Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án bài Oxi

Được đăng lên bởi huonghoanhai
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1367 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bài 41 OXI
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Biết được
+ Cấu tạo phân tử oxi
+ Tính chất vật lí, ứng dụng và phương pháp điều chế oxi.
- Hiểu được
+ Tính chất cơ bản của oxi là tính oxi hóa mạnh
+ Nguyên tắc điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là phân hủy các hợp chất nhiều oxi và không
bền.
2. Kĩ năng
- Dự đoán tính chất, kiểm tra, kết luận được về tính chất hóa học của oxi.
- Quan sát hình ảnh và rút ra nhận xét.
- Viết phương trình hóa học minh họa tính chất và điều chế.
- Giải được một số bài tập có liên quan.
3. Tình cảm, thái độ
- Rèn luyện tính tích cực, chủ động trong học tập.
- Nâng cao sự yêu thích môn hóa học, yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
- Nâng cao lòng tin vào khoa học.
II. Trọng tâm bài học
- Cấu tạo phân tử và tính chất hóa học của oxi.
- Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.
III. Phương pháp dạy học
- Trực quan.
- Nêu vấn đề.
IV. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên
- Giáo án.
- Hình ảnh minh họa.
- Bảng phụ.
2. Học sinh

- Ôn tập kiến thức về nhóm oxi.
- Đọc trước bài mới.
V. Tiến trình dạy học
1.Ổn định lớp
2.Giới thiệu bài mới (1 phút)
Tiết trước, chúng ta đã tìm hiểu khái quát về nhóm oxi, hôm nay ta sẽ tìm hiểu về một nguyên tố
rất phổ biến, nó quyết định đến sự sống của con người trên trái đất. Hầu hết các quá trình đốt
cháy nhiên liệu, quá trình quang hợp của cây xanh đều cần đến nó. Vậy tại sao nguyên tố đó là
gì? Tại sao nó lại có vai trò quan trọng như vậy, ta sẽ tìm hiểu bài mới bài 41.Oxi
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt đông 1: Cấu tạo phân

Nội dung
I. CẤU TẠO PHÂN TỬ

tử (5 phút)

- Nguyên tử oxi có cấu hình electron

- Yêu cầu học sinh viết cấu -Nguyên tử oxi có cấu hình là 1s22s22p4
hình electron của nguyên tố electron là 1s22s22p4.

- Ở điều kiện thường phân tử oxi

Oxi? Xác định vị trí của Oxi -Chu kì 2, nhóm VIA, ô số 8

gồm hai nguyên tử liên kết với nhau

trong bảng tuần hoàn các

bằng liên kết cộng hóa trị không

nguyên tố hóa học.

phân cực, có CTCT O=O.

-Phân bố các electron lớp
ngoài cùng vào các obitan.

↑↓

2s

2

↑↓ ↑ ↑

2p4

-Nhận xét số electron độc
thân.

- Có 2 e độc thân

GV kết luận:
Lớp ngoài cùng của oxi còn 2e
độc thân, nên hai nguyên tử
oxi liên kết cộng hóa trị không
cực với nhau tạo thành phân
tử O2
→ CTCT: O=O
Hoạt động2: Tính chất vật

II. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

lý, trạng thái tự nhiên.(5 - Oxi là chất khí không màu, 1. Tính chất vật lí
phút)
* Tính chất vật lí

không mùi, không vị, nặng

-Oxi là chất khí không màu, không
mùi, không vị.

- GV cho HS quan sát bình
đựng o...
Bài 41 OXI
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Biết được
+ Cấu tạo phân tử oxi
+ Tính chất vật lí, ứng dụng và phương pháp điều chế oxi.
- Hiểu được
+ Tính chất cơ bản của oxi là tính oxi hóa mạnh
+ Nguyên tắc điều chế oxi trong png thí nghiệm phân hủy các hợp chất nhiều oxi không
bền.
2. Kĩ năng
- Dự đoán tính chất, kiểm tra, kết luận được về tính chất hóa học của oxi.
- Quan sát hình ảnh và rút ra nhận xét.
- Viết phương trình hóa học minh họa tính chất và điều chế.
- Giải được một số bài tập có liên quan.
3. Tình cảm, thái độ
- Rèn luyện tính tích cực, chủ động trong học tập.
- Nâng cao sự yêu thích môn hóa học, yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
- Nâng cao lòng tin vào khoa học.
II. Trọng tâm bài học
- Cấu tạo phân tử và tính chất hóa học của oxi.
- Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.
III. Phương pháp dạy học
- Trực quan.
- Nêu vấn đề.
IV. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên
- Giáo án.
- Hình ảnh minh họa.
- Bảng phụ.
2. Học sinh
Giáo án bài Oxi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án bài Oxi - Người đăng: huonghoanhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo án bài Oxi 9 10 736