Ktl-icon-tai-lieu

giáo án bài giảng đảng vien mới

Được đăng lên bởi dvdtn1
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Bài 1
CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG
CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG TA
Người soạn: ĐOÀN VĂN ĐIỆP
Đối tượng giảng: ĐẢNG VIÊN MỚI
Số tiết lên lớp: 5 TIẾT
A-MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Mục đích: Giúp học viên nắm được về sự ra đời, các bộ phận cấu
thành và bản chất khoa học và cách mạng của ch ủ nghĩa Mác Lênin. V ề
khái niệm và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh đ ể t ừ đó
vận dụng vào sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.
- Yêu cầu: Người học lắng nghe, trao đổi, tự ghi chép bài và n ắm
được các nội dung
B- KẾT CẤU, NỘI DUNG, PHÂN CHIA THỜI GIAN, TRỌNG TÂM
CỦA BÀI
* Kết cấu nội dung, phân chia thời gian
I. BẢN CHẤT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN (giảng 75 phút)
1. Chủ nghĩa Mác - Lênin là thành tựu trí tuệ của loài người (giảng 25
phút).
2. Chủ nghĩa Mác - Lênin là một hệ thống lý luận th ống nhất đ ược
hình thành từ ba bộ phận: triết học Mác - Lênin, kinh tế chính tr ị Mác Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học(giảng 25 phút).
3. Những nội dung chủ yếu thể hiện bản chất khoa h ọc và cách
mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin(giảng 25 phút)
II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - HỆ THỐNG CÁC QUAN ĐIỂM TOÀN
DIỆN VÀ SÂU SẮC VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM
(giảng 90 phút)
1. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh (giảng 30 phút)
2. Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh(giảng 30 phút)
3. Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh(gi ảng 30 phút )

2
III. VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO CHỦ NGHĨA MÁCLÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở
NƯỚC TA HIỆN NAY (giảng 90 phút).
1. Các yêu cầu cần nắm vững trong việc vận dụng và phát tri ển ch ủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh(giảng 45 phút)
2. Kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích,
phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh(giảng 45
phút)
* Trọng tâm của bài
Cả 3 nội dung chính nêu trên
C- PHƯƠNG PHÁP GIẢNG VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Giảng viên sử dụng phương pháp thuyết trình là ch ủ yếu, k ết h ợp
trao đổi, nêu, phân tích vấn đề.
- Học viên lắng nghe, trao đổi, tự ghi chép bài theo ý hi ểu.
- Đồ dùng dạy và học: Giáo án, giáo trình, tài liệu tham kh ảo, máy vi
tính, bảng, phấn, vở ghi, bút, tài liệu khác.
D- TÀI LIỆU PHỤC VỤ SOẠN GIẢNG:
* Giáo trình: Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp
đối tượng kết nạp đảng - NXB Chính trị Quốc gia - Hà Nội - 2011, của Ban
Tuyên giáo Trung ương phát hành.
* Tài liệu tham khảo:
- Giáo trình: Lịch sử Việt Nam - NXB Chính trị Quốc gia - Hà N ội...
1
Bài 1
CH NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ T T NG H CHÍ MINH - Ư Ư
N N T NG T T NG, KIM CH NAM CHO HÀNH Đ NG Ư ƯỞ
CH M NG C A Đ NG TA
Ng i so n: ườ ĐOÀN VĂN ĐI P
Đ i t ng gi ng: ượ Đ NG VIÊN M I
S ti t lên l p: ế 5 TI T
A-M C ĐÍCH, YÊU C U
- M c đích: Giúp h c viên n m đ c v s ra đ i, các b ph n c u ư
thành b n ch t khoa h c và cách m ng c a ch nghĩa Mác Lênin. V
khái ni m và nh ng n i dung c b n c a t t ng H Chí Minh đ t đó ơ ư ưở
v n d ng vào s nghi p đ i m i đ t n c hi n nay. ư
- Yêu c u: Ng i h c l ng nghe, trao đ i, t ghi chép bài và n mườ
đ c các n i dungượ
B- K T C U, N I DUNG, PHÂN CHIA TH I GIAN, TR NG TÂM
C A BÀI
* K t c u n i dung, phân chia th i gianế
I. B N CH T KHOA H C VÀ CÁCH M NG C A CH NGHĨA C-
LÊNIN (gi ng 75 phút)
1. Ch nghĩa Mác - Lênin là thành t u trí tu c a loài ng i (gi ng 25 ườ
phút).
2. Ch nghĩa Mác - Lênin m t h th ng lý lu n th ng nh t đ c ượ
hình thành t ba b ph n: tri t h c Mác - Lênin, kinh t chính tr Mác - ế ế
Lênin và ch nghĩa xã h i khoa h c(gi ng 25 phút).
3. Nh ng n i dung ch y u th hi n b n ch t khoa h c và cách ế
m ng c a ch nghĩa Mác – Lênin(gi ng 25 phút)
II. T T NG H CHÍ MINH - H TH NG CÁC QUAN ĐI M TOÀNƯ ƯỞ
DI N VÀ SÂU S C V NH NG V N Đ C B N C A CÁCH M NG VI T NAM Ơ
(gi ng 90 phút)
1. Khái ni m t t ng H Chí Minh (gi ng 30 phút) ư ưở
2. Ngu n g c hình thành t t ng H Chí Minh(gi ng 30 phút) ư ưở
3. Nh ng n i dung c b n c a t t ng H Chí Minh(gi ng 30 phút ơ ư ưở )
giáo án bài giảng đảng vien mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án bài giảng đảng vien mới - Người đăng: dvdtn1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
giáo án bài giảng đảng vien mới 9 10 713