Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án bài giảng Phương trình tuyến tính

Được đăng lên bởi trungdhsphn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 844 lần   |   Lượt tải: 2 lần
C. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH
1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
2.1. Dạng tổng quát của hệ phương trình tuyến tính:
1. Định nghĩa: Đó là một hệ phương trình đại số bậc nhất gồm
m phương trình n ẩn có dạng:
 a x1  a x 2  ... a x n  b1
12
1n
 11
(1)
 a 21x1  a 22 x 2  ... a 2n x n  b 2

...
... ...
...
...

 a x  a x  ... a x
mn n  b m
 m1 1x là biến,
m2 2
j

aij được gọi là hệ số (của
ẩn)
bi: được gọi là hệ số tự
do

08/07/14

Hệ phương trình tuyến tính

1

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
2. Ma trận các hệ số của phương trình:
 a11 a12 ... a1n 
a

a
...
a
22
2n 
A  21
... ... ... 
 ...
a

a
...
a
 m1
m2
mn 
3. Ma trận cột của ẩn và ma trận cột của hệ số tự do:
 x1 
 b1 
x 
b 
X  2   x1 x 2 ... x n  T
B  2   b1 b 2 ... b m  T
... 
... 
 
 
x
 n
bm 
Hệ phương trình (1) có thể viết: AX = B
08/07/14

Hệ phương trình tuyến tính

2

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
4. Ma trận bổ sung:
 a11 a12 ... a1n b1 
a

a
...
a
b
22
2n 2 
A  21
 ...
... ... ... ... 


a
a
...
a
b
m2
mn m 
 m1
1.2. Nghiệm:
• Một nghiệm của hệ phương trình (1) là một bộ n số thực (c1,c2,…cn) thoả
hệ phương trình (1).
• Hệ phương trình (1) được gọi là tương thích nếu có ít nhất một nghiệm, và
được gọi là không tương thích (hệ vô nghiệm) nếu nó không có nghiệm.
• Hai hệ phương trình tuyến tính được gọi là tương đương, nếu các tập hợp
nghiệm của chúng là trùng nhau.
08/07/14

Hệ phương trình tuyến tính

3

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.3. Điều kiện tồn tại nghiệm:
• Định lý (Định lý Kronecker – Capelli): Hệ phương trình
tuyến tính (1) có nghiệm khi và chỉ khi hạng của ma trận A
bằng hạng của ma trận bổ sung .
1.4. Ví dụ: Xác định tham số a để phương trình sau có nghiệm:
 ax1  x 2  x 3 1

 x1  ax 2  x 3 1
 x  x  ax 1
 1
2
3

a 1 1
A  1 a 1 a 3  3a  2 (a  1) 2 (a  2)
1 1 a
08/07/14

Hệ phương trình tuyến tính

4

2 HỆ PHƯƠNG TRÌNH CRAME
2.1. Định nghĩa: Hệ phương trình Crame là một hệ phương
trình tuyến tính n phương trình, n ẩn và định thức của ma trận
hệ số khác không.
2.2. Định lý Crame: Hệ phương trình Crame có nghiệm duy
nhất tính bằng công thức X = A-1B, tức là:
det(A j )
xj 
det(A )
Trong đó Aj là ma trận thu được từ A bằng cách thay cột thứ j
bằng cột các phần tử tự do.

08/07/14

Hệ phương trình tuyến tính

5

2 HỆ PHƯƠNG TRÌNH CRAME
2.3. Ví dụ: Giải hệ phương trình:
2x 3  6
 x1 

  3x1  4 x 2  6 x 3  30
  x  2 x  3x  8

1
2
3

08/07/14

Hệ phương trình tuyến tính

6

3 PHƯƠNG PHÁP GAUSS
3.1. Định ...
08/07/14 Hệ phương trình tuyến tính 1
C. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH
1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
2.1. Dạng tổng quát của hệ phương trình tuyến tính:
1. Định nghĩa: Đó là một hệ phương trình đại số bậc nhất gồm
m phương trình n ẩn có dạng:
mnmn2
2m
1
1m
2n
n2
2
22
1
21
1n
n1
2
12
1
11
bxa...xaxa
...............
bxa...xaxa
bxa...xaxa
x
j
là biến,
a
ij
được gọi hệ s(của
ẩn)
b
i
: được gọi hệ số tự
do
(1)
Giáo án bài giảng Phương trình tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án bài giảng Phương trình tuyến tính - Người đăng: trungdhsphn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giáo án bài giảng Phương trình tuyến tính 9 10 819