Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án đại số 10 CB

Được đăng lên bởi thuuyen-yhd
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cau lac bo Tacke

TËp hîp - mÖnh ®Ò

Ch¬ng I:

TiÕt : 1, 2

§1 MÖnh ®Ò

I - Môc tiªu: Qua bµi häc, häc sinh cÇn n¾m ®îc:
1. VÒ kiÕn thøc:
- BiÕt thÕ nµo lµ 1 mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò.
- BiÕt ®ù¬c mÖnh ®Ò kÐo theo, mÖnh ®Ò ®¶o, mÖnh ®Ò t¬ng ®¬ng, mÖnh ®Ò chøa
biÕn vµ mÖnh ®Ò ®¶o cña mÖnh ®Ò chøa biÕn.
- BiÕt kÝ hiÖu phæ biÕn (  ), vµ kÝ hiÖu tån t¹i (  ).
2. VÒ kÜ n¨ng:
- BiÕt lÊy vÝ dô vÒ mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña 1 mÖnh ®Ò, x¸c ®Þnh ®îc
tÝnh ®óng sai cña 1 mÖnh ®Ò ®¬n gi¶n.
- Nªu ®îc vÝ dô vÒ mÖnh ®Ò kÐo theo vµ mÖnh ®Ò t¬ng ®¬ng.
- BiÕt lËp mÖnh ®Ò ®¶o cña 1 mÖnh ®Ò kÐo theo cho tríc.
3. VÒ t duy, th¸i ®é:
- H×nh thµnh cho häc sinh kh¶ n¨ng suy luËn cã lý, kh¶ n¨ng tiÕp nhËn, biÓu
®¹t c¸c vÊn ®Ò 1 c¸ch chÝnh x¸c.
- CÈn thËn, chÝnh x¸c, biÕt qui l¹ vÒ quen.
- BiÕt ®ù¬c to¸n häc cã øng dông trong thùc tiÔn.
II. ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn d¹y häc:
- ChuÈn bÞ c¸c kiÕn thøc mµ HS ®· häc ë líp díi: c¸c ®Þnh lý, c¸c dÊu hiÖu…
- ChuÈn bÞ c¸c phiÕu häc tËp.
III. Ph¬ng ph¸p d¹y häc: Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p gîi më th«ng qua c¸c ho¹t ®éng
®iÒu khiÓn t duy.
IV. TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng:
1. æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra sü sè:
2. Nh¾c nhë häc sinh c¸ch häc ë trªn líp vµ tù häc ë nhµ:
+) ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp: SGK, SBT, STK, vë, bót ch×, thíc kÎ, compa,…
+) Chó ý nghe gi¶ng, tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng nhãm, tr¶ lêi c©u hái,…
+) §äc tríc bµi ë nhµ, lµm bµi tËp ®Çy ®ñ,…

3. Bµi míi
Ho¹t ®éng1: MÖnh ®Ò lµ g× ?
Ho¹t ®éng cña GV
* Chóng ta h·y xÐt xem c¸c c©u
sau ®©y cã ®Æc ®iÓm g×?
VÝ dô 1. (SGK)
*Mçi c©u kh¼ng ®Þnh cã tÝnh ®óng
- sai ®îc gäi lµ mét mÖnh ®Ò.
Kh¸i niÖm: ( SGK)

Ho¹t ®éng cña HS

Néi dung ghi b¶ng

§ã lµ nh÷ng c©u kh¼ng 1. MÖnh ®Ò lµ g× ?
®Þnh, cã thÓ ®óng hoÆc Kh¸i niÖm: ( SGK)
sai.
- §Ó chØ 1 M§ nµo ®ã, ta
thêng ký hiÖu b»ng c¸c
ch÷ c¸i in hoa, vÝ dô: cho
Ghi nhËn kiÕn thøc míi.
mÖnh ®Ò P: “...”

1

Cau lac bo Tacke

§Ó chØ 1 M§ nµo ®ã, ta thêng ký
hiÖu b»ng c¸c ch÷ c¸i in hoa, vÝ
dô: cho mÖnh ®Ò P: “...”
MÖnh ®Ò kh¸c víi c©u nãi th«ng
thêng nh thÕ nµo?
GV nªu vÝ dô yªu cÇu HS vËn
dông kh¸i niÖm ®Ó tr¶ lêi:
Trong c¸c ph¸t biÓu sau, ®©u lµ
mÖnh ®Ò vµ lµ mÖnh ®Ò "®óng"
hay "sai"?
1. Hoµ B×nh lµ mét tØnh thuéc
vïng §«ng B¾c.
2. Sè 13 cã chia hÕt cho 7 kh«ng?
3. Sè 53 lµ sè nguyªn tè.
Mçi em h·y lÊy 2 vÝ dô vÒ mÖnh
®Ò, gäi 3 em ®äc tríc líp, 3 em
kh¸c nhËn xÐt, sau ®ã GV ®¸nh
gi¸ vµ kÕt luËn.
Hoµn toµn t¬ng tù, h·y tr¶ lêi c©u
hái 1 (SGK).

- C©u kh«ng ph¶i c©u
kh¼ng ®Þnh hoÆc c©u
kh¼ng ®Þnh mµ kh«ng cã
C©u kh«ng ph¶i c©u kh¼ng tÝnh ...
Cau lac bo Tacke
Ch ¬ng I: TËp hîp - mÖnh ®Ò
TiÕt : 1, 2 §1 MÖnh ®Ò
I - Môc tiªu: Qua bµi häc, häc sinh cÇn n¾m ®îc:
1.
VÒ kiÕn thøc
:
- BiÕt thÕ nµo lµ 1 mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò.
- BiÕt ®ù¬c mÖnh ®Ò kÐo theo, nh ®Ò ®¶o, mÖnh ®Ò t¬ng ®¬ng, nh ®Ò chøa
biÕn vµ mÖnh ®Ò ®¶o cña mÖnh ®Ò chøa biÕn.
- BiÕt kÝ hiÖu phæ biÕn (
), vµ kÝ hiÖu tån t¹i (
).
2.
VÒ kÜ n¨ng
:
- BiÕt lÊy vÝ dô vÒ mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña 1 mÖnh ®Ò, x¸c ®Þnh ®îc
tÝnh ®óng sai cña 1 mÖnh ®Ò ®¬n gi¶n.
- Nªu ®îc vÝ dô vÒ mÖnh ®Ò kÐo theo vµ mÖnh ®Ò t¬ng ®¬ng.
- BiÕt lËp mÖnh ®Ò ®¶o cña 1 mÖnh ®Ò kÐo theo cho tríc.
3.
VÒ t duy, th¸i ®é
:
- H×nh thµnh cho häc sinh kh¶ n¨ng suy luËn cã lý, kh¶ n¨ng tiÕp nhËn, biÓu
®¹t c¸c vÊn ®Ò 1 c¸ch chÝnh x¸c.
- CÈn thËn, chÝnh x¸c, biÕt qui l¹ vÒ quen.
- BiÕt ®ù¬c to¸n häc cã øng dông trong thùc tiÔn.
II. ChuÈn bÞ ph ¬ng tiÖn d¹y häc:
- ChuÈn bÞ c¸c kiÕn thøc mµ HS ®· häc ë líp díi: c¸c ®Þnh lý, c¸c dÊu hiÖu…
- ChuÈn bÞ c¸c phiÕu häc tËp.
III. Ph ¬ng ph¸p d¹y häc: Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p gîi më th«ng qua c¸c ho¹t ®éng
®iÒu khiÓn t duy.
IV
.
TiÕn tr×nh bµi häc vµ c¸c ho¹t ®éng
:
1.
æ
n ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra sü sè:
2. Nh¾c nhë häc sinh c¸ch häc ë trªn líp vµ tù häc ë nhµ:
+) ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp: SGK, SBT, STK, vë, bót ch×, thíc kÎ, compa,
+) Chó ý nghe gi¶ng, tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng nhãm, tr¶ lêi c©u hái,
+) §äc tríc bµi ë nhµ, lµm bµi tËp ®Çy ®ñ,
3. Bµi míi
Ho¹t ®éng1: MÖnh ®Ò lµ g× ?
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Néi dung ghi b¶ng
* Chóng ta h·y t xem c¸c c©u
sau ®©y cã ®Æc ®iÓm g×?
VÝ dô 1. (SGK)
*Mçi c©u kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng
- sai ®îc gäi lµ mét mÖnh ®Ò.
Kh¸i niÖm: ( SGK)
§ã nh÷ng c©u kh¼ng
®Þnh, thÓ ®óng hoÆc
sai.
Ghi nhËn kiÕn thøc míi.
1. MÖnh ®Ò lµ g× ?
Kh¸i niÖm: ( SGK)
- §Ó chØ 1 M§ nµo ®ã, ta
thêng hiÖu b»ng c¸c
ch÷ c¸i in hoa, vÝ dô: cho
mÖnh ®Ò P: “...”
1
Giáo án đại số 10 CB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án đại số 10 CB - Người đăng: thuuyen-yhd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Giáo án đại số 10 CB 9 10 115