Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 7 KÌ I

Được đăng lên bởi tranlanoanh-1995
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 381 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TuÇn 1
Ngày dạy 7A :..../...../2015
7B...../...../2015
7C,,,,/,,,,/2015
TiÕt 1: Híng dÉn sö dông sgk, tµi liÖu
vµ ph¬ng ph¸p häc tËp m«n to¸n
1. Mục tiêu:
a. Kiến thức: - HS biết được một số thay đổi trong chương trình toán 7, nắm được các chủ đề
kiến thức cơ bản, biết được mối liên quan của mỗi chủ đề với các chủ đề đã học ở lớp dưới.
- HS được giới thiệu 1 số tài liệu tham khảo để nâng cao chất lượng học tập môn toán.
- HS nắm được một số phương pháp học tập môn toán.
b. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng sử dụng tài liệu, sử dụng SGK, kỹ năng tự nghiên cứu tài liệu.
c. Thái độ: - Yêu thích học môn toán. Có niềm tin và hăng say học tập.
2. Chuẩn bị:
a. Chuẩn bị của GV: SGK, SBT, PPCT, sách tham khảo.
b. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT, đồ dùng học tập.
3. Các hoạt động dạy và học:
a. Kiểm tra: (3’)
- Kiểm tra sách giáo khoa, SBT, và các sách tham khảo môn toán 7; vở ghi;
- Kiểm tra đồ dùng học tập theo qui định.
b. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung
Hoạt động 1: (6’)
GV: Đưa ra yêu cầu môn học:
- Có đủ SGK, SBT mới.
- Có đủ dụng cụ học tập theo quy định.
- Vở ghi thuyết 2 quyển (một quyển Đại
số, một quyển Hình học);
- V bài tập 2 quyển (một vở BT Toán Đại
và một BT Toán Hình);
(GV giải thích cho HS tại sao li gọi là Đi
số và tại sao lại gọi là Số học)
- Một vở nháp.
- Đầy đủ đồ dùng học tập.
- Yêu cầu phải làm bài tập giao về nhà,
chuẩn bị đầy đủ các YC của GV trước mỗi
tiết học.
- Lịch học đại, hình, cách ghi vở, chia
nhóm, nhiệm vụ của cán sự lớp…
HS: Nghe và thực hiện các yêu cầu của GV.
Hoạt động 2: (12’)
GV: Thông báo tới HS nội dung giảm tải
I. Yêu cầu môn học:
II. Nội dung môn học:
a. Nội dung giảm tải: (Phân môn Đại số):
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 7 KÌ I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 7 KÌ I - Người đăng: tranlanoanh-1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ LỚP 7 KÌ I 9 10 772