Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án biển báo hiệu giao thông đường bộ

Được đăng lên bởi hanh toan
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 1:
BÀI 1:

BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

I. Mục tiêu:
1. KT: Giúp HS hiểu thên nội dung 12 biển báo hiệu giao thông phổ biến. Hiểu ý
nghĩa, tác dụng, tầm quan trọng của biển báo hiệu giao thông.
2. KN: HS nhận biết nội dung của các biển báo hiệu ở khu vực gần trường học, gần
nhà hoặc thường gặp.
3. TĐ: HS khi đi đường có ý thức chú ý đến biển báo. Tuân theo luật và đi đúng
phần đường quy định của biển báo hiệu giao thông.
II. Chuẩn bị:
GV: Một số biển báo hiệu giao thông
III. Các HĐ dạy – học:
ND&TG
A.Mở đầu:(2’)
B. Bài mới:
1. GTB:(2’)
2. Các HĐ:
a. HĐ1:Tìm
hiểu nội dung
biển báo mới
(15’)

Hoạt động của GV
+ Giới thiệu nội dung tiết học.

Hoạt động của HS
- Nghe

- GTB – Ghi bảng

- Nghe

- GV đưa ra biển báo hiệu mới: Biển số 110a,
122
+ Em hãy nhận xét hình dáng, màu sắc, hình
vẽ của biển? ( hình tròn; màu: nền trắng, viền
màu đỏ; hình vẽ màu đen)
+ Biển báo này thuộc nhóm biển báo nào?
(biển báo cấm)
- Gv: ý nghĩa biểu thị những điều cấm người
đi đường phải chấp hành theo điều cấm mà
biển báo đã báo
+ Căn cứ hình vẽ bên trong em có thể biết nội
dung cấm của biển là gì? ( Biển 110a – Cấm
xe đạp; biển 122 – dừng lại)
- Tương tự như trên Gv đưa ra nhóm biển
báo: 208, 209, 233 cho HS quan sát và trả lời
câu hỏi
- Nhân xét và chốt ý: nhóm biển báo này
thuộc nhóm biển báo nguy hiểm: (biển báo số
208: báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên;

- QS
- TL

- TL
- QS - TL
- Nghe

b. HĐ2: trò
chơi biển báo:
(13’)

3. Củng cố-dăn
dò (3’)

biển 209: báo hiệu nơi giao nhau có tín hiệu
đen; biển số 233: Báo hiệu có nguy hiểm
khác)
- Tiếp tục với biển báo hiệu 301 (a, b, d, e) –
GV nêu tương tự như trên cho HS trả lời
- NX – chốt ý: ý nghĩa của nhóm biển báo này
là: Hướng đi phải theo
- Chia lớp thành 3 nhóm, treo 23 biển báo lên
bảng
- Yêu cầu HS quan sát trong vòng 1 phút
- Sau 1 phút, mỗi nhóm 1 em lên gắn tên biển,
gắn xong về chỗ, em thứ hai lên gắn tiếp tên
của biển khác, lần lượt cho đến hết
- Gv chỉ bất kỳ một bển báo và gọi một số
học sinh trong mỗi nhóm đọc tên của biển báo
hiệu đó, nói ý nghĩa tác dụng của biển báo đó.
Học sinh khác trong nhóm có thể nhâc bạn trả
lời
- Nhóm nào gắn tên đúng được khen
- Gv nhân xét biểu dương nhóm nào trả lời
nhanh, đùng nhất
- Gv tóm tắt lại một lần cho học sinh ghi nhớ
- Gv nhận xét tiết học
- Dăn học sinh đi đường thực hiện theo biển

- TL
- Nghe
- QS - TL

- QS và nhớ tên
biển báo là gì

- TH
- Nêu
- Nghe

Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 2:
BÀI 2: VẠCH KẺ ĐƯỜNG, CỌC TIÊU VÀ RÀO CHẮN
I. Mục tiêu...
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 1:
BÀI 1: BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
I. Mục tiêu:
1. KT: Giúp HS hiểu thên nội dung 12 biển báo hiệu giao thông phổ biến. Hiểu ý
nghĩa, tác dụng, tầm quan trọng của biển báo hiệu giao thông.
2. KN: HS nhận biết nội dung của các biển báo hiệu ở khu vực gần trường học, gần
nhà hoặc thường gặp.
3. TĐ: HS khi đi đường ý thức chú ý đến biển báo. Tuân theo luật đi đúng
phần đường quy định của biển báo hiệu giao thông.
II. Chuẩn bị:
GV: Một số biển báo hiệu giao thông
III. Các HĐ dạy – học:
ND&TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS
A.Mở đầu:(2’)
B. Bài mới:
1. GTB:(2’)
2. Các HĐ:
a. HĐ1:Tìm
hiểu nội dung
biển báo mới
(15’)
+ Giới thiệu nội dung tiết học.
- GTB – Ghi bảng
- GV đưa ra biển báo hiệu mới: Biển số 110a,
122
+ Em hãy nhận xét hình dáng, màu sắc, hình
vẽ của biển? ( hình tròn; màu: nền trắng, viền
màu đỏ; hình vẽ màu đen)
+ Biển báo này thuộc nhóm biển báo nào?
(biển báo cấm)
- Gv: ý nghĩa biểu thị những điều cấm người
đi đường phải chấp hành theo điều cấm mà
biển báo đã báo
+ Căn cứ hình vẽ bên trong em có thể biết nội
dung cấm của biển là gì? ( Biển 110a – Cấm
xe đạp; biển 122 – dừng lại)
- Tương tự như trên Gv đưa ra nhóm biển
báo: 208, 209, 233 cho HS quan sát và trả lời
câu hỏi
- Nhân xét và chốt ý: nhóm biển báo này
thuộc nhóm biển báo nguy hiểm: (biển báo số
208: báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên;
- Nghe
- Nghe
- QS
- TL
- TL
- QS - TL
- Nghe
Giáo án biển báo hiệu giao thông đường bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án biển báo hiệu giao thông đường bộ - Người đăng: hanh toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Giáo án biển báo hiệu giao thông đường bộ 9 10 952