Ktl-icon-tai-lieu

giáo án công nghệ 6

Được đăng lên bởi hoangchau-gvthcs
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngày soạn: 14/8/2014
Ngày giảng: 6c /…./…/2014

Tiết 1
BÀI MỞ ĐẦU

I. Mục tiêu:
1.Kiến thức:Biết khái quát vai trò của gia đình và kinh tế gia đình; mục tiêu , nội dung
chương trình và sách giáo khoa Công nghệ 6, những yêu cầu đổi mới phương pháp học
tập.
2.Tư duy : suy nghĩ
3.Kĩ năng: Vận dụng được một số kiến thức đã học vào hoạt động hàng ngày ở gia đình
để nâng cao chất lượng cuộc sống.
4.Thái độ : Hứng thú học tập môn học.
II. Chuẩn bị :
GV: - Đọc kĩ SGV-SGK ,tài liệu tham khảo.
HS: Nghiên cứu sgk – Bảng nhóm, bút dạ.
III. Phương pháp : diễn giảng ,vấn đáp
IV . Tiến trình bài dạy :
1)Ổn định tổ chức:
2)Kiểm tra : đồ dùng học tập
3)Bài mới:
Giới thiệu bài (1')
Hoạt động 1: Vai trò của gia đình và kinh tế gia đình
Mục tiêu :
-Nêu được kinh té gia đình và vai trò của kinh tế gia đình
- Tìm tòi , thảo luận nhóm
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung
1)Vai trò của gia đình và
-Gọi HS đọc nội dung SGK về -1HS đọc nội dung SGK kinh tế gia đình
Vai trò của gia đình và kinh tế tr 3.
gia đình.
+ Tạo ra nguồn thu nhập
cho gia đình.
-GV yêu cầu HS nêu các công -HS làm việc theo nhóm,
việc phải làm trong gia đình ?
+ Sử dụng nguồn thu nhập
để chi tiêu cho các nhu cầu
- Yêu cầu các nhóm trình bày -HS nhận xét , bổ xung. của gia đình một cách hợp
kết quả thảo luận nhóm.
lí.
-GV: Chốt lại
Kinh tế gia đình là tạo ra
nguồn thu nhập và sử dụng
nguồn thu nhập hợp lí, hiệu
quả để đảm bảo cho cuộc sống

+ Làm các công việc nội
trợ trong gia đình.

gia đình ngày càng tốt đẹp.
Hoạt động 2: Mục tiêu của chương trình công nghệ 6- Phân môn kinh tế gia đình.
Mục tiêu :
- Nắm được chương trình của công nghệ 6 phân môn kinh tế gia đình
-Đọc và nghiên cứu thông tin để tìm ra kiến thức
GV tổ chức cho HS làm việc HS làm việc theo nhóm: 2)Mục tiêu của chương
theo nhóm: Tìm hiểu Mục tiêu Tìm hiểu Mục tiêu của trình công nghệ 6- Phân
của chương trình công nghệ 6- chương trình công nghệ môn kinh tế gia đình.
Phân môn kinh tế gia đình.
6- Phân môn kinh tế gia
đình.
a. Về kiến thức
- Biết được một số kiến
- Yêu cầu các nhóm trình bày - Các nhóm trình bày kết thức cơ bản, phổ thông
kết quả thảo luận nhóm.
quả thảo luận.
thuộc
một số lĩnh vực
liên quan đến đời sống của
GV chốt lại những kiến thức HS : Theo dõi lắng nghe. con người.
hs cần nắm được sau khi học
- Biết được quy trình công
xong chương trình KTGĐ.
nghệ tạo nên một số sản
phẩm đơn giản mà các em
a. Về kiến thức
thường phải tham gia ở gia
(sgk tr 4)
đình.
b. Về kĩ năng.
b. Về kĩ năng.
Vận dụng được một số
(sgk tr 4)
kiến th...




 !"#$!!%& !%&'()*+,-
./"& !012+3*4%5(67./778
97
:
 ;9-)%.<(,=>%?8 %,@!%&
%AB!CD.<,=
!"#$E>F897(18
%&'(
G;HI8:JG;HJGK+D2!(
EJ *>LM(+NF-
)* +"+-O+ C%7
,-.'/0
12#(3
145-6%P-Q897
1/57
G62NRST
890#$ ,6-:;6 6#.</= 6#.

-*%.<U!%&  !"#$!!%&
-&(#+D9M(
E%,$!4 E%,$!"# ,-
HG8EJ%8,-JGK V
;!"#$!!%&
!%&
HG;*4EJ*1
27D("!%&W
HX*4M("&N
D9M(
HG;0=D
K  ! %& D  "!
P  97 Y -)
P  97 <7 DZ+ 2
%A%(N,=
HEJ%8,-JGK
"[
HEJD( 2\M(+
HEJ9]U+N5]
1,6-:;6 6#.</
= 6#.
^"!P97
!%&
^JY-)P97
%A*4
$!!%&(,<7
DZ
^_(1 2,
"<"!%&
giáo án công nghệ 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án công nghệ 6 - Người đăng: hoangchau-gvthcs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
giáo án công nghệ 6 9 10 796