Ktl-icon-tai-lieu

giáo án chủ đề gia đình mẫu giáo 5 tuổi

Được đăng lên bởi minhhopmnts
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH
(Bắt đầu từ ngày 24/10/2011 kết thúc ngày 18/11/2011)

A.Môc tiªu
1.Ph¸t triÓn thÓ chÊt
*Dinh dìng, vệ sinh.
-BiÕt gi÷ g×n søc khoÎ cho b¶n th©n vµ ngêi th©n trong gia ®×nh, cã thãi quen vµ thùc
hiÖn c¸c thao t¸c r÷a tay b»ng xµ phßng, ®¸nh r¨ng röûa mÆt.
-BiÕt trang phôc phï hîp víi thêi tiÕt, biÕt tù thay quÇn ¸o khi bÞ ít, bÈn vµ ®Ó ®óng
vµo n¬i quy ®Þnh.
-BiÕt nãi víi ngêi lín khi mÖt, ®au...
*Ph¸t triÓn vËn ®éng.
-Ph¸t triÓn c¸c c¬ nh: tay, ch©n, c¬ bông th«ng qua c¸c bµi tËp vËn ®éng (§i trªn ghÕ
thÓ dôc ®Çu ®éi tói c¸t. BËt xa 45 cm, NÐm xa b»ng mét tay. Bß dÝch d¾c b»ng bµn tay
c¼ng ch©n. §i bíc dån trªn ghÕ thÓ dôc.
- RÌn sù khÐo lÐo cña ®«i bµn tay, bµn ch©n. Tù rãt níc kh«ng bÞ ®æ ra ngoµi.
2. Ph¸t triÓn nhËn thøc.
-Ph©n biÖt lîi Ých cña 4 nhãm thùc phÈm, biÕt lùa chän c¸c thùc phÈm theo sì thÝch cña
gia ®×nh, kÓ tªn mét sè mãn ¨n ë nhµ vµ c¸ch chÕ biÕn ®¬n gi¶n.
TrÎ biÕt tªn, mét sè ®Æc ®iÓm së thÝch cña ngêi th©n trong gia ®×nh.
-BiÕt ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i cña gia ®×nh.
-BiÕt tõng c«ng viÖc cña mçi thµnh viªn trong gia ®×nh vµ nghÒ nghiÖp cña bè mÑ.
-Ph¸t hiÖn sù thay ®æi cña m«i trêng xung quanh nhµ cña trÎ. Ph©n biÖt ®îc mét sè ®å
dïng theo 2,3 dÊu hiÖu.BiÕt so s¸nh c¸c ®å dïng, vËn dông trong gia ®×nh vµ s÷ dông
c¸c tõ to nhÊt- to h¬n, thÊp h¬n- hÊp nhÊt...
-BiÕt nhËn biÕt, thªm bít , t¹o nhãm c¸c ®èi tîng trong ph¹m vi 6. NhËn biÕt , ph©n biÖt
khèi vu«ng, khèi ch÷ nhËt qua c¸c ®Æc ®iÓm bªn ngoµi.
3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷.
-Ph¸t ©m ®óng chÝnh x¸c c¸c ch÷ c¸i E, £, . BiÕt dïng ng«n ng÷ ®Ó giíi thiÖu vÒ b¶n
th©n, gia ®×nh víi mäi ngêi
-BiÕt bµy tá t×nh c¶m, nhu cÇu, mong muèn , suy nghÜ cña m×nh b»ng lêi nãi. BiÕt l¾ng
nghe, ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái
-KÓ l¹i mét sè sù kiÖn cña gia ®×nh theo tr×nh tù l«gic. Cã thÓ miªu t¶ mét sè ®å dïng
vÒ gia ®×nh
-BiÕt sö dônglêi nãi, cã kÜ n¨ng giao tiÕp, chµo hái lÔ phÐp lÞch sù.
§äc thuéc, diÔn c¶m c¸c bµi th¬ : Lµm anh, nhí tr×nh tù vµ c¸c nh©n vËt tong truyÖn :
Hai anh em, ba c« g¸i.
4. Ph¸t triÓn t×nh c¶m vµ kü n¨ng x· héi.
- NhËn biªt c¶m xóc cña ngêi th©n trong gia ®×nh vµ biÕt thÓ hiÖn c¶m xóc phï hîp.
-Thùc hiÖn mét sè quy t¾c trong gia ®×nh : C¶m ¬n, xin lçi, xin phÐp, cÊt ®å dïng ®å
ch¬i ®óng chæ, bá r¸c ®óng n¬i quy ®Þnh, kh«ng kh¹c nhæ bõa b·i..
- BiÕt c¸ch c x÷ víi c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh : lÔ phÐp, t«n träng, quan t©m, gióp
®ì, chia sÏ khi cÇn thiÕt.
-Cã ý thøc vÒ nh÷ng ®iÒu nªn lµm : kho¸ níc khi r÷a tay xong, t¾t ®iÖn khi ra khái
phßng, c©t ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh. M¹nh...
CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH
(Bắt đầu từ ngày 24/10/2011 kết thúc ngày 18/11/2011)
A.Môc tiªu
1.Ph¸t triÓn thÓ chÊt
*Dinh dìng, vệ sinh.
-BiÕt gi÷ g×n søc khoÎ cho b¶n th©n vµ ngêi th©n trong gia ®×nh, cã thãi quen vµ thùc
hiÖn c¸c thao t¸c r÷a tay b»ng xµ phßng, ®¸nh r¨ng röûa mÆt.
-BiÕt trang phôc phï hîp víi thêi tiÕt, biÕt tù thay quÇn ¸o khi bÞ ít, bÈn vµ ®Ó ®óng
vµo n¬i quy ®Þnh.
-BiÕt nãi víi ngêi lín khi mÖt, ®au...
*Ph¸t triÓn vËn ®éng.
-Ph¸t triÓn c¸c c¬ nh: tay, ch©n, c¬ bông th«ng qua c¸c bµi tËp vËn ®éng (§i trªn ghÕ
thÓ dôc ®Çu ®éi tói c¸t. BËt xa 45 cm, NÐm xa b»ng mét tay. Bß dÝch d¾c b»ng bµn tay
c¼ng ch©n. §i bíc dån trªn ghÕ thÓ dôc.
- RÌn sù khÐo lÐo cña ®«i bµn tay, bµn ch©n. Tù rãt níc kh«ng bÞ ®æ ra ngoµi.
2. Ph¸t triÓn nhËn thøc.
-Ph©n biÖt lîi Ých cña 4 nhãm thùc phÈm, biÕt lùa chän c¸c thùc phÈm theo sì thÝch cña
gia ®×nh, kÓ tªn mét sè mãn ¨n ë nhµ vµ c¸ch chÕ biÕn ®¬n gi¶n.
TrÎ biÕt tªn, mét sè ®Æc ®iÓm së thÝch cña ngêi th©n trong gia ®×nh.
-BiÕt ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i cña gia ®×nh.
-BiÕt tõng c«ng viÖc cña mçi thµnh viªn trong gia ®×nh vµ nghÒ nghiÖp cña bè mÑ.
-Ph¸t hiÖn sù thay ®æi cña m«i trêng xung quanh nhµ cña trÎ. Ph©n biÖt ®îc mét sè ®å
dïng theo 2,3 dÊu hiÖu.BiÕt so s¸nh c¸c ®å dïng, vËn dông trong gia ®×nh vµ s÷ dông
c¸c tõ to nhÊt- to h¬n, thÊp h¬n- hÊp nhÊt...
-BiÕt nhËn biÕt, thªm bít , t¹o nhãm c¸c ®èi tîng trong ph¹m vi 6. NhËn biÕt , ph©n biÖt
khèi vu«ng, khèi ch÷ nhËt qua c¸c ®Æc ®iÓm bªn ngoµi.
3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷.
-Ph¸t ©m ®óng chÝnh x¸c c¸c ch÷ c¸i E, £, . BiÕt dïng ng«n ng÷ ®Ó giíi thiÖu vÒ b¶n
th©n, gia ®×nh víi mäi ngêi
-BiÕt bµy tá t×nh c¶m, nhu cÇu, mong muèn , suy nghÜ cña m×nh b»ng lêi nãi. BiÕt l¾ng
nghe, ®Æt vµ tr¶ lêi c©u hái
-KÓ l¹i mét sè sù kiÖn cña gia ®×nh theo tr×nh tù l«gic. Cã thÓ miªu t¶ mét sè ®å dïng
vÒ gia ®×nh
-BiÕt sö dônglêi nãi, cã kÜ n¨ng giao tiÕp, chµo hái lÔ phÐp lÞch sù.
§äc thuéc, diÔn c¶m c¸c bµi th¬ : Lµm anh, nhí tr×nh tù vµ c¸c nh©n vËt tong truyÖn :
Hai anh em, ba c« g¸i.
4. Ph¸t triÓn t×nh c¶m vµ kü n¨ng x· héi.
- NhËn biªt c¶m xóc cña ngêi th©n trong gia ®×nh vµ biÕt thÓ hiÖn c¶m xóc phï hîp.
-Thùc hiÖn mét sè quy t¾c trong gia ®×nh : C¶m ¬n, xin lçi, xin phÐp, cÊt ®å dïng ®å
ch¬i ®óng chæ, bá r¸c ®óng n¬i quy ®Þnh, kh«ng kh¹c nhæ bõa b·i..
- BiÕt c¸ch c x÷ víi c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh : lÔ phÐp, t«n träng, quan t©m, gióp
®ì, chia sÏ khi cÇn thiÕt.
-Cã ý thøc vÒ nh÷ng ®iÒu nªn lµm : kho¸ níc khi r÷a tay xong, t¾t ®iÖn khi ra khái
phßng, c©t ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh. M¹nh d¹n tù tin trong sinh ho¹t hµng ngµy.
-Yªu thÝch vui síng khi ®îc c«, mÑ kÓ vÒ ngµy thµnh lËp héi liªn hiÖp phô n÷ ViÖt
Nam.
5. Ph¸t triÓn thÈm mü.
- Phèi hîp c¸c ®êng nÐt ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm tÆng b¹n, tÆng c«. ThÓ hiÖn ý tëng cña
m×nh vÒ gia ®×nh qua ho¹t ®éng t¹o h×nh , ©m nh¹c, v¨n häc... NhËn ra c¸i ®Ñp cña
nhµ cöa qua viÖc s¾p xÕp ®å dïng, ®å ch¬i gän gµng ng¨n n¾p.
-BiÕt thÓ hiÖn c¶m xóc phï hîp víi t¸c phÈm liªn quan ®Õn chñ ®Ò gia ®×nh. BiÕt thÓ
hiÖn c¶m xóc phï hîp khi móa h¸t, vËn ®éng theo nh¹c.
B.ChuÈn bÞ
giáo án chủ đề gia đình mẫu giáo 5 tuổi - Trang 2
giáo án chủ đề gia đình mẫu giáo 5 tuổi - Người đăng: minhhopmnts
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
giáo án chủ đề gia đình mẫu giáo 5 tuổi 9 10 750