Ktl-icon-tai-lieu

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8

Được đăng lên bởi nguyengan1412
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Gi¸o ¸n: BDHSG Sinh 8

Ngµy so¹n: /
TiÕt 1, 2, 3.

/

Chuyªn ®Ò 1:

Ngµy d¹y:

/

/

Kh¸i qu¸t vÒ c¬ thÓ ngêi

A. Môc tiªu:
- HS n¾m ®îc cÊu t¹o c¬ thÓ ngêi, cÊu t¹o vµ chøc n¨ng quan trong cña tÕ bµo, m«.
- Chøng minh ®îc tÕ bµo võa lµ ®¬n vÞ cÊu t¹o c¬ thÓ võa lµ ®¬n vÞ chøc n¨ng.
- N¾m ®îc cÊu t¹o cña n¬ ron, kh¸i niÖm cung ph¶n x¹, vßng ph¶n x¹.
- BiÕt vËn dông lµm c©u hái, bµi tËp liªn quan ®Õn bµi häc.
B. ChuÈn bÞ.
- Häc tèt Sinh häc 8, KiÕn thøc & «n tËp Sinh häc 8, KiÕn thøc c¬ b¶n Sinh häc 8, SGK
Sinh 8,
C. Bµi míi. Gv cïng HS gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nªu ra.
I. KiÕn thøc c¬ b¶n.
I.1: Kh¸i qu¸t vÒ c¬ thÓ ngêi:
- CÊu t¹o c¬ thÓ ngêi
I.1:1. CÊu t¹o c¬ thÓ ngêi. ®îc bao bäc bìi líp da
a - Gåm 3 phÇn:
+ §Çu
+ Th©n gåm 2 khoang: .Khoang ngùc: tim, phæi
. Khoang bông: d¹ dµy, ruét, gan, tuþ, thËn, bãng ®¸i, c¬ quan sinh dôc.
+ Tø chi.
b - C¸c hÖ c¬ quan: B¶ng: Thµnh phÇn, chøc n¨ng cña c¸c hÖ c¬ quan.
HÖ c¬
C¸c c¬ quan trong tõng
Chøc n¨ng tõng hÖ c¬ quan
quan
hÖ c¬ quan
VËn ®éng C¬, x¬ng
VËn ®éng vµ di chuyÓn
Tiªu ho¸
èng tiªu ho¸ vµ tuyÕn tiªu TiÕp nhËn vµ biÕn ®æi thøc ¨n thµnh chÊt
ho¸
dinh dìng cung cÊp cho c¬ thÓ
VËn chuyÓn T§C dinh dìng tíi c¸c tÕ bµo,
TuÇn hoµn Tim , hÖ m¹ch
mang chÊt th¶i, CO2 tõ tÕ bµo ®Õn c¬ quan
bµi tiÕt.
H« hÊp
§êng dÉn khÝ. Phæi
Thùc hiÖn T§K CO2, O2 gi÷a c¬ thÓ vµ m«i
trêng
Bµi tiÕt
ThËn, èng dÉn níc tiÓu, Läc tõ m¸u c¸c chÊt th¶i ®Ó th¶i ra ngoµi
bãng ®¸i
ThÇn kinh N·o, tuû, d©y thÇn kinh, §iÒu hoµ, ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña c¬ thÓ
h¹ch thÇn kinh
I.1: 2. CÊu t¹o tÕ bµo
- TÕ bµo lµ ®¬n vÞ cÊu t¹o cóng lµ ®¬n vÞ chøc n¨ng cña c¬ thÓ.
- TÕ bµo gåm 3 phÇn:
+ Mµng sinh chÊt
+ ChÊt tÕ bµo: líi néi chÊt, bé m¸y g«ngi, Rib«x«m, ti thÓ, trung thÓ.
+ Nh©n: NST con, nh©n con.
I.1:3. Thµnh phÇn hãa häc cña tÕ bµo Gåm:
a: ChÊt h÷u c¬
+ Pr«tein: C, O, N, P, S.
+ Gluxit: C,H,O.
+ Lipit: C, H, O.
+ Axit nucleic: ADN, ARN.
b : ChÊt v« c¬
+ Muèi kho¸ng: Ca, K, Na, Fe, Cu...
I.1:4 . Ho¹t ®éng sèng cña tÕ bµo.
Gåm: T§C, sinh trëng, sinh s¶n, ph©n chia, c¶m øng...
- TÕ bµo lµ ®¬n vÞ chøc n¨ng cña c¬ thÓ v×:
1

GV: Ch©u ThÞ Thanh LiÔu
êng THCS Xu©n Thuû

Tr -

Gi¸o ¸n: BDHSG Sinh 8

+ TB thùc hiÖn T§C víi m«i trêng trong c¬ thÓ: lµ c¬ së ®Ó c¬ thÓ thùc hiÖn T§C víi
m«i trêng ngoµi.
+ Sù sinh trëng, sinh s¶n, c¶m øng cña tÕ bµo lµ c¬ së cho sù sinh trëng sinh s¶n, c¶m
øng cña c¬ thÓ.
I.1:5. Kh¸i niªm vÒ m«.
- M« lµ tËp hîp c¸c tÕ bµo chuyªn ho¸, cã cÊu tróc gièng nhau, cïng thùc hiÖn mét
chøc n¨ng nhÊt ®Þnh. M« gåm: TÕ bµo vµ phi bµo
- C¸c lo¹i m...
Gi¸o ¸n: BDHSG Sinh 8
Ngµy so¹n: / / Ngµy d¹y: / /
TiÕt 1, 2, 3.
Chuyªn ®Ò 1: Kh¸i qu¸t vÒ c¬ thÓ ngêi
A. Môc tiªu:
- HS n¾m ®îc cÊu t¹o c¬ thÓ ngêi, cÊu t¹o vµ chøc n¨ng quan trong cña tÕ bµo, m«.
- Chøng minh ®îc tÕ bµo võa lµ ®¬n vÞ cÊu t¹o c¬ thÓ võa lµ ®¬n vÞ chøc n¨ng.
- N¾m ®îc cÊu t¹o cña n¬ ron, kh¸i niÖm cung ph¶n x¹, vßng ph¶n x¹.
- BiÕt vËn dông lµm c©u hái, bµi tËp liªn quan ®Õn bµi häc.
B. ChuÈn bÞ.
- Häc tèt Sinh häc 8, KiÕn thøc & «n tËp Sinh häc 8, KiÕn thøc c¬ b¶n Sinh häc 8, SGK
Sinh 8,
C. Bµi míi. Gv cïng HS gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nªu ra.
I. KiÕn thøc c¬ b¶n.
I.1: Kh¸i qu¸t vÒ c¬ thÓ ng êi:
- CÊu t¹o c¬ thÓ ngêi
I.1:1. CÊu t¹o c¬ thÓ ng êi. ®îc bao bäc bìi líp da
a - Gåm 3 phÇn:
+ §Çu
+ Th©n gåm 2 khoang: .Khoang ngùc: tim, phæi
. Khoang bông: d¹ dµy, ruét, gan, tuþ, thËn, bãng ®¸i, c¬ quan sinh dôc.
+ Tø chi.
b - C¸c hÖ c¬ quan: B¶ng: Thµnh phÇn, chøc n¨ng cña c¸c hÖ c¬ quan.
HÖ c¬
quan
C¸c c¬ quan trong tõng
hÖ c¬ quan
Chøc n¨ng tõng hÖ c¬ quan
VËn ®éng C¬, x¬ng VËn ®éng vµ di chuyÓn
Tiªu ho¸ èng tiªu ho¸ tuyÕn tiªu
ho¸
Tp nhËn biÕn ®æi thøc ¨n thµnh chÊt
dinh dìng cung cÊp cho c¬ thÓ
TuÇn hoµn
Tim , hÖ m¹ch
VËn chuyÓn T§C dinh dìng tíi c¸c bµo,
mang chÊt th¶i, CO
2
bµo ®Õn quan
bµi tiÕt.
H« hÊp §êng dÉn khÝ. Phæi Thùc hiÖn T§K CO
2
, O
2
gi÷a c¬ thÓ vµ m«i
trêng
Bµi tiÕt ThËn, èng dÉn níc tiÓu,
bãng ®¸i
Läc tõ m¸u c¸c chÊt th¶i ®Ó th¶i ra ngoµi
ThÇn kinh N·o, tuû, d©y thÇn kinh,
h¹ch thÇn kinh
§iÒu hoµ, ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña c¬ thÓ
I.1: 2. CÊu t¹o tÕ bµo
- TÕ bµo lµ ®¬n vÞ cÊu t¹o cóng lµ ®¬n vÞ chøc n¨ng cña c¬ thÓ.
- TÕ bµo gåm 3 phÇn:
+ Mµng sinh chÊt
+ ChÊt tÕ bµo: líi néi chÊt, bé m¸y g«ngi, Rib«x«m, ti thÓ, trung thÓ.
+ Nh©n: NST con, nh©n con.
I.1:3. Thµnh phÇn hãa häc cña tÕ bµo Gåm:
a: ChÊt h÷u c¬
+ Pr«tein: C, O, N, P, S. + Gluxit: C,H,O.
+ Lipit: C, H, O. + Axit nucleic: ADN, ARN.
b : ChÊt v« c¬
+ Muèi kho¸ng: Ca, K, Na, Fe, Cu...
I.1:4 . Ho¹t ®éng sèng cña tÕ bµo.
Gåm: T§C, sinh trëng, sinh s¶n, ph©n chia, c¶m øng...
- TÕ bµo lµ ®¬n vÞ chøc n¨ng cña c¬ thÓ v×:
GV: Ch©u ThÞ Thanh LiÔu Tr -
êng THCS Xu©n Thuû
1
giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 - Người đăng: nguyengan1412
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 9 10 670