Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án công nghệ lớp 6

Được đăng lên bởi hahungbao
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Long Lộc

Giáo án công nghệ 6
Ngày soạn: 22 / 08 / 2015
Ngày dạy:6A: 24/08/2015

Tuần: 1
Tiết : 1

BÀI MỞ ĐẦU
1- MỤC TIÊU:
1.1.Kiến thức:
- Kiến thức:Sau khi học song học sinh nắm được khái quát vai trò của gia đình và kinh tế
gia đình.
1.2.Kỹ năng:- Mục tiêu chương trình và SGK công nghệ 6, những yêu cầu đổi mới
phương pháp học tập.
1.3. Thái độ:- Học sinh hứng thú học tập môn học.
2 – NỘI DUNG HỌC TẬP: - Vai trò của gia đình
- Mục tiêu của chương trình công nghệ 6
3 – CHUẨN BỊ
3.1. GV:-Nghiên cứu SGK sưu tầm tài liệu về kinh tế gia đình và kiến thức gia đình.
3.2. HS :Nghiên cứu sách giáo khoa, chuẩn bị tranh ảnh liên quan đến kinh tế gia đình.
4 – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:
4.2. Kiểm tra bài cũ:
4.3.Tiến trình bài học
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng
GV: Giới thiệu bài học
- Gia đình là nền tảng của xã hội mỗi người
được sinh ra và lớn lên được nuôi dưỡng và
Bài mở đầu
giáo dục…
HĐ1.Tìm hiểu vai trò của gia đình và
I. Vai trò của gia đình và kinh tế
KTGĐ.(15')
gia đình.
- Kiến thức:Sau khi học song học sinh nắm - Gia đình là tế bào của XH mỗi
được khái quát vai trò của gia đình và kinh người được nuôi dưỡng GD chuẩn bị
tế gia đình.
cho tương lai…
Kỹ năng:
- Mục tiêu chương trình và SGK công nghệ - Tạo ra nguồn thu nhập
6, những yêu cầu đổi mới phương pháp học - Sử dụng nguồn thu nhập làm công
tập
việc nội trợ gia đình.
GV: Vai trò của gia đình và trách nhiệm
của mỗi người trong gia đình?
HS: Gia đình là nền tảng của XH…
GV: Kết luận
Giáo viên: Nguyễn Thị Hà

1

Năm học : 2015- 2016

Trường THCS Long Lộc
GV: Những công việc phải làm trong gia
đình là gì?
HS: Trả lời
HĐ2. Tìm hiểu chương trình môn
CN6(20')
- Kiến thức:Sau khi học song học sinh nắm
được khái quát vai trò của gia đình và kinh
tế gia đình.
Kỹ năng:
- Mục tiêu chương trình và SGK công nghệ
6, những yêu cầu đổi mới phương pháp học
tập
GV: Nêu mục tiêu chương trình
GV: Nêu một số kiến thức liên quan đến
đời sống?
HS: Ăn, mặc, ở lựa chọn trang phục phù
hợp giữ gìn trang trí nhà ở, nấu ăn đảm bảo
dinh dưỡng hợp vệ sinh chi tiêu hợp lý.
GV: Diễn giải lấy VD
HĐ3. Tìm hiểu phương pháp học tập(5')
GV: Thuyết trình kết hợp với diễn giải lấy
VD
HS: Ghi vở

Giáo án công nghệ 6

II.Mục tiêu của chương trình CN6
– Phân môn KTGĐ.
1.Kiến thức:Biết đến một số lĩnh vực
liên quan đến đời sống con người,
một số quy trình CN.
2.Kỹ năng: Vận dụng kiến thức vào
cuộc sống, lựa chọn trang phục, giữ
gìn nhà ở sạch sẽ..
3. Thái độ: Say mê học tập vận dụng
kiến thức...
Trường THCS Long Lộc Giáo án công nghệ 6
Ngày soạn: 22 / 08 / 2015
Ngày dạy:6A: 24/08/2015
Tuần: 1
Tiết : 1
BÀI MỞ ĐẦU
1- MỤC TIÊU:
1.1.Kiến thức:
- Kiến thức:Sau khi học song học sinh nắm được khái quát vai trò của gia đình và kinh tế
gia đình.
1.2.Kỹ năng:- Mục tiêu chương trình và SGK công nghệ 6, những yêu cầu đổi mới
phương pháp học tập.
1.3. Thái độ:- Học sinh hứng thú học tập môn học.
2 – NỘI DUNG HỌC TẬP: - Vai trò của gia đình
- Mục tiêu của chương trình công nghệ 6
3 – CHUẨN BỊ
3.1. GV:-Nghiên cứu SGK sưu tầm tài liệu về kinh tế gia đình và kiến thức gia đình.
3.2. HS :Nghiên cứu sách giáo khoa, chuẩn bị tranh ảnh liên quan đến kinh tế gia đình.
4 – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:
4.2. Kiểm tra bài cũ :
4.3.Tiến trình bài họ c
Hoạt động của thầy và trò Nội dung ghi bảng
GV: Giới thiệu bài học
- Gia đình là nền tảng của xã hội mỗi người
được sinh ra và lớn lên được nuôi dưỡng và
giáo dục…
HĐ1.Tìm hiểu vai trò của gia đình và
KTGĐ.(15')
- Kiến thức:Sau khi học song học sinh nắm
được khái quát vai trò của gia đình và kinh
tế gia đình.
Kỹ năng:
- Mục tiêu chương trình và SGK công nghệ
6, những yêu cầu đổi mới phương pháp học
tập
GV: Vai trò của gia đình và trách nhiệm
của mỗi người trong gia đình?
HS: Gia đình là nền tảng của XH…
GV: Kết luận
Bài mở đầu
I. Vai trò của gia đình và kinh tế
gia đình.
- Gia đình là tế bào của XH mỗi
người được nuôi dưỡng GD chuẩn bị
cho tương lai…
- Tạo ra nguồn thu nhập
- Sử dụng nguồn thu nhập làm công
việc nội trợ gia đình.
Giáo viên: Nguyễn Thị Hà Năm học : 2015- 2016
1
Giáo án công nghệ lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án công nghệ lớp 6 - Người đăng: hahungbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Giáo án công nghệ lớp 6 9 10 914