Ktl-icon-tai-lieu

giáo án chủ đề nghề nghiệp

Được đăng lên bởi tamchuot
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 3608 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG
TRƯỜNG MẪU GIÁO GIA THUẬN

GIÁO ÁN
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ

CHỦ ĐỀ:

Thời gian thực hiện: 3 tuần
(Từ ngày 9 - 12 đến 03 – 01- 2013)
GIÁO VIÊN: VÕ THỊ BÍCH VÂN
LỚP CHỒI 3
NĂM HỌC 2013 - 2014

LV Phát
triển

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ : NGHỀ NGHIỆP
(Thực hiện từ ngày 9/12 đến 03 /01 /2013)
Mục tiêu
Nội dung giáo dục
Hoạt động giáo dục

-Thực hiện được
Phát
các vận động cơ
triển
bản một cách vững
thể chất vàng, đúng tư thế
giữ thăng bắng cơ
thể.
-Kiểm soát được
vận động, biết định
hướng trong không
gian.
- Phối hợp tay mắt
nhanh nhẹn khéo
léo
- Có một số thói
quen kĩ năng tốt
trong việc giữ gìn
sức khỏe.
- Trẻ biết số món
Ăn và ích lợi của
việc ăn uống đủ
chất .
Phát
triển
nhận
thức
- Trẻ khám phá xã
hội.

- Bò dích dắc qua 5
điểm.

- Bò dích dắc qua 5 điểm
+ TC: Thi xem ai nhanh.
+ TC: Bóng tròn to

- Bật qua vật cản cao
10-15 cm.

- Bật qua vật cản cao 10-15 cm.
+ TC: chim sẻ và ô tô

- Tung bắt bóng với
người đối diện.

- Tung bắt bóng với người
đối diện.
+ TC: chuyền bóng.

- Tập thể dục thường
xuyên.

- tập thể dục thường xuyên để
có sức khỏe tốt.

- Các bữa ăn hằng
ngày và ích lợi của ăn
uống đủ chất, đủ
lượng.
- Biết được đặc điểm
Dụng cụ các nghề phổ
biến trong xã hội
(nghề y,nghề dạy học,
công an).
- Trẻ tìm hiểu về các
công cụ , sản phẩm
nghề sản xuất trong xã
hội.

- Dạy trẻ hằng ngày ăn uống đủ
chất và ăn những thực phẩm có
lợi cho sức khỏe.

-Trẻ tìm hiểu về công
cụ, sản phẩm,truyền
thống ở địa phương
( nghề nông).

- Xem tranh và trò chuyện về
các nghề (nghề y,nghề dạy
học, công an).
+ Trò chơi “ nối đúng tranh”
+ Trò chơi: “ ai tô màu khéo”
- Trẻ tìm hiểu về nghề sản
xuất (thợ dệt, thợ mộc..)
+Biết được dụng cụ của nghề
Sản xuất.
+ Trò chơi “ ai thông minh
hơn”
+ Trò chơi: “bé cùng tô màu”
-Xem tranh và Trò chuyện về
nghề nông.
+ Trò chơi “ ai nhanh hơn”
+ Trò chơi: “xem ai khéo”

B
su

-Khả năng cảm
-Nghe và +
hiểu
Cho
nội
trẻ nghe và trò chuyện
Phát
nhận vần điệu,nhịp điệu
dung
theo nội dung bài thơ “ làm
triển
của bài thơ phù hợp bài thơ“ làm Bác sĩ”
Bác sĩ”.
ngôn ngư với trẻ.
-Trẻ thể hiện được cử + Trẻ đọc thơ diễn cảm.
Nét mặt khi đọc thơ
+ TC: Ai khéo nhé
cho phù hợp
+ TC: Xem ai giỏi nhé
-Khả năng cảm
- Cho trẻ nghe và trò chuyện
nhận vần điệu, nhịp điệu
-Nghe và hiểu nội dung theo nội dung bài thơ “ cái bác xinh x
của bài thơ phù hợp bài thơ“cái bác xinh
+ Trẻ đọc thơ diễn cảm.
với trẻ.
xinh”
+ TC: Ai khéo tay hơn
- Trẻ thể hiện được cử
Nét mặt khi đọc thơ
-Có khả năng lắng cho...




CHỦ ĐỀ:
!"#$#%&'!()!#*&+,'-.&
/0&$12345678&9,:954695,;
<+=>?@A
BCD,
EF695,4695G
giáo án chủ đề nghề nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án chủ đề nghề nghiệp - Người đăng: tamchuot
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
giáo án chủ đề nghề nghiệp 9 10 968