Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án bài 1 môn nghề điện dân dụng

Được đăng lên bởi maithetinh78
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1553 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn:…./…./….
Ngày giảng:…./…./….
Tiết 1, 2

CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Bài 1: GIỚI THIỆU GIÁO DỤC NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG
A- Mục tiêu: Qua bài học này học sinh nắm được:
- Biết được vị trí, vai trò của điện năng và nghề Điện dân dụng trong sản xuất và đời sống.
- Biết được triển vọng của nghề Điện dân dụng.
- Biết được mục tiêu và nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề Điện dân dụng.
B- Chuẩn bị bài giảng:
1. Chuẩn bị nội dung:
- Nghiên cứu bài 1 – SGK
- Đọc tài liệu tham khảo liên quan đến bài giảng
2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Các thông in có liên quan đến nghề Điện
C- Tiến trình giảng dạy:
I/ Ổn định lớp:
- Kiểm tra sĩ số lớp học
II/ Kiểm tra bài cũ:
III/ Nội dung giảng bài mới:
Hoạt động 1: Tìm hiểu Vị trí, vai trò của điện năng và nghề Điện dân dụng trong sản xuất và đời sống:
Tích hợp – Tbị - Thông tin
Hoạt động của GV - HS
Nội dung
1-Mục tiêu:
GV nêu vấn đề: Hiện nay, trong I. Vị trí, vai trò của điện năng và
- Vị trí, vai trò của Điện năng sản xuất và trong đời sống có nghề Điện dân dụng trong sản
trong sản xuất và đời sống
nhiều nguồn năng lượng được sử xuất và đời sống:
- Vị trí, vai trò của nghề Điện dân dụng (gió, nước, mặt trời, nguyên
dụng trong sản xuất và đời sống
tử, hạt nhân, than đá, dầu mỏ,…)
2- Tích hợp:
trong đó nguồn năng lượng điện
Trong quá trình sử dụng năng được sử dụng rộng rãi. Vậy điện
lượng chúng ta cần chú ý:
năng có vị trí vai trò như thế nào
+ Sử dụng nguồn năng lượng sạch trong sản xuất và đời sống?
ít ô nhiễm môi trường, bền vững.
GV nêu câu hỏi:
1- Vị trí, vai trò của Điện năng
+ Sử dụng một cách tiết kiệm
Các em hãy nêu vị trí, vai trò của
trong sản xuất và đời sống:
+ Giữ gìn vệ sinh môi trường.
điện năng và nghề Điện dân
- Điện năng không chỉ cần thiết cho
+ An toàn lao động trong lao động. dụng trong sản xuất và đời sống?
sự phát triển kinh tế mà còn cần
Lấy ví dụ minh họa?
thiết cho sự ổn định kinh tế, xã hội
và chính trị trong mỗi quốc gia
- Điện năng là nguồn động lực chủ
yếu đối với sản xuất và đời sống:
Các nhà máy điện:
Thủy điện Hòa Bình, Trị An , Sơn + Điện năng được sản xuất tập
trung trong các nhà máy điện và có
La,..
Nhiệt điện: Phả Lại, Cẩm Phả, thể truyền tải đi xa với hiệu xuất
Vũng Áng 1(Quảng Trạch), Thái cao.

Bình 2, Nhơn Trạch
Nguyên tử: ở Vĩnh Hải – Phước
Vĩnh – Ninh Thuận (3,5tỉ USD –
6,5tỉ kW/h)

GV nhấn mạnh và cho học sinh
ghi bài
GV nêu câu hỏi:
Hãy nêu vị trí, vai trò của nghề
Điện dân dụng?
Lấy ví dụ minh họa?

+ Quá trình sản xuất, truyền tải,
phân phối và sử dụng điện năng
được tự động...
Ngày soạn:…./…./….
Ngày giảng:…./…./….
Tiết 1, 2
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Bài 1: GIỚI THIỆU GIÁO DỤC NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG
A- Mục tiêu: Qua bài học này học sinh nắm được:
- Biết được vị trí, vai trò của điện năng và nghề Điện dân dụng trong sản xuất và đời sống.
- Biết được triển vọng của nghề Điện dân dụng.
- Biết được mục tiêu và nội dung chương trình và phương pháp học tập nghề Điện dân dụng.
B- Chuẩn bị bài giảng:
1. Chuẩn bị nội dung:
- Nghiên cứu bài 1 – SGK
- Đọc tài liệu tham khảo liên quan đến bài giảng
2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- Các thông in có liên quan đến nghề Điện
C- Tiến trình giảng dạy:
I/ Ổn định lớp:
- Kiểm tra sĩ số lớp học
II/ Kiểm tra bài cũ:
III/ Nội dung giảng bài mới:
Hoạt động 1: Tìm hiểu Vị trí, vai trò của điện năng và nghề Điện dân dụng trong sản xuất và đời sống:
Tích hợp – Tbị - Thông tin Hoạt động của GV - HS Nội dung
1-Mục tiêu:
- Vị trí, vai trò của Điện năng
trong sản xuất và đời sống
- Vị trí, vai trò của nghề Điện dân
dụng trong sản xuất và đời sống
2- Tích hợp:
Trong quá trình sử dụng năng
lượng chúng ta cần chú ý:
+ Sử dụng nguồn năng lượng sạch
ít ô nhiễm môi trường, bền vững.
+ Sử dụng một cách tiết kiệm
+ Giữ gìn vệ sinh môi trường.
+ An toàn lao động trong lao động.
GV nêu vấn đề: Hiện nay, trong
sản xuất trong đời sống có
nhiều nguồn năng lượng được sử
dụng (gió, nước, mặt trời, nguyên
tử, hạt nhân, than đá, dầu mỏ,…)
trong đó nguồn năng lượng điện
được sử dụng rộng rãi. Vậy điện
năng vị trí vai trò như thế nào
trong sản xuất và đời sống?
GV nêu câu hỏi:
Các em hãy nêu vị trí, vai trò của
điện năng nghề Điện dân
dụng trong sản xuất và đời sống?
Lấy ví dụ minh họa?
Các nhà máy điện:
Thủy điện Hòa Bình, Trị An , Sơn
La,..
Nhiệt điện: Phả Lại, Cẩm Phả,
Vũng Áng 1(Quảng Trạch), Thái
I. Vị trí, vai trò của điện năng
nghề Điện dân dụng trong sản
xuất và đời sống:
1- Vị trí, vai trò của Điện năng
trong sản xuất và đời sống:
- Điện năng không chỉ cần thiết cho
sự phát triển kinh tế còn cần
thiết cho sự ổn định kinh tế, hội
và chính trị trong mỗi quốc gia
- Điện năng nguồn động lực chủ
yếu đối với sản xuất và đời sống:
+ Điện năng được sản xuất tập
trung trong các nhà máy điện
thể truyền tải đi xa với hiệu xuất
cao.
Giáo án bài 1 môn nghề điện dân dụng - Trang 2
Giáo án bài 1 môn nghề điện dân dụng - Người đăng: maithetinh78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giáo án bài 1 môn nghề điện dân dụng 9 10 897