghi bài
GV yêu cầu Hãy giới thiệu nêu một số đặc điểm riêng
của bài TĐN số 2- Nghệ sĩ với cây đàn ?
HS trình bày
Bài TĐN số 2 đoạn trích của bài hát trong bộ
phim Nga Tiếng hát trái tim. Bản nhạc viết
giọng Mi thứ, số chỉ nhịp 3/4.
Bài TĐN gồm 4 câu, mỗi câu ba nhịp, riêng câu
3 bốn nhịp. Trong câu 1 sử dụng trường
độ chùm ba nốt móc đơn.
GV khẳng
định
Khi đọc chùm ba nốt móc đơn, một phách
phải đọc đều 3 nốt nhạc.
HS cần nhớ
GV đàn
GV hướng
dẫn và chỉ
Nghe lại gam Mi thứ và giai điệu của bài TĐN
Nhận xét, đọc nhạc và hát lời từng câu:
GV đàn 4 nốt nhạc đầu của từng câu theo thứ
HS nghe
HS nhận biết,
đọc nhạc và
định tự: câu 3-câu2-câu1-câu4 (đàn 2 lần), HS nghe,
nhận biết, đọc nhạc và hát lời từng câu.
hát lời.
GV đàn Cả lớp đọc nhạc và hát lời. HS thực hiện
1
giáo án âm nhạc 9 - Trang 2
giáo án âm nhạc 9 - Người đăng: mainga205
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
giáo án âm nhạc 9 9 10 767