Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án bám sắt 12 Vật lý

Được đăng lên bởi tieudao2003
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2614 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn: 29/8/2011
Tuần: 5 -12NC
Tiết 5

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về dao động điều hòa.
- Yêu cầu học sinh nhắc lại: Định nghĩa d.đ.đ.h, phương trình d.đ.đ.h, chu kì, tần số, vận tốc, gia tốc
và đồ thị của dao động điều hòa.
2. Kĩ năng
Vận dụng các kiến thức đã học về dao dộng điều hào để giải các bài tập có liên quan.
3. Thái độ: Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành
mạnh và có tính tập thể.
4. phương pháp: đàm thoại, giải thích, thuyết trình, nêu vấn đề…
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:
Chuẩn bị hệ thống bài tập về dao động điều hòa, có hướng dẫn giải.
2. Học sinh:
Học bài cũ và làm các bài tập được giao.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
1. Định nghĩa pha và pha ban đầu của dao động điều hòa.
2. Tần số góc là gì, quan hệ giữa tần số góc và tần số.
l
3*. Dao động tự do là gì? Vì sao công thức T = 2π
chỉ đúng với các dao động nhỏ
g
Hoạt động 2: Bài tập
Hoạt động của GV
Bài 1
Cho các dao động điều
hòa :
π
x = 10sin(10π t + )
4
(cm,s)
a. Xác định A, ω, ϕ, T,f.
b. Xác định li độ dao
động khi t=2s.
c. Xác định vận tốc cực
đại của vật
- Hãy xác địnhA, ω ,T!

- Hãy xác định li độ

- Hãy tính vận tốc cực
đại!

Hoạt động của
Nội dung
HS
Bài 1
1. Bài tập 1:
Bài 1 :
- Chép bài và tóm
HS:
tắt
a. So sánh phương trình đã
GV: . HS:
cho với
GV: HS:
x = A sin(ωt + ϕ) ta có:
A = 5 cm
ω = 2π rad / s
2π 2π
T=
=
=1 s
ω 2π
1
f= = 1Hz
T
- A = 5 cm
b. Tìm li độ:
ω = 2π rad / s
Bài 2: GV: HS:
Thay
t=2s
vào
phương
trình
2π 2π
T=
=
= 1 s ta được:
ω 2π
1
π
π
f= = 1Hz
Làm việc theo nhóm.
x = 10sin(20π + ) = 10sin = HS:
5 2cm
T
4
4
c.Vận tốc cực đại:
v = ω A cos(ω t + ϕ )
Vận tốc cực đại khi
cos(ω t + ϕ ) = 1
π ⇒ v max π= ω A
x = 10sin(20π + ) = 10sin = 5 2cm
4 = 20π .10
4 = 200π cm / s

- Thay t=2s vào
phương trình ta
được:

- Vận tốc cực đại
khi

HS: Nhận xét.

GV:

cos(ω t + ϕ ) = 1
⇒ v max = ω A
= 20π .10 = 200π cm / s

Bài 2:
Một vật dao động điều
hòa với chu kì là 2s biên
độ dao động là 8cm.
Viết phương trình dao
động của vật. Chọn gốc
thời gian lúc vật ở biên
dương.
-Hãy viết phương trình
dao động!
-

Kết luận

Bài 2:
- Chép bài và tóm Bài 2:
tắt
a. Phương trình dao động:
Chọn gốc tọa độ O tại vị trí
cân bằng.
Phương trình dao động điều
hòa của vật có dạng:
x = A sin(ωt + ϕ) với:
- Làm việc theo
A = 8 cm
nhóm.
2π
ω=
=π rad / s
T
- Làm việc theo
Thay điều kiện ban đầu:
nhóm.
 t=0

 x = 8cm vào hệ
 v=0


 x = A sin(ωt + ϕ)
ta được:

 v = ωA cos(ωt + ϕ)...
Ngày soạn: 29/8/2011
Tuần: 5 -12NC
Tiết 5 DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về dao động điều hòa.
- Yêu cầu học sinh nhắc lại: Định nghĩa d.đ.đ.h, phương trình d.đ.đ.h, chu kì, tần số, vận tốc, gia tốc
và đồ thị của dao động điều hòa.
2. Kĩ năng
Vận dụng các kiến thức đã học về dao dộng điều hào để giải các bài tập có liên quan.
3. Thái độ: Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, độc lập nghiên cứu, tác phong lành
mạnh và có tính tập thể.
4. phương pháp: đàm thoại, giải thích, thuyết trình, nêu vấn đề…
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:
Chuẩn bị hệ thống bài tập về dao động điều hòa, có hướng dẫn giải.
2. Học sinh:
Học bài cũ và làm các bài tập được giao.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
1. Định nghĩa pha và pha ban đầu của dao động điều hòa.
2. Tần số góc là gì, quan hệ giữa tần số góc và tần số.
3*. Dao động tự do là gì? Vì sao công thức
2
l
T
g
π
=
chỉ đúng với các dao động nhỏ
Hoạt động 2: Bài tập
Hoạt động của GV Hoạt động của
HS
Nội dung
Bài 1
Cho các dao động điều
hòa :
x 10sin(10 t )
4
π
π
= +
(cm,s)
a. Xác định
ω ϕ
A, , ,T,f.
b. Xác định li độ dao
động khi t=2s.
c. Xác định vận tốc cực
đại của vật
- Hãy xác địnhA,
ω
,T!
- Hãy xác định li độ
- Hãy tính vận tốc cực
đại!
Bài 1
- Chép bài và tóm
tắt
-
A 5 cm=
2 rad/ s
ω = π
2 2
T 1 s
2
π π
= = =
ω π
1
f= 1Hz
T
=
- Thay t=2s vào
phương trình ta
được:
x 10sin(20 ) 10sin 5 2cm
4 4
= + = =
π π
π
- Vận tốc cực đại
khi
1. Bài tập 1:
a. So sánh phương trình đã
cho với
x Asin( t )= ω + ϕ
ta có:
A 5 cm=
2 rad/ s
ω = π
2 2
T 1 s
2
π π
= = =
ω π
1
f= 1Hz
T
=
b. Tìm li độ:
Thay t=2s vào phương trình
ta được:
c.Vận tốc cực đại:
v Acos( t )= +
ω ω ϕ
Vận tốc cực đại khi
max
cos( t ) 1
v A
20 .10 200 cm /s
+ =
=
= =
ω ϕ
ω
π π
Bài 1 :
HS:
GV: . HS:
GV: HS:
Bài 2: GV: HS:
HS: Làm việc theo nhóm.
HS: Nhận xét.
GV:
Giáo án bám sắt 12 Vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án bám sắt 12 Vật lý - Người đăng: tieudao2003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giáo án bám sắt 12 Vật lý 9 10 216