Ktl-icon-tai-lieu

giáo án bài cân bằng hóa học

Được đăng lên bởi tranhang11392-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GSTT: HOÀNG THỊ CHANG

GVHDGD: TRẦN THỊ LỢI

BÀI 38: CÂN BẰNG HÓA HỌC (tiết 1)
I. Mục tiêu bài học:
1. Về kiến thức:
-Định nghĩa phản ứng thuận nghịch, các ví dụ minh họa.
-Khái niệm về cân bằng hóa học, về sự chuyển dịch cân bằng hóa học.
2. Về kỹ năng:
-Nhận biết được pư một chiều, pư thuận nghịch.
3. Về thái độ:
-Yêu thích hóa học.
-Tin tưởng vào khoa học, con người có thể điều khiển được các quá trình
hóa học.
II. Chuẩn bị:
1.Giáo viên:
-Giáo án.
2.Học sinh:
Xem lại các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
III. Trọng tâm bài giảng:
Khái niệm cân bằng hóa học và sự chuyển dịch cân bằng hóa học.
IV. Phương pháp:
Đàm thoại nêu vấn đề, thuyết trình, phát vấn, đàm thoại gợi mở.
V. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
-Các yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và ảnh hưởng như thế nào?
3. Giảng bài mới:
Hoạt động của
Hoạt động của GV
Nội dung
HS
Hoạt động 1
Cho các phản ứng sau, phản ứng
-Treo bảng phụ có 1
- a xảy ra, b ko
nào xảy ra, phản ứng nào không
số phản ứng. Yêu cầu c,d đều xảy ra
xảy ra:
HS xác định phản
e xảy ra, f ko
a. 2KClO3 → 2KCl + 3O2
ứng nào xảy ra?
g, h đều xảy ra.
b. 2KCl + 3O2 → 2KClO3
-Dựa vào các ví dụ
- Có phản ứng
c. CaCO3 → CaO + CO2
trên có thể kết luận
chỉ xảy ra theo 1 d. CaO + CO2 → CaCO3
được vấn đề gì?
chiều, có phản
e. 2Ag2O → 4Ag + O2
-KL: Trong điều kiện ứng xảy ra được f. 4Ag + O2 → 2Ag2O
nhất định, có phản
theo 2 chiều
g. 2HI → H2 + I2
ứng xảy ra theo 1
ngược nhau.
h. H2 + I2 → 2HI
chiều, có phản ứng
xảy ra theo cả 2
chiều. Phản ứng xảy
ra theo 2 chiều các
yếu tố sẽ ảnh hưởng
đến hiệu suất phản
1

GSTT: HOÀNG THỊ CHANG

GVHDGD: TRẦN THỊ LỢI

ứng của 1 chiều nào
đó. Lĩnh vực nghiên
cứu về vấn đề này gọi
là cân bằng hóa học.
Hoạt động 2
-Yêu cầu HS dựa trên -Nêu khái niệm
các ví dụ, nêu khái
niệm phản ứng 1
chiều, phản ứng
thuận nghịch.

I. Phản ứng một chiều, phản ứng
thuận nghịch, cân bằng hóa học
1. Phản ứng một chiều
Vd:
2KClO3  MnO
 ,t  2KCl + 3/2O2
-Phản ứng chỉ xảy ra theo một
chiều xác định từ trái sang phải
trong điều kiện nhất định gọi là
phản ứng một chiều.
-Dùng mũi tên một chiều để chỉ
chiều phản ứng.
2. Phản ứng thuận nghịch
Vd:
2

Cl2 + H2O

-Lưu ý HS: phản ứng
thuận và phản ứng
nghịch xảy ra song
song đồng thời.
Hoạt động 3
Cho phản ứng:
H2 + I2  2HI
-Trong quá trình phản
ứng, nồng độ các chất
biến đổi như thế nào?
-Dựa vào sự thay đổi
nồng độ, dẫn dắt đến
biến thiên vt, vn và
trạng thái cân bằng.
-Tại thời điểm cân
bằng, phản ứng dừng
lại hay xảy ra? Giải
thích?
-Giới thiệu biểu ...
GSTT: HOÀNG THỊ CHANG GVHDGD: TRẦN THỊ LỢI
BÀI 38: CÂN BẰNG HÓA HỌC (tiết 1)
I. Mục tiêu bài học:
1. Về kiến thức:
-Định nghĩa phản ứng thuận nghịch, các ví dụ minh họa.
-Khái niệm về cân bằng hóa học, về sự chuyển dịch cân bằng hóa học.
2. Về kỹ năng:
-Nhận biết được pư một chiều, pư thuận nghịch.
3. Về thái độ:
-Yêu thích hóa học.
-Tin tưởng vào khoa học, con người có thể điều khiển được các quá trình
hóa học.
II. Chuẩn bị:
1.Giáo viên:
-Giáo án.
2.Học sinh:
Xem lại các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
III. Trọng tâm bài giảng:
Khái niệm cân bằng hóa học và sự chuyển dịch cân bằng hóa học.
IV. Phương pháp:
Đàm thoại nêu vấn đề, thuyết trình, phát vấn, đàm thoại gợi mở.
V. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
-Các yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và ảnh hưởng như thế nào?
3. Giảng bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của
HS
Nội dung
Hoạt động 1
-Treo bảng phụ có 1
số phản ứng. Yêu cầu
HS xác định phản
ứng nào xảy ra?
-Dựa vào các ví dụ
trên có thể kết luận
được vấn đề gì?
-KL: Trong điều kiện
nhất định, có phản
ứng xảy ra theo 1
chiều, có phản ứng
xảy ra theo cả 2
chiều. Phản ứng xảy
ra theo 2 chiều các
yếu tố sẽ ảnh hưởng
đến hiệu suất phản
- a xảy ra, b ko
c,d đều xảy ra
e xảy ra, f ko
g, h đều xảy ra.
- Có phản ứng
chỉ xảy ra theo 1
chiều, có phản
ứng xảy ra được
theo 2 chiều
ngược nhau.
Cho các phản ứng sau, phản ứng
nào xảy ra, phản ứng nào không
xảy ra:
a. 2KClO
3
→ 2KCl + 3O
2
b. 2KCl + 3O
2
→ 2KClO
3
c. CaCO
3
→ CaO + CO
2
d. CaO + CO
2
→ CaCO
3
e. 2Ag
2
O → 4Ag + O
2
f. 4Ag + O
2
→ 2Ag
2
O
g. 2HI → H
2
+ I
2
h. H
2
+ I
2
→ 2HI
1
giáo án bài cân bằng hóa học - Trang 2
giáo án bài cân bằng hóa học - Người đăng: tranhang11392-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
giáo án bài cân bằng hóa học 9 10 73