Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án dạy thêm môn toán lớp 8

Được đăng lên bởi Khuê
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 488 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Buæi 1: «n tËp Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí
I- Môc tiªu cÇn ®¹t.
1. KiÕn thøc: CÇn n¾m ®­îc c¸c h»ng ®¼ng thøc: B×nh ph­¬ng cña mét tæng,
b×nh ph­¬ng mét hiÖu, hiÖu hai b×nh ph­¬ng.
2. KÜ n¨ng: BiÕt ¸p dông c¸c h»ng ®¼ng thøc trªn ®Ó tÝnh nhÈm, tÝnh hîp lý.
3. Th¸i ®é: RÌn tÝnh chÝnh x¸c khi gi¶i to¸n.
II- ChuÈn bÞ:
GV: Néi dung bµi
III- TiÕn tr×nh bµi gi¶ng.
1. æn ®inh tæ chøc:
2. KiÓm tra bµi cò:
1
2

- HS1: Lµm tÝnh nh©n: (x2 - 2x + 3) ( x - 5)
3. Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Ho¹t ®éng1: Lý thuyÕt
GV:Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i h»ng
®¼ng thøc.
+B»ng lêi vµ viÕt c«ng thøc lªn b¶ng.
HS:Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña gi¸o
viªn.
Ho¹t ®éng2:Bµi tËp
Bµi tËp: TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc:
a) - x3 + 3x2 - 3x + 1 t¹i x = 6.
b) 8 - 12x +6x2 - x3 t¹i x = 12.
HS: Ho¹t ®éng theo nhãm ( 2 bµn 1
nhãm)
Bµi tËp 16:

Néi dung
I.Lý thuyÕt:
1. (A+B)2 = A2 +2AB + B2
2. (A-B)2= A2- 2AB + B2
3. A2- B2 = ( A+B) ( A-B)
4. (A+B)3= A3 + 3A2B + 3AB2 + B3
5. (A-B)3= A3 - 3A2B + 3AB2 - B3
6. A3+ B3= (A+B)( A2- AB + B2)
7. A3- B3= (A-B)( A2+ AB + B2)
II.Bµi tËp:
Bµi tËp1:
a) - x3 + 3x2 - 3x + 1 = 1 - 3.12.x +
3.1.x2 - x3 = (1 - x)3 = A
Víi x = 6 A = (1 - 6)3 = (-5)3 = 125.
b) 8 - 12x +6x2 - x3 = 23 - 3.22.x +
3.2.x2 - x3 = (2 - x)3 = B
Víi x = 12
1

*ViÕt c¸c biÓu thøc sau d­íi d¹ng b×nh
ph­¬ng cña mét tæng mét hiÖu.
HS:Thùc hiÖn theo nhãm bµn vµ cö ®¹i
diÖn nhãm lªn b¶ng lµm
GV: NhËn xÐt söa sai nÕu cã

 B = (2 - 12)3 = (-10)3 = - 1000.
Bµi tËp 16.(sgk/11)
a/ x2 +2x+1 = (x+1)2
b/ 9x2 + y2+6xy
= (3x)2 +2.3x.y +y2 = (3x+y)2
c/ x2 - x+

1
1
1
= x2 - 2. x  ( ) 2
4
2
2

1
2

= ( x - )2
Bµi tËp 18:
HS: ho¹t ®éng nhãm.
GV:Gäi hai häc sinh ®¹i diÖn nhãm
lªn b¶ng lµm
HS:D­íi líp ®­a ra nhËn xÐt
Bµi 21 <12 Sgk>.
+ Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë, 1 HS lªn
b¶ng lµm.

Bµi tËp 18.(sgk/11)
a/ x2 +6xy +9y2 = (x2 +3y)2
b/ x2- 10xy +25y2 = (x-5y)2.
Bµi 21 Sgk-12:
a) 9x2 - 6x + 1
= (3x)2 - 2. 3x . 1 + 12
= (3x - 1)2.
b) (2x + 3y)2 + 2. (2x + 3y) + 1

= (2x + 3y) + 1 2
Bµi 23 <12 Sgk>.
= (2x + 3y + 1)2.
Bµi 23 Sgk-12:
+ §Ó chøng minh mét ®¼ng thøc, ta
lµm thÕ nµo ?
a) VP = (a - b)2 + 4ab
+ Yªu cÇu hai d·y nhãm th¶o luËn, ®¹i
= a2 - 2ab + b2 + 4ab
diÖn lªn tr×nh bµy
= a2 + 2ab + b2
= (a + b)2 = VT.
¸p dông tÝnh:
(a – b)2 biÕt a + b = 7 vµ a . b = 12.
Cã : (a – b)2 = (a + b)2 – 4ab
= 72 – 4.12 = 1.
Bµi 33 <16 SGK>.
+Yªu cÇu 2 HS lªn b¶ng lµm bµi.

b) VP = (a + b)2 - 4ab
= a2 + 2ab + b2 - 4ab
= a2 - 2ab + b2
= (a - b)2 = VT.
Bµi 33 (Sgk-16):
a) (2 + xy)2 = 22 + 2.2. xy + (xy)2
= 4 + 4xy + x2y2.
b) (5 - 3...
1
Buæi 1: «n tËp Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng n
I- Môc tiªu cÇn ®¹t.
1. KiÕn thøc: CÇn n¾m ®îc c¸c h»ng ®¼ng thøc: B×nh ph¬ng a mét tæng,
b×nh ph¬ng mét hiÖu, hiÖu hai b×nh ph¬ng.
2. n¨ng: BiÕt ¸p dông c¸c h»ng ®¼ng thøc trªn ®Ó tÝnh nhÈm, tÝnh hîp lý.
3. Th¸i ®é: RÌn tÝnh chÝnh x¸c khi gi¶i to¸n.
II- ChuÈn bÞ:
GV: Néi dung bµi
III- TiÕn tr×nh bµi gi¶ng.
1. æn ®inh chøc:
2. KiÓm tra bµi cò:
- HS1: Lµm tÝnh nh©n: (x
2
- 2x + 3) (
2
1
x - 5)
3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña thÇy trß Néi dung
Ho¹t ®éng1: thuyÕt
GV:Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i h»ng
®¼ng thøc.
+B»ng lêi viÕt c«ng thøc lªn b¶ng.
HS:Thùc hiÖn theo yªu cÇu cña gi¸o
viªn.
Ho¹t ®éng2:Bµi tËp
Bµi tËp: TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc:
a) - x
3
+ 3x
2
- 3x + 1 t¹i x = 6.
b) 8 - 12x +6x
2
- x
3
t¹i x = 12.
HS: Ho¹t ®éng theo nhãm ( 2 bµn 1
nhãm)
Bµi tËp 16:
I.Lý thuyÕt:
1. (A+B)
2
= A
2
+2AB + B
2
2. (A-B)
2
= A
2
- 2AB + B
2
3. A
2
- B
2
= ( A+B) ( A-B)
4. (A+B)
3
= A
3
+ 3A
2
B + 3AB
2
+ B
3
5. (A-B)
3
= A
3
- 3A
2
B + 3AB
2
- B
3
6. A
3
+ B
3
= (A+B)( A
2
- AB + B
2
)
7. A
3
- B
3
= (A-B)( A
2
+ AB + B
2
)
II.Bµi tËp:
Bµi tËp1:
a) - x
3
+ 3x
2
- 3x + 1 = 1 - 3.1
2
.x +
3.1.x
2
- x
3
= (1 - x)
3
= A
Víi x = 6
A = (1 - 6)
3
= (-5)
3
= -
125.
b) 8 - 12x +6x
2
- x
3
= 2
3
- 3.2
2
.x +
3.2.x
2
- x
3
= (2 - x)
3
= B
Víi x = 12
Giáo án dạy thêm môn toán lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án dạy thêm môn toán lớp 8 - Người đăng: Khuê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Giáo án dạy thêm môn toán lớp 8 9 10 401