Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ LỚP 8

Được đăng lên bởi toanc2vinhloict
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 3705 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Giáo án công nghệ 8

Trường THCS Vĩnh Lợi

VEÕ KÓ THUAÄT
BAÛN VEÕ CAÙC KHOÁI HÌNH HOÏC

Phaàn I
Chöông I
TUẦN 1 PPCT 1:

Ngày soạn: 16 / 08 /2013
Ngày dạy: 20/ 08/ 2013 Lớp: 8A; 8B

Baøi 1. VAI TROØ CUÛA BAÛN VEÕ KÓ THUAÄT
TRONG SAÛN XUAÁT VAØ ÑÔØI SOÁNG
I.MUÏC TIEÂU BAØI DAÏY:
1-Kieán thöùc: Bieát ñöôïc vai troø cuûa baûn veõ kó thuaät ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng.
2-Kó naêng: Nhaän bieát ñöôïc moät soá baûn veõ kó thuaät.
3-Thaùi ñoä: Coù nhaän thöùc ñuùng ñoái vieäc hoïc taäp moân Veõ kó thuaät.
II.CHUAÅN BÒ:
1-Giaùo vieân: SGK; Hình aûnh SGK phoùng to; Sô ñoà phoùng to.
2-Hoïc sinh: SGK; Vôû ghi.
III/ TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC:
1-Toå chöùc vaø oån ñònh lôùp: Ñieåm danh (1 phuùt)
2-Giôùi thieäu chöông trình coâng ngheä – 8 (4 phuùt).
3-Nghieân cöùu kieán thöùc môùi (30 phuùt).
GV ñaët vaán ñeà: Trong giao tieáp con ngöôøi duøng nhieàu phöông tieän thoâng tin khaùc nhau ñeå
dieãn ñaït tö töôûng, tình caûm vaø truyeàn ñaït thoâng tin cho nhau
NOÄI DUNG KIEÁN THÖÙC
Hoaït ñoäng 1: (15 phuùt).
Tìm hieåu baûn veõ kó thuaät ñoái
vôùi saûn xuaát..
-Baûn veõ kó thuaät bao goàm caùc
noäi dung caàn thieát ñeå xaùc
ñònh hình daùng, keát caáu, kích
thöôùc, yeâu caàu kó thuaät, vaät
lieäu cheá taïo...
-Baûn veõ kó thuaät ñöôïc trình
baøy theo caùc qui taéc thoáng
nhaát.
-Trong quaù trình saûn xuaát,
ngöôøi ta caên cöù vaøo baûn veõ kó
thuaät ñeå taïo ra saûn phaåm,
kieåm tra, söûa chöõa saûn phaåm.
-Baûn veõ kó thuaät laø ngoân ngöõ
chung duøng trong kó thuaät.

PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
GV cho HS quan saùt hình 1.1
SGK vaø ñaët caâu hoûi:
Trong giao tieáp haøng ngaøy, con
ngöôøi thöôøng duøng caùc phöông
tieän gì?
GV keát luaän:
Hình veõ laø moät phöông tieän quan
troïng duøng trong giao tieáp.
GV cho HS quan saùt hình 1.2
SGK vaø ñaët caâu hoûi:
-Caùc SP vaø coâng trình muoán
ñöôïc cheá taïo hoaëc thi coâng ñuùng
nhö yù muoán cuûa ngöôøi thieát keá
thì ngöôøi thieát keá phaûi theå hieän
noù baèng caùi gì?
GV hoûi tieáp:
-Ngöôøi coâng nhaân khi cheá taïo
caùc SP vaø xaây döïng caùc coâng
trình thì caên cöù vaøo caùi gì?

HS traû lôøi:
Trong giao tieáp haøng ngaøy,
con ngöôøi thöôøng duøng caùc
phöông tieän:
Tieáng noùi; Cöû chæ; Chöõ
vieát; Hình veõ;...
HS traû lôøi: Caùc SP vaø coâng
trình muoán ñöôïc cheá taïo
hoaëc thi coâng ñuùng nhö yù
muoán cuûa ngöôøi thieát keá thì
ngöôøi thieát keá phaûi theå hieän
noù baèng baûn veõ.

Ngöôøi coâng nhaân khi cheá
taïo caùc SP vaø xaây döïng caùc
coâng trình thì caên cöù vaøo
baûn...
Giáo án công nghệ 8 Trường THCS Vĩnh Lợi
Phaàn I VEÕ KÓ THUAÄT
Chöông I BAÛN VEÕ CAÙC KHOÁI HÌNH HOÏC
TUẦN 1 PPCT 1:
Baøi 1. VAI TROØ CUÛA BAÛN VEÕ KÓ THUAÄT
TRONG SAÛN XUAÁT VAØ ÑÔØI SOÁNG
I.MUÏC TIEÂU BAØI DAÏY:
1-Kieán thöùc: Bieát ñöôïc vai troø cuûa baûn veõ kó thuaät ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng.
2-Kó naêng: Nhaän bieát ñöôïc moät soá baûn veõ kó thuaät.
3-Thaùi ñoä: Coù nhaän thöùc ñuùng ñoái vieäc hoïc taäp moân Veõ kó thuaät.
II.CHUAÅN BÒ:
1-Giaùo vieân: SGK; Hình aûnh SGK phoùng to; Sô ñoà phoùng to.
2-Hoïc sinh: SGK; Vôû ghi.
III/ TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC:
1-Toå chöùc vaø oån ñònh lôùp: Ñieåm danh (1 phuùt)
2-Giôùi thieäu chöông trình coâng ngheä – 8 (4 phuùt).
3-Nghieân cöùu kieán thöùc môùi (30 phuùt).
GV ñaët vaán ñeà: Trong giao tieáp con ngöôøi duøng nhieàu phöông tieän thoâng tin khaùc nhau ñeå
dieãn ñaït tö töôûng, tình caûm vaø truyeàn ñaït thoâng tin cho nhau
NOÄI DUNG KIEÁN THÖÙC PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa Thaày Hoaït ñoäng cuûa Troø
Hoaït ñoäng 1: (15 phuùt).
Tìm hieåu baûn veõ thuaät ñoái
vôùi saûn xuaát..
-Baûn vkó thuaät bao goàm caùc
noäi dung caàn thieát ñeå xaùc
ñònh hình daùng, keát caáu, kích
thöôùc, yeâu caàu thuaät, vaät
lieäu cheá taïo...
-Baûn v thuaät ñöôïc trình
baøy theo caùc qui taéc thoáng
nhaát.
-Trong quaù trình saûn xuaát,
ngöôøi ta caên cöù vaøo baûn veõ kó
thuaät ñeå taïo ra saûn phaåm,
kieåm tra, söûa chöõa saûn phaåm.
-Baûn veõ thuaät laø ngoân ngöõ
chung duøng trong kó thuaät.
GV cho HS quan saùt hình 1.1
SGK vaø ñaët caâu hoûi:
Trong giao tieáp haøng ngaøy, con
ngöôøi thöôøng duøng caùc phöông
tieän gì?
GV keát luaän:
Hình veõ laø moät phöông tieän quan
troïng duøng trong giao tieáp.
GV cho HS quan saùt hình 1.2
SGK vaø ñaët caâu hoûi:
-Caùc SP vaø coâng trình muoán
ñöôïc cheá taïo hoaëc thi coâng ñuùng
nhö muoán cuûa ngöôøi thieát k
thì ngöôøi thieát keá phaûi theå hieän
noù baèng caùi gì?
GV hoûi tieáp:
-Ngöôøi coâng nhaân khi cheá taïo
caùc SP v xaây döïng caùc coâng
trình thì caên cöù vaøo caùi gì?
GV nhaán maïnh taàm quan troïng
HS traû lôøi:
Trong giao tieáp haøng ngaøy,
con ngöôøi thöôøng duøng caùc
phöông tieän:
Tieáng noùi; Cöû chæ; Chöõ
vieát; Hình veõ;...
HS traû lôøi: Caùc SP vaø coâng
trình muoán ñöôïc cheá taïo
hoaëc thi coâng ñuùng nhö
muoán cuûa ngöôøi thieát keá thì
ngöôøi thieát keá phaûi thhieän
noù baèng baûn veõ.
Ngöôøi coâng nhaân khi cheá
taïo caùc SP vaø xaây döïng caùc
coâng trình thì caên cöù vaøo
baûn veõ kó thuaät.
GV: Nguyễn Quốc Toàn Trang 1
Ngày soạn: 16 / 08 /2013
Ngày dạy: 20/ 08/ 2013 Lớp: 8A; 8B
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ LỚP 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ LỚP 8 - Người đăng: toanc2vinhloict
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ LỚP 8 9 10 359