Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án đại số lớp 9 kì 1

Được đăng lên bởi huydongk6a
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 870 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o ¸n §¹i Sè 9 N¨m Häc 2011 – 2012
Ngµy so¹n: 09/ 09/ 2011 Ng y dà ạy: 9A: 12/ 9/ 2011
TiÕt 5 LUYỆN TẬP
A – MỤC TIÊU
Cñng cho HS kÜ n¨ng dïng c¸c quyc khai ph¬ng 1 tÝch nh©n c¸c c¨n
thøc bËc 2 trong tÝnh to¸n vµ biÕn ®æi biÓu thøc.
RÌn luyÖn t duy, tËp cho HS c¸ch tÝnh nhÈm, tÝnh nhanh , n dông lµm c¸c
bµi tËp chøng minh, rót gän, so s¸nh 2 biÓu thøc.
B – CHUẨN BỊ
Thước thẳng
C – TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra: ( 8 Phót)
GV nªu Y/c kiÓm tra:
HS1: Ph¸t biÓu ®Þnh liªn gi÷a
phÐp nh©n vµ phÐp khai ph¬ng.
+ Ch÷a bµi tËp 20 (d) (SGK/15)
HS2: Ph¸t biÓu quyc khai ph¬ng
1 tÝch quy t¾c nh©n c¸c c¨n bËc
hai.
+ Ch÷a bµi tËp 21 (SGK/ 15)
GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm.
Ho¹t ®éng 2: Gi¶i bµi tËp.
(30 Phót)
D¹ng 1: TÝnh gi¸ trÞ c¨n thøc.
GV ®a ra bµi 22. (a; b) (SGK/ 15)
+ Nh×n vµo ®Çu bµi em cã nhËn xÐt
g× vÒ c¸c biÓu thøc díi dÊu c¨n ?
+ Em h·y biÕn ®æi h»ng ®¼ng thøc
råi tÝnh.
GV ®a ra bµi 24.a (SGK/ 15)
Rót gän biÓu thøc:
A =
2
2
9614 xx
T¹i x = -
2
Lµm trßn ®Õn sè thËp ph©n thø 3.
GV híng dÉn HS rót gän råi míi
thay x vµo ®Ó tÝnh gi¸ trÞ cña A.
D¹ng 2: Chøng minh.
GV ®a ra bµi 23.b (SGK/ 15)
+ ThÕ nµo 2 nghÞch ®¶o cña
nhau ?
2 HS lªn b¶ng kiÓm tra.
HS1:
+ Víi a
0; b
0 ta cã:
baba ..
Bµi 20 (SGK/15)
d) (3 – a)
2
-
2
180.2,0 a
= 9 – 6a + a
2
-
2
.180.2,0 a
= 9 6a + a
2
-
2
.36 a
=9 6a + a
2
6
a
(1)
*NÕu a
0
a
= a
(1) = 9 – 6a + a
2
– 6a = a
2
–12a +9
*NÕu a < 0
a
= - a
(1) = 9 – 6a + a
2
+ 6a = a
2
+9
HS2: + Quy t¾c (SGK/13)
Bµi 21 (SGK/15)
Chän c©u (B). 120
D¹ng 1: TÝnh gi¸ trÞ c¨n thøc.
Bµi 22 (SGK/ 15) TÝnh:
2 HS lªn b¶ng lµm bµi.
a.)
121312131213
22
=
25
= 5
b.)
817817817
22
=
25.9
= 3. 5 = 15
Bµi 24 (SGK/15) : Rót gän biÓu thøc.
a.)A =
2
2
9614 xx
T¹i x = -
2
A = 2.
2
2
31 x
= 2. (1+3x)
2
T¹i x = -
2
Ta cã:
A = 2 [1+3.(-
2
)]
2
= 2. (1-
2
)
A
21,029
D¹ng 2: Chøng minh.
Bµi 23 (SGK/ 15): Chøng minh.
b)XÐt tÝch:
GV: Lª Huy §«ng Tr êng THCS Yªn C¸t
1
Giáo án đại số lớp 9 kì 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án đại số lớp 9 kì 1 - Người đăng: huydongk6a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Giáo án đại số lớp 9 kì 1 9 10 940