Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án dạy nghề đầy đủ hoàn chỉnh

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 868 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngµy so¹n :
Ngµy d¹y :

TiÕt 1+2+3 : Bµi më ®Çu
Giíi thiÖu nghÒ ®iÖn d©n dông
I/ Môc ®Ých yªu cÇu
-Häc sinh n¾m ®îc vai trß cña ®iÖn n¨ng trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt .
-hiÓu s¬ bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c ngµnh nghÒ trong ngµnh ®iÖn , c¸c
lÜnh vùc ho¹t ®éng cña nghÒ ®iÖn d©n dông .
II/ ChuÈn bÞ :
ThÇy chuÈn bÞ tµi liÖu
III/ TiÕn tr×nh lªn líp :
A/ Tæ chøc líp :
B/ KiÓm tra bµi cò :
Kh«ng kiÓm tra
C/ Bµi míi :
1/ Vai trß cña ®iÖn n¨ng ®èi víi ®êi sèng vµ s¶n xuÊt :
H : §iÖn n¨ng cã vai trß nh thÕ nµo trong ®êi sèng vµ trong s¶n xuÊt?
-§iÖn n¨ng dÔ dµng biÕn ®æi sang c¸c d¹ng n¨ng lîng kh¸c nh c¬ n¨ng ,
nhiÖt n¨ng , hãa n¨ng …
-§iÖn n¨ng ®îc s¶n xuÊt tËp trung trong c¸c nhµ m¸y ®iÖn vµ cã thÓ truyÒn
t¶i ®i xa víi hiÖu xuÊt cao .
- Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt truyÒn t¶i , ph©n phèi vµ sö dông ®iÖn n¨ng dÔ dµng tù
®éng hãa vµ ®iÒu khiÓn tõ xa .
H: Trong sinh ho¹t ®iÖn n¨ng ®ãng vai trß quan träng nh thÕ nµo ?
- Nhê cã ®iÖn n¨ng mµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö , ®iÖn l¹nh nh tñ l¹nh , m¸y
giÆt . C¸c thiÕt bÞ nghe nh×n nh ti vi …møi ho¹t ®éng ®îc .
- -Nhê ®iÖn n¨ng cã thÓ n©ng cao hiÖu xuÊt lao ®éng , c¶i thiÖn ®êi sèng
, gãp phÇn thóc ®Èy c¸ch m¹ng khoa häc ph¸t triÓn .
2/ Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng :
H; §iÖn n¨ng ®îc s¶n xuÊt nh thÕ nµo ?
§iÖn n¨ng ®îc s¶n xuÊt b»ng c¸c nhµ m¸y ph¸t ®iÖn . Trong qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt ®iÖn m¸y ph¸t thùc hiÖn qu¸ tr×nh biÕn ®æi c¸c d¹ng n¨ng lîng kh¸c nh
c¬ n¨ng ,nhiÖt n¨ng , hãa n¨ng … thµnh ®iÖn n¨ng .
§iÖn n¨ng ®îc s¶n xuÊt b»ng c¸c nhµ m¸y thñy ®iÖn ,nhiÖt ®iÖn , ®iÖn h¹t
nh©n …
3/ C¸c nghÒ trong ngµnh ®iÖn :
Gi¸o viªn giíi thiÖu mét sè ngµnh nghÒ trong ngµnh ®iÖn ®îc chia thµnh mét
sè ngµnh sau:
- S¶n xuÊt truyÒn t¶i vµ ph©n phèi .
H: chØ râ c«ng viÖc cña ngµnh nµy ?
§ã lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp thuéc tæng c«ng ty ®iÖn ViÖt
Nam vµ c¸c së ®iÖn thuéc c¸c tØnh lµm c¸c c«ng viÖc vËn hµnh , truyÒn t¶i vµ
cung cÊp ®iÖn ®Õn tõng hé tiªu thô ®iÖn .
-ChÕ t¹o vËt t thiÕt bÞ ®iÖn :
H: §ã lµ nh÷nh c«ng viÖc cô thÓ nµo ?
§©y lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt , chÕ t¹o c¸c
lo¹i m¸y ®iÖn , khÝ cô ®iÖn , thiÕt bÞ ®o lêng , b¶o vÖ , ®iÒu khiÓn ,d©y dÉn ,
d©y c¸p ,sø c¸ch ®iÖn …
- §o lêng , ®iÒu khiÓn , tù ®éng hãa qu¸ tr×nh s¶n xuÊt .

1

Lµ nh÷ng ho¹t ®éng rÊt phong phó t¹o nªn c¸c hÖ thèng m¸y s¶n xuÊt d©y
truyÒn tù ®éng nh»m tù ®éng hãa qu¸ tr×nh s¶n xuÊt …
4/ C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña nghÒ ®iÖn d©n dông :
H: NghÒ ®iÖn d©n dông ho¹t ®éng ë ®©u ?
_ Ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc sö dông ®iÖn phôc vô cho ®êi sèng , sinh
h...
Ngµy so¹n :
Ngµy d¹y :
TiÕt 1+2+3 : Bµi më ®Çu
Giíi thiÖu nghÒ ®iÖn d©n dông
I/ Môc ®Ých yªu cÇu
-Häc sinh n¾m ®îc vai trß cña ®iÖn n¨ng trong ®êi sèng vµ s¶n xuÊt .
-hiÓu s¬ bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c ngµnh nghÒ trong ngµnh ®iÖn , c¸c
lÜnh vùc ho¹t ®éng cña nghÒ ®iÖn d©n dông .
II/ ChuÈn bÞ :
ThÇy chuÈn bÞ tµi liÖu
III/ TiÕn tr×nh lªn líp :
A/ Tæ chøc líp :
B/ KiÓm tra bµi cò :
Kh«ng kiÓm tra
C/ Bµi míi :
1/ Vai trß cña ®iÖn n¨ng ®èi víi ®êi sèng vµ s¶n xuÊt :
H : §iÖn n¨ng cã vai trß nh thÕ nµo trong ®êi sèng vµ trong s¶n xuÊt?
-§iÖn n¨ng dÔ dµng biÕn ®æi sang c¸c d¹ng n¨ng lîng kh¸c nh c¬ n¨ng ,
nhiÖt n¨ng , hãa n¨ng …
-§iÖn n¨ng ®îc s¶n xuÊt tËp trung trong c¸c nhµ m¸y ®iÖn vµ cã thÓ truyÒn
t¶i ®i xa víi hiÖu xuÊt cao .
- Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt truyÒn t¶i , ph©n phèi vµ sö dông ®iÖn n¨ng dÔ dµng tù
®éng hãa vµ ®iÒu khiÓn tõ xa .
H: Trong sinh ho¹t ®iÖn n¨ng ®ãng vai trß quan träng nh thÕ nµo ?
- Nhê cã ®iÖn n¨ng mµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö , ®iÖn l¹nh nh tñ l¹nh , m¸y
giÆt . C¸c thiÕt bÞ nghe nh×n nh ti vi …møi ho¹t ®éng ®îc .
- -Nhê ®iÖn n¨ng cã thÓ n©ng cao hiÖu xuÊt lao ®éng , c¶i thiÖn ®êi sèng
, gãp phÇn thóc ®Èy c¸ch m¹ng khoa häc ph¸t triÓn .
2/ Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng :
H; §iÖn n¨ng ®îc s¶n xuÊt nh thÕ nµo ?
§iÖn n¨ng ®îc s¶n xuÊt b»ng c¸c nhµ m¸y ph¸t ®iÖn . Trong qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt ®iÖn m¸y ph¸t thùc hiÖn qu¸ tr×nh biÕn ®æi c¸c d¹ng n¨ng lîng kh¸c nh
c¬ n¨ng ,nhiÖt n¨ng , hãa n¨ng … thµnh ®iÖn n¨ng .
§iÖn n¨ng ®îc s¶n xuÊt b»ng c¸c nhµ m¸y thñy ®iÖn ,nhiÖt ®iÖn , ®iÖn h¹t
nh©n …
3/ C¸c nghÒ trong ngµnh ®iÖn :
Gi¸o viªn giíi thiÖu mét sè ngµnh nghÒ trong ngµnh ®iÖn ®îc chia thµnh mét
sè ngµnh sau:
- S¶n xuÊt truyÒn t¶i vµ ph©n phèi .
H: chØ râ c«ng viÖc cña ngµnh nµy ?
§ã lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp thuéc tæng c«ng ty ®iÖn ViÖt
Nam vµ c¸c së ®iÖn thuéc c¸c tØnh lµm c¸c c«ng viÖc vËn hµnh , truyÒn t¶i vµ
cung cÊp ®iÖn ®Õn tõng hé tiªu thô ®iÖn .
-ChÕ t¹o vËt t thiÕt bÞ ®iÖn :
H: §ã lµ nh÷nh c«ng viÖc cô thÓ nµo ?
§©y lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt , chÕ t¹o c¸c
lo¹i m¸y ®iÖn , khÝ cô ®iÖn , thiÕt bÞ ®o lêng , b¶o vÖ , ®iÒu khiÓn ,d©y dÉn ,
d©y c¸p ,sø c¸ch ®iÖn …
- §o lêng , ®iÒu khiÓn , tù ®éng hãa qu¸ tr×nh s¶n xuÊt .
1
Giáo án dạy nghề đầy đủ hoàn chỉnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án dạy nghề đầy đủ hoàn chỉnh - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Giáo án dạy nghề đầy đủ hoàn chỉnh 9 10 611