Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án bài Crom

Được đăng lên bởi huonghoanhai
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 868 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 38: CROM
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: HS biết cấu hình electron nguyên tử và vị trí của nguyên tố crom trong bảng tuần hoàn . Hiểu
được tính chất lí, hoá học của đơn chất crom. Biết sự hình thành các trạng thái oxi hoá của crom. Hiểu
được phương pháp sản xuất crom.
2. Kĩ năng: Vận dụng đặc điểm cấu tạo nguyên tử và cấu tạo đơn chất đế giải thích những tính chất lí ,hoá
học đặc biệt của crom. Rèn luyện kĩ năng học tập theo phương pháp nghiên cứu , tư duy logic.
B- Chuẩn bị : Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học . Mô hình tranh vẽ mạng tinh thể lập phương tâm khối.
Một số vật dụng mạ crom. Ôn lại cách viết cấu hình electron nguyên tử , sự hình thành các kim loại chuyển
tiếp.
C - Tiến trình dạy và học:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
nội dung kiến thức
I
–
VỊ
TRÍ
VÀ
CẤU
TẠO
Hoạt động 1.
1.
Vị
trí
của
crom
trong
bảng tuần hoàn .
GV cho HS xác định vị trí của crom trong bảng tuần
hoàn . Viết cấu hình electron nguyên tử , phân bố e - là kim loại chuyển tiếp, thuộc nhóm VI B , chu kỳ 4,
vào ô lượng tử . Nhận xét về số lớp electron , số có z=24, khối d.
2. Cấu tạo của crom
electron độc thân → dự đoán những số oxi hoá có thể
cấu hình electron nguyên tử : [A r ] 3d54s1
có của crom.
Quan sát mô hình → thấy được cấu tạo đặc khít của
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
↑
tinh thể.
Xem bảng 7.1 Một số đại lượng đặc trưng của nguyên tử Cr

-

3d5
4s1
khả năng nhường e: ở cả 4s và 3d, nên trong các
hợp chất Cr có số oxi hoá từ +1 đến +6, phổ biến
là +2, +3, +6.
Ở nhiệt độ thường , đơn chất crom có cấu tạo
mạng tinh thể lập phương tâm khối.

Hoạt động 2.
II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ
HS nghiên cứu sgk đế Tìm hiểu tính chất vật lí đặc biệt
- Crom có những tính chất vật lí đặc biệt:
của crom. Dựa vào cấu tạo tinh thể giải thích những
 Độ cứng lớn: cứng nhất trong số các kim loại .
tính chất vật lí đó.
 Rất khó nóng chảy ( tnch = 1890 0C).
 Là kim loại nặng(D= 7,2g/cm3)
Hoạt động 3.
Giải thích : do có cấu trúc mạng tinh thể bền vững.
Nghiên cứu tính chất hoá học của crom.
III – TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
1 . Tác dụng với phi kim

nhiệt độ thường: có màng oxit mịn ,đặc chắc và bền
-Yêu cầu HS dựa vào các thông tin dự đoán tính chất
vững bảo vệ, ở nhiệt độ cao khử được nhiều phi kim :
hoá học của crom. Giải thích một số tính chất bất
4 Cr + 3 O2  to  2 Cr2O3
thường: Kém hoạt động ở nhiệt độ thường , không tác
2 Cr +3 Cl2  to 2 CrCl3
dụng với nước mặc dù có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn
2 . Tác dụng với nước
nước .
0
 0,74V ) âm
3
Cr có thế điện cực chuẩn nhỏ ( E Cr
/ Cr
*Yêu cầu HS viết PTHH của c...
Bài 38: CROM
A- Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: HS biết cấu hình electron nguyên tử và vị trí của nguyên tố crom trong bảng tuần hoàn . Hiểu
được tính chất lí, hoá học của đơn chất crom. Biết sự hình thành các trạng thái oxi hoá của crom. Hiểu
được phương pháp sản xuất crom.
2. năng: Vận dụng đặc điểm cấu tạo nguyên tử cấu tạo đơn chất đế giải thích những tính chất ,hoá
học đặc biệt của crom. Rèn luyện kĩ năng học tập theo phương pháp nghiên cứu , tư duy logic.
B- Chuẩn bị : Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học . Mô hình tranh vmạng tinh thể lập phương tâm khối.
Một số vật dụng mạ crom. Ôn lại cách viết cấu hình electron nguyên tử , sự hình thành các kim loại chuyển
tiếp.
C - Tiến trình dạy và học:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Hoạt động 1.
GV cho HS xác định vị trí của crom trong bảng tuần
hoàn . Viết cấu hình electron nguyên tử , phân bố e
vào ô lượng tử . Nhận xét về số lớp electron , số
electron độc thân dự đoán những số oxi hoá thể
có của crom.
Quan sát hình thấy được cấu tạo đặc khít của
tinh thể.
Xem bảng 7.1 Một số đại lượng đặc trưng của nguyên tử Cr
Hoạt động 2.
HS nghiên cứu sgk đế Tìm hiểu tính chất vật lí đặc biệt
của crom. Dựa vào cấu tạo tinh thể giải thích những
tính chất vật lí đó.
Hoạt động 3.
Nghiên cứu tính chất hoá học của crom.
-Yêu cầu HS dựa vào các thông tin dự đoán tính chất
hoá học của crom. Giải thích một số tính chất bất
thường: Kém hoạt động nhiệt độ thường , không tác
dụng với nước mặc thế điện cực chuẩn nhỏ hơn
nước .
*Yêu cầu HS viết PTHH của các phản ứng của Cr
với O
2
, Cl
2
,N
2
(tạo ra CrN), S (tạo ra Cr
2
S
3
, CrS ..),..
Lưu ý HS về sự biến đổi s oxi hoá của Cr cho mỗi
trường hợp phản ứng .
GV thông báo:
*Cr tác dụng với axit như thế nào?
Trường hợp không phản ứng?Khi nguội: HNO
3
loãng,
đăc , H
2
SO
4
đặc , nước cường toan. Nguyên nhân?
Trường hợp phản ứng ? Với axit không tính oxi
hoá HCl, H
2
SO
4
loãng: Cr khử ion H
+
tạo muối
crom(II). Với axit tính oxi hoá mạnh H
2
SO
4
nội dung kiến thức
I – VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO
1. Vị trí của crom trong bảng tuần hoàn .
- kim loại chuyển tiếp, thuộc nhóm VI B , chu kỳ 4,
có z=24, khối d.
2. Cấu tạo của crom
cấu hình electron nguyên tử : [A r ] 3d
5
4s
1
3d
5
4s
1
- khả năng nhường e: cả 4s 3d, nên trong các
hợp chất Cr số oxi hoá từ +1 đến +6, phổ biến
là +2, +3, +6.
- nhiệt độ thường , đơn chất crom cấu tạo
mạng tinh thể lập phương tâm khối.
II – TÍNH CHẤT VẬT LÍ
- Crom có những tính chất vật lí đặc biệt:
Độ cứng lớn: cứng nhất trong số các kim loại .
Rất khó nóng chảy ( t
nch
= 1890
0
C).
Là kim loại nặng(D= 7,2g/cm
3
)
Giải thích : do có cấu trúc mạng tinh thể bền vững.
III – TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
1 . Tác dụng với phi kim
nhiệt độ thường: màng oxit mịn ,đặc chắc bền
vững bảo vệ, ở nhiệt độ cao khử được nhiều phi kim :
4 Cr + 3 O
2
o
t
2 Cr
2
O
3
2 Cr +3 Cl
2
o
t
2 CrCl
3
2 . Tác dụng với nước
Cr thế điện cực chuẩn nhỏ (
VE
CrCr
74,0
0
/
3
) âm
hơn so với thế điện cực chuẩn hiđro ở pH=7
(
VE
HOH
41.0
0
2/2
). Tuy nhiên trong thực tế Crom
không tác dụng với nước do có màng oxit bảo vệ.
3 . Tác dụng với axit
Cr khử được ion H
+
của các dd axit HCl , H
2
SO
4
loãng,
giải phóng H
2
và cho muối Cr(II).
HClCr 2
0
22
2
HClCr
*Trong các dd HNO
3
,và H
2
SO
4
đặc nguội Crom trở
nên thụ động.
Giáo án bài Crom - Trang 2
Giáo án bài Crom - Người đăng: huonghoanhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Giáo án bài Crom 9 10 380