Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án bài Vệ sinh mắt

Được đăng lên bởi tuanhlovethoitan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 605 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD: Phạm Thị Huệ
Giáo sinh: Nguyễn Thị Hương
Tuần: 27
Tiết PPCT: 51
Tiết dạy/ngày dạy:
Lớp:
Kiểm diện:

BÀI 50: VỆ SI NH MẮT
A.

Mục tiêu
1. Kiến thức
- Trình bày được nguyên nhân của các tật cận thị, viễn thị và cách khắc
-

B.

C.

phục
Nêu được nguyên nhân của bệnh đau mắt hột, con đường lây truyền và

cách phòng tránh
2. Kỹ năng
- Kỹ năng quan sát, nhận xét, liên hệ thực tế
- Kỹ năng khai thác thông tin SGK
3. Thái độ
Giáo dục ý thức giữ gìn và bảo vệ mắt
Chuẩn bị
1. GV
- Tranh phóng to hình 50-1, 50-2, 50-3, 50-4 SGK
2. HS
- Đọc trước bài ở nhà
Tổ chức hoạt động dạy học
1. Kiểm tra kiến thức cũ
 Cơ quan phân tích thính giác gồm những bộ phận nào?
Trả lời: Cơ quan phân tích thị giác gồm:
+ Tế bào thụ cảm thị giác (Dây số II)
+ Vùng thị giác ở thùy chẩm
 Nêu cấu tạo của màng lưới
Trả lời: Cấu tạo của màng lưới: Tế bào sắc tố, tế bào que, tế bào nón,
2.

tế bào liên lạc ngang, tế bào hai cực
Giảng kiến thức mới

Mở bài: Khả năng nhìn của mắt có thể bị suy giảm do thiếu giữ gìn vệ sinh mắt
làm cho mắt mắc 1 số tật hay bệnh, vậy đó là những tật và bệnh nào, nguyên nhân,
cách phòng tránh và khắc phục chúng ra sao? Ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm
hay. Bài 50: VỆ SI NH VỀ MẮT
Hoạt động 1: Tìm hiểu các tật của mắt
Mục tiêu: Trình bày được nguyên nhân, cách khắc phục của tật cận thị và viễn thị
Hoạt động của GV
- Kể tên 1 số tật về mắt

Hoạt động của HS
- HS sử dụng kiến thức

Nội dung
I. Các tật của mắt

mà em biết?

thực tế, trả lời: Tật cận

1. Cận thị là tật mà mắt

thị, viễn thị

chỉ có khả năng nhìn gần

- GV gọi 1 HS trả lời, 1

- 1 HS trả lời, HS khác

- Nguyên nhân: Do bẩm

HS khác nhận xét, bổ

nhận xét, bổ sung.

sinh cầu mắt dài, hoặc do

sung.

không giữ đúng khoảng

- Yêu cầu HS nghiên cứu

- HS nghiên cứu thông tin

cách trong vệ sinh học

thông tin mục 1 SGK và

SGK, trả lời: Cận thị là tật đường

trả lời câu hỏi: Cận thị là

mà mắt chỉ có khả năng

- Biện pháp khắc phục:

gì?

nhìn gần.

Đeo kính mặt lõm (kính

- GV gọi 1 HS trả lời, 1

- 1 HS đứng dậy trả lời, 1

phân kì hay kính cận)

HS khác nhận xét, bổ

HS khác nhận xét, bổ

2. Viễn thị là tật mà mắt

sung

sung

chỉ có khả năng nhìn xa

- GV nhận xét, hoàn

(trái với cận thị)

chỉnh câu trả lời.

- Nguyên nhân: Do cầu

- GV treo tranh phóng to

- HS quan sát hình theo

mắt ngắn, hoặc ở người

hình 50-1, hướng dẫn học

hướng dẫn của giáo viên,

già thể thủy tinh bị lão

sinh quan sát hình và trả

trả lời:

hóa.

lời câu hỏi:

+ Ở người bình thường,

- Cách khắc phục: Đeo

+ Ở người ...
GVHD: Phạm Thị Huệ
Giáo sinh: Nguyễn Thị Hương
Tuần: 27
Tiết PPCT: 51
Tiết dạy/ngày dạy:
Lớp:
Kiểm diện:
BÀI 50: VỆ SI NH MẮT
A. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Trình bày được nguyên nhân của các tật cận thị, viễn thị và cách khắc
phục
- Nêu được nguyên nhân của bệnh đau mắt hột, con đường lây truyền và
cách phòng tránh
2. Kỹ năng
- Kỹ năng quan sát, nhận xét, liên hệ thực tế
- Kỹ năng khai thác thông tin SGK
3. Thái độ
Giáo dục ý thức giữ gìn và bảo vệ mắt
B. Chuẩn bị
1. GV
- Tranh phóng to hình 50-1, 50-2, 50-3, 50-4 SGK
2. HS
- Đọc trước bài ở nhà
C. Tổ chức hoạt động dạy học
1. Kiểm tra kiến thức cũ
Cơ quan phân tích thính giác gồm những bộ phận nào?
Trả lời: Cơ quan phân tích thị giác gồm:
+ Tế bào thụ cảm thị giác (Dây số II)
+ Vùng thị giác ở thùy chẩm
Nêu cấu tạo của màng lưới
Trả lời: Cấu tạo của màng lưới: Tế bào sắc tố, tế bào que, tế bào nón,
tế bào liên lạc ngang, tế bào hai cực
2. Giảng kiến thức mới
Giáo án bài Vệ sinh mắt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án bài Vệ sinh mắt - Người đăng: tuanhlovethoitan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo án bài Vệ sinh mắt 9 10 312