Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Đại số 10 chương 2 bài 1 Hàm số

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 913 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
Tiết 11:
§1. HÀM SỐ
I. Mục tiêu:
Qua bài học HS cần:
1) Về kiến thức:
- Hiểu được khái niệm hàm số, tập xác định của hàm số, đồ thị của hàm số.
2) Về kỹ năng:
- Biết tìm tập xác định của các hàm số đơn giản.
3) Về tư duy và thái độ:
- Tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi. Biết quan sát phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen.
II. Chuẩn bị :
- Hs: Nghiên cứu bài trước soạn các hoạt động, bảng phụ để làm nhóm.
- Gv: Giáo án, phiếu học tập( các câu hỏi của các hoạt động trong SGK).
III. Phương pháp:
- Thực tiễn, gợi mở, phát vấn , giải quyết vấn đề và đan xen hoạt động nhóm.
IV. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp: chia lớp thành 4 nhóm
2. Bài mới:
Hoạt động của GV
HĐ1: (Ôn tập về hàm số)
Vào bài: Giả sử ta có hai đại lượng biến thiên
x và y, trong đó x nhận giá trị thuộc tập D.
Nếu với mỗi giá trị của x thuộc D thì có một
và chỉ một giá trị tương ứng y thuộc tập số
thực  thì ta có một hàm số. Ta gọi x là biến
số và y là hàm số của x. Tập D được gọi là
tập xác định của hàm số.
GV yêu cầu HS xem định nghĩa hàm số trong
SGK.
GV gọi một HS nêu ví dụ 1 trong SGK, GV
phân tích tương tự như trong sách để chỉ ra
biến số và hàm số.
GV yêu cầu HS cả lớp xem nội dung hoạt
động 1 và suy nghĩ trả lời.

Hoạt động của HS

HS chú ý theo dõi…

HS xem nội dung định
nghĩa, một HS nêu định
nghĩa…
HS chú ý theo dõi…

Nội dung
I. Ôn tập về hàm số.
1) Hàm số. Tập xác
định của hàm số:
Nếu mỗi giá trị của
x thuộc tập D có một
và chỉ một giá trị
tương ứng của y
thuộc tập số thực
 thì ta có một hàm
số.
Ta gọi x là biến số
và y là hàm số của
x.
Ví dụ 1: (SGK)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HS suy nghĩ và trả lời…
Nêu một số ví dụ về hàm
số được cho dưới dạng
bảng như ví dụ 1.
HĐ2: (Các cách cho hàm số)
HĐTP 1: (Cách cho hàm số bằng bảng)
GV: Hàm số trong ví dụ 1 là hàm số được cho HS chú ý theo dõi…
dưới dạng bảng.
GV gọi một HS chỉ ra các giá trị của hàm số
(trong ví dụ 1) tại x=2001; x = 2004; x =
HS suy nghĩ và nêu giá
1999. (Hoạt động 2 SGK).
trị của hàm số tại x =
2001; x= 2004; x= 1999.
- Giá trị của hàm số tại x
= 2001 là y = 375;
- Giá trị của hàm số tại x
GV gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần).
= 2004 là y = 564;
GV nêu lời giải đúng (nếu HS trả lời sai)
- Giá trị của hàm số tại x
HĐTP 2: (Cách cho hàm số bằng biểu đồ)
= 1999 là y =339.
GV gọi một HS nêu ví dụ 2 trong SGK trang
33.
Ở hình 13 là hàm số được cho bằng biểu đồ.
Với biểu đồ này xác địn...
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT BẬC HAI
Tiết 11:
§1. HÀM SỐ
I. Mục tiêu:
Qua bài học HS cần:
1) Về kiến thức:
- Hiểu được khái niệm hàm số, tập xác định của hàm số, đồ th của hàm số.
2) Về kỹ năng:
- Biết tìm tập xác định của các hàm số đơn giản.
3) Về duy thái độ:
- Tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi. Biết quan sát phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen.
II. Chuẩn bị :
- Hs: Nghiên cứu bài trước soạn các hoạt động, bảng phụ để làm nhóm.
- Gv: Giáo án, phiếu học tập( các câu hỏi của các hoạt động trong SGK).
III. Phương pháp:
- Thực tiễn, gợi mở, phát vấn , giải quyết vấn đề đan xen hoạt động nhóm.
IV. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định lớp: chia lớp thành 4 nhóm
2. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung
HĐ1: (Ôn tập về hàm số)
Vào bài: Giả sử ta hai đại lượng biến thiên
x y, trong đó x nhận giá trị thuộc tập D.
Nếu với mỗi g trị của x thuộc D thì một
chỉ một giá trị tương ứng y thuộc tập số
thực
thì ta một hàm số. Ta gọi x biến
số y hàm số của x. Tập D được gọi
tập xác định của hàm số.
GV yêu cầu HS xem định nghĩa hàm số trong
SGK.
GV gọi một HS nêu dụ 1 trong SGK, GV
phân tích tương tự như trong sách để chỉ ra
biến số hàm số.
GV yêu cầu HS cả lớp xem nội dung hoạt
động 1 suy ng trả lời.
HS chú ý theo dõi…
HS xem nội dung định
nghĩa, một HS nêu định
nghĩa…
HS chú ý theo dõi…
I. Ôn tập về hàm số.
1) Hàm số. Tập xác
định của hàm số:
Nếu mỗi giá trị của
x thuộc tập D một
chỉ một giá trị
tương ứng của y
thuộc tập số thực
thì ta một hàm
số.
Ta gọi x biến số
y hàm số của
x.
dụ 1: (SGK)
Giáo án Đại số 10 chương 2 bài 1 Hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Đại số 10 chương 2 bài 1 Hàm số - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giáo án Đại số 10 chương 2 bài 1 Hàm số 9 10 815