Ktl-icon-tai-lieu

giáo án đại số 8

Được đăng lên bởi nthong-thcs-phuthinh-tanphu
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 3058 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giáo án đại số 8 – Nguyễn Thị Hồng

Ngày soạn 16/08/2013
Ngày dạy 19/08/2013

Tuần 1
Tiết 1

Chương I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC
§1 NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC
I. MỤC TIÊU :
1.Kiến thức: Học sinh nắm chắc quy tắc nhân đơn thức với đa thức.
2.Kỹ năng: Học sinh thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức.
3.Thái độ: nhanh nhẹn trong tính toán.
II. CHUẨN BỊ :
–
GV: bảng phu
–
HS: ôn tập kiến thức về đa thức và đơn thức đã học ở lớp 7.
III. NỘI DUNG :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
HĐ1 (8 ph): QUY TẮC
Mục tiêu: HS nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức

GV:
+ HS lấy vd rồi thực hiện theo hướng dẫn của

Hãy cho một ví du về đơn GV
thức?

Học sinh phát biểu

Hãy cho một ví du về đa
thức?

Hãy nhân đơn thức với từng

Quy tắc: (sgk / 4).
hạng tử của đa thức.

Cộng các tích tìm được.
Gv : “Ta nói đa thức vừa tìm được là tích của
đơn thức vừa cho và đa thức vừa cho
? Qua bài toán trên, rút ra quy tắc nhân một
đơn thức với một đa thức?

GV: - Ghi bảng quy
tắc
HĐ2(23ph): VẬN DỤNG
Mục tiêu: học sinh hình thành nhân đơn thức với đa thức

Cho học sinh làm ví 
Học sinh làm: (-2x3 )
du SGK (-2x3)(x2+5x-1/2)
(x2+ 5x- )
=(-2x3) .x2+(-2x3).5x+(-2x) ()
--- 1 ---

Giáo án đại số 8 – Nguyễn Thị Hồng

= -2x5-10x4+x3
Học sinh trả lời và



(3x3y – x2 +






thực hiện ?2

Làm ?2:



1
5

(3x3y – x2 +

xy) . 6xy3.

1
5

xy) . 6xy3

Giáo viên: nhân đa
= 18x4y4 – 3x3y3 +
thức với đơn thức ta thực hiện như thế
nào?

Lưu ý : (A+B)C =
1
C(A+B)
S = 2(5x 33x y).2y = (8x+y+3).y

6
5

x2y4
Học sinh làm ?3

Thay x=3; y=2 vào biểu thức trên ta được:
S = (8 . 3 + 2 + 3) . 2 = 58

Cho học sinh làm ?3

HĐ3(12 ph): CỦNG CỐ
Mục tiêu: Củng cố kiến thức nhân đơn thức với đa thức

BT1/5 SGK: Làm 
Học sinh làm bài tập
tính nhân
ở nháp, 2hs làm ở bảng.

1
BT1/5 SGK
Câu c) (4x3 – 5xy + 2x) (– xy)
2



BT3/5 SGK: Tìm x,

biết
Câu a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30




1

Câu c) (4x3 – 5xy + 2x) (– 2 xy)
= –2x4y +

5
2

x2y2 – x2y.



BT3/5 SGK: Tìm x,

biết
Câu a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30
 36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30
 15x = 30
x=2

HĐ4(2 ph): DẶN DO
Làm các bài tập còn lại ở sgk.
Xem trước bài 2: Nhân đa thức với đa thức

RÚT KINH NGHIỆM:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
--- 2 ---

Giáo án đại số 8 – Nguyễn Thị Hồng

……………………………………………………………………………………………………

Tuần 1
Tiết 2

Ngày soạn 16/08/2013
Ngày dạy 19/08/2013
§2 NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC

I. ...



 !"#!$
%
&
#'$(#!$
)*+,-
 !"#$%&#'
()*+,-,"#$%&#'
./#0'123/
,./0-
4
5678,9
4
:;<,=%>#'%#$#?@A&,B
12,-
3456789 34567:5

HS nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức
56
?0%39%>#$
C
?  0 %3 9 %> #'
C
?"#$%&D
EF'#'
G0/3H#IJ
5%K.'L#'%D'H#IJA3F'
#$%D'%#'%D'
CM!'7/2NO2P2' !"0
#$%&0#'C
56Q578 !

R:AS%2T*+UI&VF'
56
,/7W!

 !"#$%#&
học sinh hình thành nhân đơn thức với đa thức
GA%3
9:5XQY
ZXY
R[YQZ
AXQY

Z
XY
R[YQZ
\XQY
ZY
RXQY
Z[YRXQYZXZ
;;;1;;;
.!]
.
giáo án đại số 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án đại số 8 - Người đăng: nthong-thcs-phuthinh-tanphu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
giáo án đại số 8 9 10 384