Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án công nghệ 11. bài 27

Được đăng lên bởi William Dennis
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 4953 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài số: 27
Trường: THPT…..
Năm học: 2010 - 2011
Môn học: Công Nghệ 11
Lớp: 11a1
Bài dạy: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng
............ Ngày dạy:
Số tiết: 1 tiết
1. Mục tiêu bài học:
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
- Về nhận thức:
+ Mô tả được cấu tạo của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động
cơ xăng (Hệ thống nhiên liệu).
+ Giải thích được nguyên lí làm việc của hệ thống nhiên liệu.
+ Phân biệt được hai loại hệ thống nhiên liệu.
+ Làm sáng tỏ được ưu - nhược điểm của hai loại hệ thống nhiên liệu.
- Về kỹ năng:
- Về thái độ:
Có ý thức tích cực phát biểu ý kiến trong giờ học.
2. Phương tiện, đồ dùng dạy học:
Sách giáo khoa, bảng phấn, bản vẽ khổ lớn về cấu tạo bộ chế hòa khí đơn giản và
sơ đồ khối của hai loại hệ thống nhiên liệu.
3. Phương pháp dạy học:
Thuyết trình, Đàm thoại
4. Tiến trình bài dạy:
4.1 Tổ chức lớp: ( 2 phút)
Kiểm tra sĩ số, tác phong nề nếp của học sinh.
Thông báo với lớp tiết hôm sau lớp chúng ta sẽ làm bài kiểm tra 15 phút.
4.2 Kiểm tra bài cũ: (5 Phút)
Hình thức: kiểm tra miệng, câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Hãy trình bày nhiệm vụ và phân loại của hệ thống làm mát?
Hãy trình bày cấu tạo của hệ thống làm mát bằng nước?
Hãy trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng nước?
Hãy trình bày cấu tạo của hệ thống làm mát bằng không khí?
Hãy trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng không khí?
Hãy cho biết hệ thống làm mát bằng nước được chia ra làm mấy loại? Tên các
loại?
Hãy cho biết nhiệm vụ của van hằng nhiệt?
Hãy cho biết nhiệm vụ của cánh tản nhiệt?
4.3 Trình bày bài mới:
4.3.1 Mở đầu: (3 phút)
Ở tiết trước chúng ta đã đi tìm hiểu về nhiệm vụ và cấu tạo của hệ thống làm mát,
cũng như đã tìm hiểu rõ về cấu tạo và nguyên lí làm việc của hai loại hệ thống làm mát
đó là hệ thống làm mát bằng nước và hệ thống làm mát bằng không khí. Thì hôm nay
chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp một hệ thống nữa của động cơ. Mà để động cơ hoạt động
được thì trên động cơ đó phải có một hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí. Để hiểu
rõ hơn về nhiệm vụ và cấu tạo của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động

cơ xăng thì chúng ta sẽ vào bài học hôm nay. Bài học có tên là Hệ thống cung cấp nhiên
liệu và không khí trong động cơ xăng.
4.3.2 Giảng bài mới: (30 phút)
Thời
Nội dung
Hoạt động của
gian
Giáo viên
Học sinh
Hoạt động 1: Tìm hiểu nhiệm vụ và phân loại của hệ thống nhiên liệu
5
I.Nhiệm vụ và phân loại:
phút 1. Nhiệm vụ:
* Đặt câu hỏi:
* Trả lời các câu hỏi:
Cung cấp hòa khí...
Bài số: 27
Trường: THPT….. Năm học: 2010 - 2011
Môn học: Công Nghệ 11 Lớp: 11a1
Bài dạy: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng
............ Ngày dạy:
Số tiết: 1 tiết
1. Mục tiêu bài học:
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
- Về nhận thức:
+ Mô tả được cấu tạo của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động
cơ xăng (Hệ thống nhiên liệu).
+ Giải thích được nguyên lí làm việc của hệ thống nhiên liệu.
+ Phân biệt được hai loại hệ thống nhiên liệu.
+ Làm sáng tỏ được ưu - nhược điểm của hai loại hệ thống nhiên liệu.
- Về kỹ năng:
- Về thái độ:
Có ý thức tích cực phát biểu ý kiến trong giờ học.
2. Phương tiện, đồ dùng dạy học:
Sách giáo khoa, bảng phấn, bản vẽ khổ lớn về cấu tạo bộ chế hòa khí đơn giản và
sơ đồ khối của hai loại hệ thống nhiên liệu.
3. Phương pháp dạy học:
Thuyết trình, Đàm thoại
4. Tiến trình bài dạy:
4.1 Tổ chức lớp: ( 2 phút)
Kiểm tra sĩ số, tác phong nề nếp của học sinh.
Thông báo với lớp tiết hôm sau lớp chúng ta sẽ làm bài kiểm tra 15 phút.
4.2 Kiểm tra bài cũ: (5 Phút)
Hình thức: kiểm tra miệng, câu hỏi kiểm tra bài cũ:
Hãy trình bày nhiệm vụ và phân loại của hệ thống làm mát?
Hãy trình bày cấu tạo của hệ thống làm mát bằng nước?
Hãy trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng nước?
Hãy trình bày cấu tạo của hệ thống làm mát bằng không khí?
Hãy trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng không khí?
Hãy cho biết hệ thống làm mát bằng nước được chia ra làm mấy loại? Tên các
loại?
Hãy cho biết nhiệm vụ của van hằng nhiệt?
Hãy cho biết nhiệm vụ của cánh tản nhiệt?
4.3 Trình bày bài mới:
4.3.1 Mở đầu: (3 phút)
Ở tiết trước chúng ta đã đi tìm hiểu về nhiệm vụ và cấu tạo của hệ thống làm mát,
cũng như đã tìm hiểu rõ về cấu tạo và nguyên lí làm việc của hai loại hệ thống làm mát
đó là hệ thống làm mát bằng nước và hệ thống làm mát bằng không khí. Thì hôm nay
chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp một hệ thống nữa của động cơ. Mà để động cơ hoạt động
được thì trên động cơ đó phải có một hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí. Để hiểu
rõ hơn về nhiệm vụ và cấu tạo của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động
Giáo án công nghệ 11. bài 27 - Trang 2
Giáo án công nghệ 11. bài 27 - Người đăng: William Dennis
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giáo án công nghệ 11. bài 27 9 10 734