Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án âm nhạc lớp 2

Được đăng lên bởi lethanhmai37hn
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 973 lần   |   Lượt tải: 0 lần


Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2
`````````````````````````````````````````````````````````````````
so¹n: 22/8/2009
Ngµy d¹y: Thø năm, ngµy 27/8/2009
¢m nh¹c 2:
TiÕt 1

Ngµy

¤n tËp c¸c bµi h¸t líp 1
Nghe h¸t Quèc ca.

I. Yêu cầu: Kể được tên một vài bài hát đã học ở lớp 1 và biết hát đúng giai điệu, lời ca các bài hát.
-Biết khi chào cờ phải hát Quốc ca và đứng nghiêm trang
II. ChuÈn bÞ cña Gi¸o viªn:
- H¸t tèt c¸c bµi h¸t líp 1.
- Nh¹c cô ®Öm, gâ ( Song loan, ph¸ch…)
- B¨ng nh¹c bµi Quèc ca.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu
1. æn ®Þnh tæ chøc: Nh¾c nhë HS t thÕ ngåi häc h¸t.
2. kiÓm tra bµi cò: Kh«ng
3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
* Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp c¸c bµi h¸t líp 1
- Híng dÉn HS nhí vµ «n l¹i mét sè bµi h¸t ®· häc ë líp - Ngåi ngay ng¾n, chó ý nghe theo yªu cÇu cña
1.
GV.
- Gîi ý ®Ó HS lÇn lît nhí tªn c¸c bµi h¸t ( §Öm giai - §o¸n tªn tõng bµi h¸t ®· häc:
®iÖu, cho xem tranh kÕt hîp nghe giai ®iÖu hoÆc tiÕt - Nªu ®îc tªn t¸c gi¶ cµng tèt.
tÊu).
- LÇn lît «n tõng bµi h¸t theo híng dÉn cña GV.
- Cã thÓ nh¾c cho HS tªn t¸c gi¶ nÕu c¸c em kh«ng nhí. - H¸t kÕt hîp vç tay hoÆc gâ ®Öm theo nhÞp,
- Híng dÉn HS «n tõng bµi h¸t kÕt hîp sö dông nh¹c cô ph¸ch, tiÕt tÊu lêi ca.
gâ ®Öm.
- H¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô ho¹, trß ch¬i (bµi
TËp tÇm v«ng)
- Tõng nhãm, tæ, c¸ nh©n lªn biÓu diÔn.
- Mêi HS lªn biÓu diÔn tríc líp, GV ®Öm ®µn, b¾t nhÞp. - NhËn xÐt c¸c b¹n h¸t, móa cã hay kh«ng? ®Ñp
- Mêi HS nhËn xÐt.
kh«ng?
- NhËn xÐt chung ( Khen nh÷ng em h¸t vµ biÓu diÔn tèt,
nh¾c nhë nh÷ng em cha ®¹t cÇn cè g¾ng h¬n).
* Ho¹t ®éng 2: Nghe h¸t Quèc ca:
- Th¸i ®é nghe nghiªm tóc.
- Giíi thiÖu: Bµi h¸t Quèc ca chÝnh lµ bµi TiÕn Qu©n ca
cña nh¹c sÜ V¨n Cao s¸ng t¸c n¨m 1944.
- HS nghe h¸t Quèc ca.
- Cho HS nghe b¨ng nh¹c tr×nh bµy bµi h¸t Quèc ca.
( HoÆc h¸t mÉu)
- Tr¶ lêi
- §Æt c©u hái cho HS tr¶ lêi:
+ Khi chµo cê.
+ Quèc ca ®îc h¸t khi nµo?
+ §øng nghiªm trang, kh«ng cêi ®ïa.
+ Khi chµo cê c¸c em ph¶i ®øng nh thÕ nµo?
- TËp ®øng chµo cê nghiªm trang, t¸c phong
- Híng dÉn HS tËp ®øng chµo cê, nghe h¸t Quèc ca víi chØnh tÒ.
th¸i ®é nghiªm tóc.
* Cñng cè – DÆn dß:
- Ghi nhí
- NhËn xÐt tiÕt häc, cuèi cïng, nh¾c nhë HS vÒ «n l¹i
nh÷ng bµi h¸t ®· ®îc «n trong tiÕt häc nµy vµ nhí thªm
c¸c bµi h¸t ®· häc ë líp 1

GV:Nguyễn ThÞ Ngäc Thành



¢m nh¹c 2

Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2
Ngµy so¹n: 6/9/2009
Ngµy d¹y:Thø n¨m, ngµy 10/9/2009

TiÕt 2
Häc h¸t bµi: ThËt lµ hay

( Nh¹c vµ lêi: Hoµng L©n)
I.Yêu cầu: Biết hát theo giai điệu và lời ca.
-Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách bài hát.
I...
Gi¸o ¸n ¢m nh¹c 2
````````````````````````````````````````````````````````````````` Ngµy
so¹n: 22/8/2009
Ngµy d¹y: Thø năm, ngµy 27/8/2009
¢m nh¹c 2: TiÕt 1
¤n tËp c¸c bµi h¸t líp 1
Nghe h¸t Quèc ca.
I. Yêu cầu: Kể được tên một vài bài hát đã học ở lớp 1 và biết hát đúng giai điệu, lời ca các bài hát.
-Biết khi chào cờ phải hát Quốc ca và đứng nghiêm trang
II. ChuÈn bÞ cña Gi¸o viªn:
- H¸t tèt c¸c bµi h¸t líp 1.
- Nh¹c cô ®Öm, gâ ( Song loan, ph¸ch…)
- B¨ng nh¹c bµi Quèc ca.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu
1. æn ®Þnh tæ chøc: Nh¾c nhë HS t thÕ ngåi häc h¸t.
2. kiÓm tra bµi cò: Kh«ng
3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
* Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp c¸c bµi h¸t líp 1
- Híng dÉn HS nhí vµ «n l¹i mét sè bµi h¸t ®· häc ë líp
1.
- Gîi ý ®Ó HS lÇn lît nhí tªn c¸c bµi h¸t ( §Öm giai
®iÖu, cho xem tranh kÕt hîp nghe giai ®iÖu hoÆc tiÕt
tÊu).
- Cã thÓ nh¾c cho HS tªn t¸c gi¶ nÕu c¸c em kh«ng nhí.
- Híng dÉn HS «n tõng bµi h¸t kÕt hîp dông nh¹c
gâ ®Öm.
- Mêi HS lªn biÓu diÔn tríc líp, GV ®Öm ®µn, b¾t nhÞp.
- Mêi HS nhËn xÐt.
- NhËn xÐt chung ( Khen nh÷ng em h¸t biÓu diÔn tèt,
nh¾c nhë nh÷ng em cha ®¹t cÇn cè g¾ng h¬n).
* Ho¹t ®éng 2: Nghe h¸t Quèc ca:
- Giíi thiÖu: Bµi h¸t Quèc ca chÝnh bµi TiÕn Qu©n ca
cña nh¹c sÜ V¨n Cao s¸ng t¸c n¨m 1944.
- Cho HS nghe b¨ng nh¹c tr×nh bµy bµi h¸t Quèc ca.
( HoÆc h¸t mÉu)
- §Æt c©u hái cho HS tr¶ lêi:
+ Quèc ca ®îc h¸t khi nµo?
+ Khi chµo cê c¸c em ph¶i ®øng nh thÕ nµo?
- Híng dÉn HS tËp ®øng chµo cê, nghe h¸t Quèc ca víi
th¸i ®é nghiªm tóc.
* Cñng cè – DÆn dß:
- NhËn xÐt tiÕt häc, cuèi cïng, nh¾c nhë HS «n l¹i
nh÷ng bµi h¸t ®· ®îc «n trong tiÕt häc nµy nhí thªm
c¸c bµi h¸t ®· häc ë líp 1
- Ngåi ngay ng¾n, chó ý nghe theo yªu cÇu cña
GV.
- §o¸n tªn tõng bµi h¸t ®· häc:
- Nªu ®îc tªn t¸c gi¶ cµng tèt.
- LÇn lît «n tõng bµi h¸t theo híng dÉn cña GV.
- H¸t kÕt hîp tay hoÆc ®Öm theo nhÞp,
ph¸ch, tiÕt tÊu lêi ca.
- H¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô ho¹, trß ch¬i (bµi
TËp tÇm v«ng)
- Tõng nhãm, tæ, c¸ nh©n lªn biÓu diÔn.
- NhËn xÐt c¸c b¹n h¸t, móa hay kh«ng? ®Ñp
kh«ng?
- Th¸i ®é nghe nghiªm tóc.
- HS nghe h¸t Quèc ca.
- Tr¶ lêi
+ Khi chµo cê.
+ §øng nghiªm trang, kh«ng cêi ®ïa.
- TËp ®øng chµo cê nghiªm trang, t¸c phong
chØnh tÒ.
- Ghi nhí
GV:Nguyn ThÞ Ngäc Th nhà
Giáo án âm nhạc lớp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án âm nhạc lớp 2 - Người đăng: lethanhmai37hn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Giáo án âm nhạc lớp 2 9 10 386