Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN BÀI HỌC VỀ TÌNH BẠN – TÌNH YÊU – TÌNH NGƯỜI SỨC KHỎE SINH SẢN

Được đăng lên bởi tranthanh171
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1518 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIÁO ÁN
BÀI HỌC VỀ TÌNH BẠN – TÌNH YÊU – TÌNH NGƯỜI
SỨC KHỎE SINH SẢN
I. MỤC TIÊU:
- Giáo dục học sinh phân biệt rõ được tình bạn, tình yêu, tình người.
- Giáo dục học sinh tôn trọng tình bạn, tình yêu tưởi học trò, tình người.
- Giúp học sinh nhận thức rõ được tình bạn, tình yêu, tình người, từ đó giữ được uy tín của
mình trong tình bạn, tình yêu và người khác.
II. HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 1: Cho học sinh quan sát một số hình ảnh về, tình bạn, tình yêu, tình người
trên slides (5 phút)
- GV yêu cầu học sinh trả lời theo cảm nghĩ của mình về tình bạn, tình yêu, tình người
- GV yêu cầu cá tổ, cá nhân học sinh nhận xét bổ xung
Hoạt động 2: Chia tổ thảo luận về tình bạn (15 phút)
- GV giáo viên phát câu hỏi thảo luận cho các nhóm:
- GV yêu cầu các nhóm trình bày thảo luận
- GV giải thích tóm tắt theo sides và định hướng thêm:
- GV cho học sinh xem video về tình bạn
Tư vấn cho học sinh tình bạn.
+ Cần tránh những nơi dễ bị cám dỗ: đàn đúm ,ăn chơi của những kẻ lắm tiền,nơi giải trí
không lành mạnh,nhảy múa nhố nhăng.
+ Hướng cho các em tham gia sinh hoạt văn hóa lành mạnh,có ích: đi học võ ,TD nhịp
điệu,tập làm marketing,TDTT…
+ Rèn luyện cho các em phong cách phong cách giao tiếp để được hòa đồng,đáng yêu…
+ Giúp các em tự tránh xa tình cảm thứ cấp, dễ dãi…
+ Giúp các em có thói quen làm việc tốt,có ích cho mọi người.
Hoạt động 3: Chia tổ thảo luận về tình Yêu(15 phút)
- GV giáo viên phát câu hỏi thảo luận cho các nhóm:
- GV yêu cầu các nhóm trình bày thảo luận
- GV giải thích tóm tắt theo sides và định hướng thêm:
- GV cho học sinh xem video về tình yêu.
Tư vấn cho học sinh về tình yêu
+ Khó ngăn cản t-y tuổi học trò tìm cách uốn nắn,để t-y tuổi học trò không bị hụt hẫng và
không lành mạnh.
+ Không nên săm soi ,chế giễu hoặc kỳ thị chuyện yêu sớm.
+ Nên gần gũi ,lắng nghe ,chia sẻ, góp ý để các em tự điều chỉnh.
+ Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là phòng ngừa,tạo lối sống lành mạnh , giúp các em tự chủ
trong tình yêu.
Hoạt động 4: Chia tổ thảo luận về tình người (15 phút)
- GV giáo viên phát câu hỏi thảo luận cho các nhóm:
-1-

- GV yêu cầu các nhóm trình bày thảo luận
- GV giải thích tóm tắt theo sides và định hướng thêm:
- GV cho học sinh xem video về tình người.
Tình người
+Tình người là sản phẩm của một quá trình giáo dục và tự giáo dục.
+Tình người là nền tảng đạo đức quan trọng.Tình yêu và tình bạn được xây dựng trên cơ sở
tình người.tình bạn ,tình yêu có thể mất nhưng tình người vẫn còn đó .Đó là tình đồng loại
không...





!"#
$%&'()*+,
-./0
!"
#$%&'()* +#+,-./(+012(.3%4'%.5+6(+7(+89:%6(+;$(:%6(+<=1:%6(+()>?/
%@=(.A/BC.DEF+G%H
123453-6+,-.7
- 128%9:89
#$%&'()I +/2%J%+7#A1K(89%6(+;$(D*EF+G%H
1.;34%(-<
12(-/34%
13*(-=55./>?-<
195-.5.7
>8L(-+#+,-./(+%6(+;$(
M@2)AB>-C</$-DA+,)0E4=-7A3*
0!4/-3-$,FD
GH?5-,-,.D(,4/-(*<.IJ>
%4/--,05IJIIK
GLM45-,NO#,PK
G$5-Q9,3-&RBSK
G$5-((T54/-.F(*-
#$%&'()N +/2%J%+7#A1K(89%6(+=1D*EF+G%H
1.;34%(-<
12(-/34%
13*(-=55./>?-<
195-.5.7
>8L(-+#+,-./(+89%6(+<=1
GU(D38#-F=O8#0!>V./
0!4/-
GU!D-NBW0X>?-
GY2Z4=5,E([O5-Q7\
GIT,R.V4/#',4FF4/-$5-Q+

#$%&'()O +/2%J%+7#A1K(89%6(+()>?/D*EF+G%H
1.;34%(-<
]
GIÁO ÁN BÀI HỌC VỀ TÌNH BẠN – TÌNH YÊU – TÌNH NGƯỜI SỨC KHỎE SINH SẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN BÀI HỌC VỀ TÌNH BẠN – TÌNH YÊU – TÌNH NGƯỜI SỨC KHỎE SINH SẢN - Người đăng: tranthanh171
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
GIÁO ÁN BÀI HỌC VỀ TÌNH BẠN – TÌNH YÊU – TÌNH NGƯỜI SỨC KHỎE SINH SẢN 9 10 362