Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án: Đại Số 7

Được đăng lên bởi nguyen-van-duc1
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 4332 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường THCS Nâm N ’Đir

Giáo án: Đại Số 7

Tuần: 20
Tiết ppct: 41

Ngày soạn: 06/01/2013
Ngày dạy: 08/01/2013
CHƯƠNG III: THỐNG KÊ
THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ - TẦN SỐ

I. Mục tiêu:
- KT: Học sinh nắm được khái niệm ban đầu về khoa học thống kê, ứng dụng của thống kê trong
đời sống xã hội.
- KN: + Hiểu thế nào là thu thập số liệu, biết lập bảng số liệu thống kê ban đầu.
+ Hiểu được thế nào là dấu hiệu, đơn vị điều tra, giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu
hiệu, tần số cùng ký hiệu tương ứng.
-TĐ: rèn tư duy lôgic, rèn kỹ năng tính toán của học sinh
II. Chuẩn bị:
- GV: Bảng số liệu thống kê: bảng 1, bảng 2, bảng 3.
- HS: SGK, dụng cụ học tập.
III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động 1: Giới thiệu sơ lượt về
khoa học thống kê.
- Gv giới thiệu về khoa học thống kê và
ứng dụng của nó trong đời sống xã hội.
Hoạt động 2: Thu thập số liệu, bảng số
liệu thống kê ban đầu:
- Gv treo bảng 1 lên bảng.
- Giới thiệu cách lập bảng.
- Khi điều tra về số cây trồng của mỗi
lớp, người ta lập bảng 1.
- Việc lập bảng 1 gọi là thu thấp số liệu,
và bảng 1 gọi là bảng số liệu ban đầu.
- Làm bài tập?1.
- Gv treo bảng 2 lên bảng.

Hoạt động của HS

Hoạt động 3: Dấu hiệu:
- Gv giới thiệu thế nào là dấu hiệu.
- Dấu hiệu thường được ký hiệu bởi các
chữ cái in hoa như X, Y, Z…
- Dầu hiệu ở bảng 1 là gì?

- Hs lập bảng điều tra
số con trong mỗi gia
đình trong tổ dân phố
của mình đang sinh
sống.
- HS chú ý lắng nghe

- Dấu hiệu ở bảng 2 là gì?
- Gv giới thiệu thế nào là đơn vị điều
tra.

Giáo viên: Nguy ễn V ăn Đức

Ghi bảng

I. Thu thập số liệu, bảng
số liệu thống kê ban đầu:
Khi điều tra về một vấn đề
nào đó người ta thường lập
thành một bảng (như bảng
1n) và việc làm như vậy
được gọi là thu thập số liệu,
và bảng đó gọi là bảng số
liệu điều tra ban đầu.
VD: xem bảng 1, bảng 2
trong SGK.
?1

II. Dấu hiệu:
1. Dấu hiệu, đơn vị điều
tra:
a. Vấn đề hay hiện tượng
mà người điều tra quan tâm
tìm hiểu gọi là dấu hiệu.

1

Giáo án: Đại Số 7

Trường THCS Nâm N ’Đir
Mỗi lớp trong bảng 1 là một đơn vị điều
tra.
Mỗi địa phương trong bảng 2 là một
đơn vị điều tra.
Số các đơn vị điều tra được ký hiệu là
N.
- Gv giới thiệu giá trị của dấu hiệu.
- Tìm giá trị của dấu hiệu mang số thứ
tự là 12 trong bảng 1?

- Dấu hiệu ở bảng 1 là
số cây trồng được của
mỗi lớp.
- Dấu hiệu ở bảng 2 là
số dân ở các địa
phương trong cả
nước.

- Gv giới thiệu dãy giá trị của dấu hiệu.

Hoạt động 4: Tần số của mỗi giá trị:
- Gv giới thiệu khái niệm tần số.
- K...
Trường THCS Nâm N ir Đ Giáo án: Đi S 7
Tuần: 20 Ngày soạn: 06/01/2013
Tiết ppct: 41 Ngày dạy: 08/01/2013
CHƯƠNG III: THỐNG KÊ
THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ - TẦN SỐ
I. Mục tiêu:
- KT: Học sinh nắm được khái niệm ban đầu về khoa học thống kê, ứng dụng của thống trong
đời sống xã hội.
- KN: + Hiểu thế nào là thu thập số liệu, biết lập bảng số liệu thống kê ban đầu.
+ Hiểu được thế nào dấu hiệu, đơn vị điều tra, giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu
hiệu, tần số cùng ký hiệu tương ứng.
-: rèn tư duy lôgic, rèn kỹ năng tính toán của học sinh
II. Chuẩn bị:
- GV: Bảng số liệu thống kê: bảng 1, bảng 2, bảng 3.
- HS: SGK, dụng cụ học tập.
III. Hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức :
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng
Hoạt động 1: Giới thiệu sơ lượt về
khoa học thống kê.
- Gv giới thiệu về khoa học thống kê và
ứng dụng của nó trong đời sống xã hội.
Hoạt động 2: Thu thập số liệu, bảng số
liệu thống kê ban đầu:
- Gv treo bảng 1 lên bảng.
- Giới thiệu cách lập bảng.
- Khi điều tra về số cây trồng của mỗi
lớp, người ta lập bảng 1.
- Việc lập bảng 1 gọi là thu thấp số liệu,
và bảng 1 gọi là bảng số liệu ban đầu.
- Làm bài tập?1.
- Gv treo bảng 2 lên bảng.
Hoạt động 3: Dấu hiệu:
- Gv giới thiệu thế nào là dấu hiệu.
- Dấu hiệu thường được ký hiệu bởi các
chữ cái in hoa như X, Y, Z…
- Dầu hiệu ở bảng 1 là gì?
- Dấu hiệu ở bảng 2 là gì?
- Gv giới thiệu thế nào là đơn vị điều
tra.
- Hs lập bảng điều tra
số con trong mỗi gia
đình trong tổ dân phố
của mình đang sinh
sống.
- HS chú ý lắng nghe
I. Thu thập số liệu, bảng
số liệu thống kê ban đầu:
Khi điều tra về một vấn đ
nào đó người ta thường lập
thành một bảng (như bảng
1n) việc làm như vậy
được gọi thu thập số liệu,
bảng đó gọi bảng số
liệu điều tra ban đầu.
VD: xem bảng 1, bảng 2
trong SGK.
?1
II. Dấu hiệu:
1. Dấu hiệu, đơn vị điều
tra:
a. Vấn đề hay hiện tượng
mà người điều tra quan tâm
tìm hiểu gọi là dấu hiệu.
Giáo viên: Nguyn V n ă Đc 1
Giáo án: Đại Số 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án: Đại Số 7 - Người đăng: nguyen-van-duc1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Giáo án: Đại Số 7 9 10 346