Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án cờ vua tiểu học

Được đăng lên bởi Hương Nguyễn
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2991 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Tuần
: 01
Tiết PPCT : 01

Ngày soạn:
Ngày dạy:

Bài 1: Bàn cờ và quân cờ. Ván cờ. Mục đích của ván cờ.
I. Mục tiêu: Học sinh nhận biết được bàn cờ, các quân cờ.
II. Chuẩn bị của GV: Bàn cờ, quân cờ và sách
III. Hoạt động dạy và học chủ yếu:
- Ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra bài cũ
Hoạt động của giáo viên:
- GV giới thiệu bài.
1. Bàn cờ:
- GV giới thiệu bàn cờ Vua.

Hoạt động của
học sinh:
- Hs nghe và
nhận biết về bàn
cờ.

2. Kí hiệu các quân cờ:
- Gv hướng dẫn HS cách nhận
biết các quân cờ và kí hiệu các
quân cờ.

- Hs nghe và ghi
nhớ các kí hiệu.

3. Cách đi các quân cờ:
- GV hướng dẫn hs cách đi của
các quân cờ.

- Hs nghe và
thực hành các
nước di chuyển
của các quân cờ
trên bàn cờ.

Nội dung:
1. Bàn cờ:
- Bàn cờ Vua hình vuông.
- Có 64 ô cờ ( 32 ô trắng và 32 ô đen )
- 8 cột dọc, 8 hàng ngang và đường chéo.

2. Kí hiệu các quân cờ:
- Vua : V
- Hậu : H
- Xe
:X
- Tượng: T
- Mã : M
- Tốt : _ _
3. Cách đi các quân cờ:
- Xe
: di chuyển theo hàng ngang và cột
dọc.
- Tượng: di chuyển theo hàng chéo.
- Hậu : di chuyển như Xe và Tượng.
- Vua : di chuyển như Hậu nhưng chỉ một ô.
- Mã : di chuyển theo 2×3 và không bị cản.

1

Tuần
: 01
Tiết PPCT : 02

Ngày soạn:
Ngày dạy:

Bài 1: Luyện tập
Bàn cờ, đọc tên các ô cờ. Hàng ngang, cột dọc, đường chéo, ô cờ
I. Mục tiêu: Học sinh đọc tên các ô cờ, nhận biết bàn cờ.
II. Chuẩn bị của GV: Bàn cờ, quân cờ và sách
III. Hoạt động dạy và học chủ yếu:
- Ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra bài cũ
Hoạt động của giáo viên:
- GV giới thiệu bài.
1. Đọc tên các ô cờ:
- GV hướng dẫn hs cách đọc
tên các ô cờ.

Hoạt động của
học sinh:

Nội dung:
1. Đọc tên các ô cờ:

- Hs nghe và nhận
biết cách đọc các
ô cờ.
- GV yêu cầu hs điền tên các - Hs thực hành
a/ Hình 9:
ô cờ biểu thị vị trí đúng của trong sách bài tập. - Vua trắng: f2
- Vua đen : g8
tất cả các quân Trắng và
- Hậu trắng: d7
- Tượng đen: h1
Đen trên bàn cờ.
- Xe trắng : c3
- Mã đen: h5
b/ Hình 10:
- Vua trắng : b7
- Vua đen: a3
- Hậu trắng : d4
- Xe đen : f5
- Tốt trắng : g6
- Tượng đen : c1
c/ Hình 11:
- Vua trắng : d8
- Vua đen : b6
- Mã trắng: f7
- Mã đen : e1
- Tốt trắng : f4
- Tốt đen: c5
d/ Hình 12:
- Vua trắng: b1
- Vua đen: g8
- Hậu trắng: d4
- Hậu đen: c7
- Tượng trắng: h8
- Tốt đen: g6
2. Hàng ngang, cột dọc,
đường chéo, ô cờ:
- GV yêu cầu hs đánh dấu
- Hs nghe và thực 5. Hình 13:
vào hàng dọc, hàng ngang
hành bài tập trong - Hai đường này cắt nhau tại ô cờ d5
và tìm ô cờ cắt nhau của 2
sách.
6. Hình 14:
đường này.
- Hai đường chéo này cắt nhau tại ô cờ f5
3. Điền chữ vào c...
Tuần : 01 Ngày soạn:
Tiết PPCT : 01 Ngày dạy:
Bài 1: Bàn cờ và quân cờ. Ván cờ. Mục đích của ván cờ.
I. Mục tiêu: Học sinh nhận biết được bàn cờ, các quân cờ.
II. Chuẩn bị của GV: Bàn cờ, quân cờ và sách
III. Hoạt động dạy và học chủ yếu:
- Ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra bài cũ
Hoạt động của giáo viên: Hoạt động của
học sinh:
Nội dung:
- GV giới thiệu bài.
1. Bàn cờ:
- GV giới thiệu bàn cờ Vua.
2. Kí hiệu các quân cờ:
- Gv hướng dẫn HS cách nhận
biết các quân cờ và kí hiệu các
quân cờ.
3. Cách đi các quân cờ:
- GV hướng dẫn hs cách đi của
các quân cờ.
- Hs nghe và
nhận biết về bàn
cờ.
- Hs nghe và ghi
nhớ các kí hiệu.
- Hs nghe và
thực hành các
nước di chuyển
của các quân cờ
trên bàn cờ.
1. Bàn cờ:
- Bàn cờ Vua hình vuông.
- Có 64 ô cờ ( 32 ô trắng và 32 ô đen )
- 8 cột dọc, 8 hàng ngang và đường chéo.
2. Kí hiệu các quân cờ:
- Vua : V
- Hậu : H
- Xe : X
- Tượng: T
- Mã : M
- Tốt : _ _
3. Cách đi các quân cờ:
- Xe : di chuyển theo hàng ngang và cột
dọc.
- Tượng: di chuyển theo hàng chéo.
- Hậu : di chuyển như Xe và Tượng.
- Vua : di chuyển như Hậu nhưng chỉ một ô.
- Mã : di chuyển theo 2×3 và không bị cản.
1
Giáo án cờ vua tiểu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án cờ vua tiểu học - Người đăng: Hương Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Giáo án cờ vua tiểu học 9 10 102