Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 CẢ NĂM

Được đăng lên bởi huyensim20991
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 541 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngµy so¹n 05/9/2007

TiÕt 1:

Ch¬ng I: B¶n vÏ c¸c khèi h×nh häc
Bµi 1:

Vai trß cña b¶n vÏ kü thuËt trong s¶n xuÊt
vµ ®êi sèng.

I. Môc tiªu:
- Häc sinh biÕt ®îc vai trß cña b¶n vÏ kü thuËt ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng.
- Cã nhËn thøc ®óng ®èi víi viÖc häc tËp m«n vÏ kü thuËt.
II. ChuÈn bÞ bµi gi¶ng:
- ChuÈn bÞ néi dung:
- ChuÈn bÞ §DDH:

Nghiªn cøu bµi 1 SGK
§äc tham kh¶o tµi liÖu.
C¸c tranh vÏ h×nh 1.1, 1.2, 1.3 SGK.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

Ho¹t ®éng cña häc sinh

* Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu b¶n vÏ kü thuËt ®èi víi s¶n xuÊt.
- KÕt hîp quan s¸t h×nh 1.1 SGK,
GV ®Æt c©u hái:
? Trong giao tiÕp hµng ngµy con
- HS tr¶ lêi: Trong giao tiÕp hµng
ngêi thêng dïng c¸c ph¬ng tiÖn g×?
ngµy ngêi ta thêng dïng c¸c ph¬ng tiÖn
nh: TiÕng nãi
Cö chØ
Ch÷ viÕt
H×nh vÏ …..
GV kÕt luËn:
®Ó truyÒn ®¹t th«ng tin cho nhau
H×nh vÏ lµ 1 ph¬ng tiÖn quan
träng dïng trong giao tiÕp.
- Qua c¸c tranh ¶nh vµ m« h×nh c¸c
s¶n phÈm c¬ khÝ, c«ng tr×nh kiÕn tróc =>
GV ®Æt c©u hái:
? C¸c SP vµ c«ng tr×nh ®ã muèn ®- HS tr¶ lêi: Ngêi thiÕt kÕ ph¶i thÓ
îc chÕ t¹o hoÆc thi c«ng ®óng nh ý hiÖn nã b»ng b»ng b¶n vÏ kü thuËt.
muèn cña ngêi thiÕt kÕ th× ngêi thiÕt kÕ
ph¶i thÓ hiÖn nã b»ng cµi g×?
? Ngêi c«ng nh©n khi chÕ t¹o c¸c
- HS tr¶ lêi: Ngêi c«ng nh©n khi
s¶n phÈm vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh th× chÕ t¹o c¸c SP th× ph¶i c¨n cø vµo b¶n vÏ
c¨n cø vµo c¸i g×?
kü thuËt mµ ngêi thiÕt kÕ ®· thÓ hiÖn nã
GV nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña trªn b¶n vÏ.
BVKT ®èi víi SX vµ kÕt luËn:
+ BVKT lµ ng«n ng÷ dïng chung
trong kü thuËt.
* Ho¹t ®éng 2:
T×m hiÓu b¶n vÏ kü thuËt ®èi víi ®êi sèng.

Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 8

- GV cho HS quan s¸t h×nh 1.3a,
1.3b SGK hoÆc tranh ¶nh c¸c ®å dïng
®iÖn… vµ ®Æt c©u hái:
? Muèn sö dông cã hiÖu qu¶ vµ an
- HS tr¶ lêi: Muèn sö dông cã hiÖu
toµn c¸c ®å dïng vµ c¸c thiÕt bÞ ®ã th× qu¶ vµ an toµn c¸c ®å dïng vµ thiÕt bÞ …
chóng ta cÇn ph¶i lµm g×?
chóng ta cÇn t×m hiÓu vµ biÕt ®îc c¸c
b¶n chØ dÉn b»ng lêi vµ b»ng h×nh vÏ.
- GV cã thÓ hái ®Ó nhÊn m¹nh thªm
tÇm quan träng cña BVKT ®èi víi ®êi
sèng:
? Em h·y cho biÕt ý nghÜa cña c¸c
- HS tr¶ lêi:
h×nh 1.3a, 1.3b
* Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu b¶n vÏ dïng chung c¸c lÜnh vùc kü thuËt.
- GV cho HS xem s¬ ®å h×nh 1.4
SGK vµ ®Æt c©u hái:
? C¸c lÜnh vùc kü thuËt ®ã cã cÇn
- HS: C¸c lÜnh vùc ®ã cÇn trang
trang thiÕt bÞ kh«ng? Cã cÇn x©y dùng
thiÕt bÞ vµ c¬ së h¹ tÇng.
c¬ së h¹ tÇng kh«ng?
HS nªu vÝ dô vÒ trang thiÕt bÞ vµ c¬
së h¹ tÇng trong c¸c lÜnh vùc kü thuËt
kh¸c nhau:
+ C¬ khÝ: M¸y c«ng cô, nhµ xëng
…
+ X©y dùng: M¸y XD, ph¬ng...
Ngµy so¹n 05/9/2007
Ch¬ng I: B¶n vÏ c¸c khèi h×nh häc
TiÕt 1: Bµi 1: Vai trß cña b¶n vÏ kü thuËt trong s¶n xuÊt
vµ ®êi sèng.
I. Môc tiªu:
- Häc sinh biÕt ®îc vai trß cña b¶n vÏ kü thuËt ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng.
- Cã nhËn thøc ®óng ®èi víi viÖc häc tËp m«n vÏ kü thuËt.
II. ChuÈn bÞ bµi gi¶ng:
- ChuÈn bÞ néi dung: Nghiªn cøu bµi 1 SGK
§äc tham kh¶o tµi liÖu.
- ChuÈn bÞ §DDH: C¸c tranh vÏ h×nh 1.1, 1.2, 1.3 SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
* Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu b¶n vÏ kü thuËt ®èi víi s¶n xuÊt.
- KÕt hîp quan s¸t h×nh 1.1 SGK,
GV ®Æt c©u hái:
? Trong giao tiÕp hµng ngµy con
ngêi thêng dïng c¸c ph¬ng tiÖn g×?
GV kÕt luËn:
H×nh 1 ph¬ng tiÖn quan
träng dïng trong giao tiÕp.
- Qua c¸c tranh ¶nh m« h×nh c¸c
s¶n phÈm c¬ khÝ, c«ng tr×nh kiÕn tróc =>
GV ®Æt c©u hái:
? C¸c SP c«ng tr×nh ®ã muèn ®-
îc chÕ t¹o hoÆc thi c«ng ®óng nh ý
muèn cña ngêi thiÕt kÕ th× ngêi thiÕt kÕ
ph¶i thÓ hiÖn nã b»ng cµi g×?
? Ngêi c«ng nh©n khi chÕ t¹o c¸c
s¶n phÈm x©y dùng c¸c c«ng tr×nh th×
c¨n cø vµo c¸i g×?
GV nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña
BVKT ®èi víi SX vµ kÕt luËn:
+ BVKT ng«n ng÷ dïng chung
trong kü thuËt.
- HS tr¶ lêi: Trong giao tiÕp hµng
ngµy ngêi ta thêng dïng c¸c ph¬ng tiÖn
nh: TiÕng nãi
Cö chØ
Ch÷ viÕt
H×nh vÏ …..
®Ó truyÒn ®¹t th«ng tin cho nhau
- HS tr¶ lêi: Ngêi thiÕt ph¶i thÓ
hiÖn nã b»ng b»ng b¶n vÏ kü thuËt.
- HS tr¶ lêi: Ngêi c«ng nh©n khi
chÕ t¹o c¸c SP th× ph¶i c¨n cø vµo b¶n vÏ
thuËt ngêi thiÕt ®· t hiÖn
trªn b¶n vÏ.
* Ho¹t ®éng 2:
T×m hiÓu b¶n vÏ kü thuËt ®èi víi ®êi sèng.
Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 8
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 CẢ NĂM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 CẢ NĂM - Người đăng: huyensim20991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 CẢ NĂM 9 10 800