Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án chủ đề chú bướm xinh

Được đăng lên bởi susanlinhli
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 739 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ: CHÚ BƯỚM XINH
Thêi gian thùc hiÖn: 1 tuÇn.
Tõ ngµy : 06/ 4/ 2015 -> 10/ 4/2015
I. Môc ®Ých- yªu cÇu:
1. KiÕn thøc:
- TrÎ biÕt cÊu t¹o, ®Æc ®iÓm cña con bím.
- BiÕt qu¸ tr×nh sinh trëng, ph¸t triÓn cña bím.
- BiÕt lîi Ých cña bím đối với thiên nhiên, cây cối.
- BiÕt m«i trêng sèng cña bím.
- BiÕt vai trß cña bím víi ®êi sèng con ngêi.
- Thuéc bµi th¬, bµi h¸t, c©u chuyÖn vÒ con bím.( chỉ số 100)
- BiÕt ghÐp tõ tªn c¸c loµi bím
- NhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng,chơi trò chơi với c¸c ch÷ c¸i ®· häc ( chỉ số 91)
- BiÕt phân chia thµnh th¹o trong ph¹m vi 9( chỉ số 105)
2. Kü n¨ng:
- TrÎ biÕt c¸ch gÊp giÊy lµm bím.( chỉ số102 )
- BiÕt c¸ch t« mµu níc cho nh÷ng chó bím
- T¹o h×nh con bím b»ng c¸c vËn ®éng cña c¬ thÓ.
- CÊt dän ®å dïng ®å ch¬i gän gµng sau khi ch¬i.
- Có kĩ năng phân loại các loài bướm theo đặc điểm màu sắc, hình dáng...
3. Th¸i ®é:
- TrÎ yªu quý nh÷ng chó bím.
- B¶o vÖ, kh«ng b¾t bím. .( chỉ số 57)
- Trẻ vui tươi phấn khởi khi tham gia các hoạt động.( chỉ số 33 )
II. m¹ng néi dung - ho¹t ®éng :
1
* §Æc ®iÓm, h×nh d¸ng :
-Trß chuyÖn , xem tranh ¶nh vÒ
c¸c lo¹i bím nhËn xÐt vÒ ®Æc
®iÓm , mµu s¾c, h×nh d¸ng...
- GÊp, t« mµu níc vÒ con bím.
- H¸t , kÓ chuyÖn , ®äc th¬ vÒ con
bím
-LËp b¶ng vÒ ®Æc ®iÓm cña con b-
ím( C¸nh, r©u, mµu s¾c, m¾t...)
Giáo án chủ đề chú bướm xinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án chủ đề chú bướm xinh - Người đăng: susanlinhli
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Giáo án chủ đề chú bướm xinh 9 10 956