Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Đạo Đức lớp 2

Được đăng lên bởi gasgiayen212
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1786 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo án Đạo đức 2
2011

Tuần 1
Tiết 1

Bài 1:
HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ

Năm học: 2010 –

Ngày giảng:

I/ MỤC TIÊU
1.Kiến thức: HS hiểu các biểu hiện cụ thể và lợi ích của học tập, sinh hoạt đúng giờ
2. Kỹ năng: -HS biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng
thời gian biểu.
-GD KNS: +Kỹ năng lập kế hoạch để học tập, sinh hoạt đúng giờ.
+Kỹ năng tư duy phê phán, đánh giá hành vi sinh hoạt, học tập không đúng giờ
và chưa đúng giờ.
3.Thái độ: Có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập, sinh hoạt đúng giờ
II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
1. GV: Dụng cụ sắm vai HĐ2- tiết 1, phiếu giao việc HĐ1, HĐ2.
2. HS : Vở BT đạo đức.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’ 1.Ổn định, tổ chức lớp
-Bắt giọng cho HS hát đầu giờ
-HS hát.
2.Bài cũ: Không có
3.Dạy bài mới:
1’
-Giới thiệu bài: Học tập và sinh hoạt đúng giờ -HS lắng nghe.
giúp chúng ta thực hiện tốt mọi công việc và
cuộc sống chúng ta có nề nếp hơn. Để biết thế
nào là học tập và sinh hoạt đúng giờ, chúng ta
cùng đi vào bài 1 “Học tập….”
8’ a/.Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến
Mục tiêu: +HS có ý kiến riêng và biết bày tỏ ý
kiến trước các hành động.
+GDKNS: tư duy phê phán.
Cách tiến hành:
-GV chia nhóm và giao nhiệm vụ:
-Mỗi nhóm nhận bày tỏ ý kiến về
+TH1: Trong giờ học Toán, cô giáo đang việc làm trong 1 tình huống, việc
hướng dẫn cả lớp làm bài tập. Bạn Lan tranh thủ nào đúng, việc nào sai? Tại sao
làm BT Tiếng Việt, còn bạn Tùng vẽ máy bay đúng/sai?
trên vở nháp.
+TH2: Cả nhà đang ăn cơm vui vẻ, riêng bạn
Dương vừa ăn cơm vừa xem truyện.
-Tổ chức cho HS thảo luận nhóm- thời gian: 3’ -Nhóm trưởng điều khiển nhóm
mình thảo luận.
GV đi đến từng nhóm quan sát, giúp đỡ.
-Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả TL -Các nhóm trình bày.
-Tổ chức cho HS trao đổi, tranh luận giữa các -Các nhóm trao đổi ý kiến, tranh
luận giữa các nhóm
nhóm.
-GV nhận xét, kết luận:
-HS lắng nghe.
Giáo viên: Văn Hồng Hạnh

Trang

Giáo án Đạo đức 2
2011

+Giờ học Toán mà Lan, Tùng ngồi làm việc
khác, không chú ý nghe cô hướng dẫn sẽ không
hiểu bài, ảnh hưởng tới kết quả học tập. Như vậy,
trong giờ học các em đã không làm tròn bổn
phận, trách nhiệm của các em và chính điều đó
làm ảnh hưởng đến quyền được học tập của các
em. Lan và Tùng nên cùng làm BT Toán với các
bạn.
+Vừa ăn, vừa xem truyện có hại cho sức khỏe.
Dương nên ngừng xem truyện và cùng ăn với cả
nhà.
 Làm 2 việc cùng 1 lúc không phải là học
tập sinh hoạt đúng giờ.
13’ b/.Hoạt động 2: Xử lý tình huống:
Mục tiêu: +HS b...
Giáo án Đạo đức 2 Năm học: 2010
2011


Ngày giảng:


 !
1.Kiến thức: HS hiểu các biểu hiện cụ thể và lợi ích của học tập, sinh hoạt đúng giờ
2. Kỹ năng: -HS biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng
thời gian biểu.
-GD KNS: +Kỹ năng lập kế hoạch để học tập, sinh hoạt đúng giờ.
+Kỹ năng tư duy phê phán, đánh giá hành vi sinh hoạt, học tập không đúng giờ
và chưa đúng giờ.
3.Thái độ: Có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập, sinh hoạt đúng giờ
"#!$%#
1. GV: Dụng cụ sắm vai HĐ2- tiết 1, phiếu giao việc HĐ1, HĐ2.
2. HS : Vở BT đạo đức.
&'()
 '*+ '*+
1’ 
-Bắt giọng cho HS hát đầu giờ -HS hát.
 Không có
:
1’ -Giới thiệu bài: Học tập và sinh hoạt đúng giờ
giúp chúng ta thực hiện tốt mọi công việc
cuộc sống chúng ta nề nếp hơn. Để biết thế
nào học tập sinh hoạt đúng giờ, chúng ta
cùng đi vào bài 1 “Học tập….”
-HS lắng nghe.
8’  !"#$%&
Mục tiêu: +HS có ý kiến riêng và biết bày tỏ ý
kiến trước các hành động.
+GDKNS: tư duy phê phán.
Cách tiến hành:
-GV chia nhóm và giao nhiệm vụ:
, Trong giờ học Toán, giáo đang
hướng dẫn clớp làm bài tập. Bạn Lan tranh thủ
làm BT Tiếng Việt, còn bạn Tùng vẽ máy bay
trên vở nháp.
,- Cả nhà đang ăn cơm vui vẻ, riêng bạn
Dương vừa ăn cơm vừa xem truyện.
-Mỗi nhóm nhận bày tỏ ý kiến về
việc làm trong 1 tình huống, việc
nào đúng, việc nào sai? Tại sao
đúng/sai?
-Tổ chức cho HS thảo luận nhóm- thời gian: 3’
GV đi đến từng nhóm quan sát, giúp đỡ.
-Nhóm trưởng điều khiển nhóm
mình thảo luận.
-Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả TL -Các nhóm trình bày.
-Tổ chức cho HS trao đổi, tranh luận giữa các
nhóm.
-Các nhóm trao đổi ý kiến, tranh
luận giữa các nhóm
-GV nhận xét, kết luận: -HS lắng nghe.
Giáo viên: Văn Hồng Hạnh Trang
Giáo án Đạo Đức lớp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Đạo Đức lớp 2 - Người đăng: gasgiayen212
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Giáo án Đạo Đức lớp 2 9 10 827