Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án dạy thêm môn Toán lớp 10

Được đăng lên bởi LUUNGUYENHONG
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1590 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Chuyªn ®Ò : to¸n 10A1
Dù kiÕn ph©n phèi chuyªn ®Ò 10A1,2
N¨m häc 2014 - 2015
Stt Chuyªn ®Ò Tªn bµi
TiÕt
Ghi
chó
1 Ph¬ng tr×nh bËc cao Ph¬ng tr×nh bËc cao 8
2 Hµm sè Hµm sè 2
Hµm sè bËc nhÊt 6
Hµm sè bËc hai 8
§Þnh lý Vi-et 6
3 HÖ ph¬ng tr×nh HÖ ph¬ng tr×nh gåm 1 ph¬ng tr×nh bËc nhÊt
mét ph¬ng tr×nh bËc cao 4
HÖ ph¬ng tr×nh ®èi xøng lo¹i I 8
HÖ ph¬ng tr×nh ®èi xøng lo¹i II 6
HÖ ph¬ng tr×nh ®¼ng cÊp 3
HÖ ph¬ng tr×nh kh¸c 12
4 BÊt ®¼ng thøc Ph¬ng ph¸p biÕn ®æi t¬ng ®¬ng 3
BÊt ®¼ng thøc Cau chy 15
Tæng hîp 8
5 BÊt ph¬ng tr×nh DÊu nhÞ thøc bËc nhÊt 2
DÊu tam thøc bËc hai 4
6 Ph¬ng tr×nh,
BÊt ph¬ng tr×nh v« tû
Ph¬ng tr×nh v« tû 16
BÊt ph¬ng tr×nh v« tû 14
7 BiÕn ®æi lîng gi¸c
Cung gãc lîng gi¸c 2
C«ng thøc céng 4
C«ng thøc nh©n, h¹ bËc 4
C«ng thøc biÕn ®æi 6
Tæng hîp 8
8 VÐc t¬ C¸c phÐp to¸n vÐc 4
TÝch v« híng 8
9 §êng th¼ng
Ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng 4
Gãc - Kho¶ng c¸ch 8
Tæng hîp 12
10 §êng bËc hai §êng trßn 8
Elip 6
Tæng hîp 10
Tæng
204
Bµi 1 : Ph¬ng tr×nh bËc cao
Buæi 1
Chó ý : (Tù ghi)
C¸c h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí.
C¸ch gi¶i ph¬ng tr×nh bËc hai.
§Þnh lý Viet.
H·y nªu ph¬ng ph¸p gi¶i c¸c ph¬ng tr×nh sau:
 Nguy n H ng l u ư
Giáo án dạy thêm môn Toán lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án dạy thêm môn Toán lớp 10 - Người đăng: LUUNGUYENHONG
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Giáo án dạy thêm môn Toán lớp 10 9 10 232