Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 HỌC KÌ 2

Được đăng lên bởi huyensim20991
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Bạch Hạ
Giáo án Công Nghệ 8
Ngày soạn :
Tiết : 35
Chöông VII: ÑOÀ DUØNG ÑIEÄN GIA ÑÌNH
Baøi 36 : VẬT LIỆU KĨ THUẬT ĐIỆN
I.MUÏC TIEÂU
1- Kiến thức : -Bieát ñöôïc loaïi vaät lieäu naøo laø vaät lieäu daãn ñieän, vaät lieäu caùch ñieän,
vaät lieäu daãn töø .
2- Kĩ năng : -Hieåu ñöôïc ñaëc tính vaø coâng duïng cuûa moãi loaïi vaät lieäu kĩõ thuaät .
3- Thái độ : có thái độ học tập nghiêm túc , tìm hiểu về các vật liệu kĩ thuật điện
II.CHUAÅN BÒ
1.Giaùo vieân
-Tranh veõ caùc ñoà duøng ñieän gia ñình vaø caùc duïng cuï baûo veä an toaøn ñieän .
-Caùc vaät maãu veà daây ñieän, caùc thieát bò ñieän vaø ñoà duøng ñieän gia ñình .
2.Hoïc sinh
-Ñoïc tröôùc baøi 33.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU
1.OÅn ñònh lôùp:
2.Kieåm tra baøi cuõ : Kiểm tra 15’
3.Baøi môùi
Nội dung ghi bảng
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS

GV: Nguyễn Thị Huyền Sim

1

Năm học : 2015 -2016

Trường THCS Bạch Hạ

Giáo án Công Nghệ 8

*Hoaït ñoäng 1: Tìm hiểu
các vật liệu dẫn điện
-Ngöôøi ta phaân vaät lieäu kyõ -Vaät lieäu daãn ñieän, vaät lieäu
thuaät ra thaønh nhöõng loaïi caùch ñieän, vaät lieäu daãn töø.
vaät lieäu naøo?
GV cho hs q/s H36.1

I.Vaät lieäu daãn ñieän
-Vaät lieäu maø doøng ñieän
chaïy qua ñöôïc laø vaät lieäu
daãn ñieän .
-Ñaëc tính: daãn ñieän toát vì
coù ñieän trôû suaát nhoû
(khoaûng 10-6 ÷10-8 Ω m),
caøng nhoû daãn ñieän caøng
toát.
-Haõy cho bieát phaàn töû naøo -Hai loõi daây ñieän, hai loã laáy -Coâng duïng: duøng laøm
ñieän, hai choát phích caém vaät lieäu daãn ñieän
daãn ñieän?
-Ñaëc tính vaø coâng duïng cuûa ñieän .
vật liệu daãn ñieän laø gì?
-Trong thöïc teá loõi daây ñieän -HS q/s vaø traû lôøi
baèng ñoàng, nhoâm duøng ôû
ñaâu ?
-Coâng duïng daây ñieän trôû
trong moû haøn, baøn laø?
HS lắng nghe và ghi bài
GV keát luaän.
II.Vaät lieäu caùch ñieän
* Hoaït ñoäng 2 : Tìm hiểu
-Vaät lieäu khoâng cho doøng
các vật liệu cách điện
ñieän ñi qua goïi laø vaät
GV cho hs q/s H36.1
lieäu caùch ñieän .
-Caùc phaàn töû naøo laø caùch
-Ñaëc tính: caùch ñieän toát
ñieän?
-Thaân phích, voû daây ñieän.
coù ñieän trôû suaát lôùn 108 ÷
-Ñaëc tính vaø coâng duïng cuûa
1013 Ω m
vaät lieäu caùch ñieän laø gì ?
-Hs q/s vaø traû lôøi caâu hoûi.
-Coâng duïng: duøng ñeå cheá
-Caùc chaát caùch ñieän goàm
taïo caùc thieát bò, caùc boä
nhöõng loaïi naøo ?
phaän, phaàn töû caùch ñieän.
-Em haõy neâu teân moät vaøi
phaàn töû caùch ñieän trong ñoà
duøng ñieän gia ñình .
HS lắng nghe và ghi bài
GV keát luaän.
III.Vaät lieäu daãn töø
-Vaät lieäu maø ñöôøng söùc töø

* H...
Trường THCS Bạch Hạ Giáo án Công Nghệ 8
Ngày soạn :
Tiết : 35
Chöông VII: ÑOÀ DUØNG ÑIEÄN GIA ÑÌNH
Baøi 36 : VẬT LIỆU KĨ THUẬT ĐIỆN
I.MUÏC TIEÂU
1- Kiến thức : -Bieát ñöôïc loaïi vaät lieäu naøo laø vaät lieäu daãn ñieän, vaät lieäu caùch ñieän,
vaät lieäu daãn töø .
2- Kĩ năng : -Hieåu ñöôïc ñaëc tính vaø coâng duïng cuûa moãi loaïi vaät lieäu kĩõ thuaät .
3- Thái độ : có thái độ học tập nghiêm túc , tìm hiểu về các vật liệu kĩ thuật điện
II.CHUAÅN BÒ
1.Giaùo vieân
-Tranh veõ caùc ñoà duøng ñieän gia ñình vaø caùc duïng cuï baûo veä an toaøn ñieän .
-Caùc vaät maãu veà daây ñieän, caùc thieát bò ñieän vaø ñoà duøng ñieän gia ñình .
2.Hoïc sinh
-Ñoïc tröôùc baøi 33.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC CHUÛ YEÁU
1.OÅn ñònh lôùp:
2.Kieåm tra baøi cuõ : Kiểm tra 15’
3.Baøi môùi
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS
Nội dung ghi bảng
GV: Nguyễn Thị Huyền Sim 1 Năm học : 2015 -2016
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 HỌC KÌ 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 HỌC KÌ 2 - Người đăng: huyensim20991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 HỌC KÌ 2 9 10 167